Malayalam Bible Knowledge

ബൈബിൾ വിജ്ഞാനം

“യഹോവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു വായിച്ചു നോക്കുവിൻ; അവയിൽ ഒന്നും കാണാതിരിക്കയില്ല; ഒന്നിന്നും ഇണ ഇല്ലാതിരിക്കയുമില്ല; അവന്റെ വായല്ലോ കല്പിച്ചതു; അവന്റെ ആത്മാവത്രേ അവയെ കൂട്ടിവരുത്തിയതു.” (യെശയ്യാ 34:16)

ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ! ഏവർക്കും ക്രിസ്തേശുവിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം. ബൈബിൾ അറിയുവാനും പഠിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവരേയും (ജാതിമതവർഗ്ഗവർണ്ണലിംഗ ഭേദമെന്യേ) ‘ബൈബിൾ വിജ്ഞാനം’ എന്ന ഈ സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബൈബിൾ അറിവുകൾ ഏവരുടെയും വിരൽത്തുമ്പിൽ  ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഒരു എളിയ സംരംഭമാണിത്. കുറവുകൾ ഒക്കെയും ക്രിസ്തേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുക, സഹകരിക്കുക. സർവ്വകൃപാലുവായ ദൈവം എല്ലാവരേയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ! സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സഹോദരൻ.

അഗ്നിമേഘസ്തംഭം

അഗ്നിസർപ്പം

അഗ്നിസ്നാനം

അടിപ്പിണർ

അടിസ്ഥാനം

അദ്ധ്യക്ഷൻ

അധികാരം

അനുഗ്രഹം

അനുതാപം

അനുസരണം

അന്ത്യകാലം

അപ്പൊസ്തലന്മാർ

അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ സുവിശേഷവേല

അബ്ബാ

അഭിഷേകം

അമർത്യത

അമർണാ ലിഖിതങ്ങൾ

അറുനൂറ്ററുപത്താറ് (666)

അസസ്സേൽ

അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ

ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ

ആത്മികപാറ

ആത്മികയാഗം

ആത്മികവർദ്ധന

ആത്മീയ ദർശനം

ആദ്യജാതൻ

ആദ്ധ്യാത്മിക രക്ഷ

ആരാധന

ഇടയൻ

ഇമ്മാനൂവേൽ

ഇരുപത്തിനാലു മൂപ്പന്മാർ

ഉത്സവങ്ങൾ/പെരുനാളുകൾ

ഉപമകൾ

ഊറീമും തുമ്മീമും

എതിർക്രിസ്തു

എബ്രായൻ

എബ്രായലേഖനം മുന്നറിയിപ്പുകൾ

എബ്രായരിലെ ക്രിസ്തു

എഴുപതു ആഴ്ചവട്ടം

എഴുപതു ശിഷ്യന്മാർ

ഏകജാതൻ

ഏഫോദ്

 

ഒലിവുമല പ്രഭാഷണം

കടലുകൾ

കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം

കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന

കല്ലെറിയൽ

കല്പനകൾ

കുടുംബം

കൃപ

കൃപാവരങ്ങൾ

കൊർബ്ബാൻ

ക്രിസ്ത്യാനി

ക്രിസ്തീയ സുകൃതങ്ങൾ

ക്രിസ്തു ബൈബിൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ

ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം

ക്രിസ്തുവും സഭയും

ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ മരണ

ക്രൂശിലെ മൊഴികൾ

ക്രൈസ്തവസ്നാനം ഏത് നാമത്തിൽ

ഗിരിപ്രഭാഷണം

ഘടികാരം

ചമ്മട്ടി

ചാവുകടൽ ചുരുളുകൾ

ചുങ്കക്കാരൻ

ചുവന്ന പശുക്കിടാവ്

ജലപ്രളയം

ജീവൻ

ജീവപുസ്തകം

തടുക്കുന്നവൻ

തല്മൂദ്

താഴ്വരകൾ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

തിരശ്ശീല

തിരുവെഴുത്തും ക്രിസ്തുവും

തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ

തേജസ്സും, മഹത്വവും

തേരഹിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം

തോടുകൾ/നദികൾ

ദാവീദിന്റെ ഭാര്യമാരും മക്കളും

ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകത്വം

ദൈവാലയം

നല്ല കാര്യങ്ങൾ

നസറായൻ

നിത്യജീവൻ

നിത്യത

നിത്യമായത്

നീതീകരണം

നെഹുഷ്ഠാൻ

നോഹയും പുത്രന്മാരും

ന്യായപ്രമാണം

ന്യായവിധി

ന്യായാധിപന്മാർ

പത്തുകല്പനകൾ

പഴയനിയമ ഉദ്ധരണികൾ പുതിയനിയമത്തിൽ

പരിച്ഛേദന

പരദീസ, പറുദീസ

പർവ്വതം/മലകൾ

പഴയനിയമവും പുതിയനിയമവും

പാപം

പിതാവായ ഏകദൈവം

പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമം

പുതിയനിയമത്തിലെ സ്ത്രീകൾ

പുതിയ യെരൂശലേം

പുനരുത്ഥാനം

പുറപ്പാട്

പുസ്തകങ്ങൾ

പൂർണ്ണത

പൗലൊസിൻ്റെ കാലാനുക്രമണിക

പ്രവാചകന്മാർ

പ്രവാചിക

പ്രവാസം

പ്രാർത്ഥന

പ്രൊട്ടെവങ്ഗലിയം

ബദ്ധൻ

ബൈബിൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

ബൈബിൾ കാനോൻ

ബൈബിൾ കൊട്ടാരം

ബൈബിൾ ക്വിസ്

ബൈബിൾ ചരിത്ര സംഗ്രഹം

ബൈബിൾ പുസ്തകങ്ങളും വിഷയവും

ബൈബിൾ ഭാഷകൾ

ബൈബിളിന്റെ ചില സവിശേഷതകൾ

ബൈബിളിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ

ബൈബിളിലെ പുരുഷന്മാർ

ബൈബിളിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ

ബൈബിൾ സർവ്വേ

ഭൂമി

മദ്ധ്യസ്ഥൻ

മനുഷ്യൻ

മരണം

മശീഹ

മുന്നിയമനം

മരുഭൂമികൾ

മരുഭൂമികൾ

മർമ്മം

മലയാളം ബൈബിൾ പരിഭാഷാ ചരിത്രം

മശീഹൈക പ്രവചനങ്ങൾ

മഹാകാര്യങ്ങൾ

മഹാപുരോഹിതൻ

മുറട്ടോറിയൻ ശകലം

യഹോവ/യേശുക്രിസ്തു

യാക്കോബിന്റെ സന്തതികൾ

യിസ്രായേൽ

യെരുശലേം

യെശയ്യാപ്രവചനം പുതിയനിയമത്തിൽ

യെഹൂദൻ

യെഹൂദമതം

യെഹൂദമതാനുസാരികൾ

യേശുവിൻ്റെ അജ്ഞാത വർഷങ്ങൾ

യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളും ദൃഷ്ടന്തങ്ങളും

യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വം

യേശുവിന്റെ നാമങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളും

യേശുവിന്റെ വംശാവലി

രാജാക്കന്മാർ

ലാസറും ധനവാനും

ലോകം

ലോകസ്ഥാപനം

വലത്തുഭാഗത്ത്

വാക്യങ്ങൾ

വിജ്ഞാനവേദി

വിവാഹം

വേദപുസ്തക കാനോൻ

വൃതന്മാർ

ശമര്യർ

ശവസംസ്ക്കാരം

ശിഷ്യൻ

ശുശ്രൂഷകൻ

ശുശ്രൂഷക്കാരത്തി

ശൂന്യമാക്കുന്ന മേച്ഛത

ഷണ്ഡൻ്റെ മാനസാന്തരം

സങ്കേതനഗരങ്ങൾ

സഭ

സമാഗമനകൂടാരം

സുവിശേഷം

സ്ഥലങ്ങൾ

സ്ത്രീധനം

സ്നാനം

സ്വർഗ്ഗം ദൈവരാജ്യം സ്വർഗ്ഗരാജ്യം

ഹെരോദാവ്

ഈ Dictionary-യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും, അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അറിയിക്കുക; ഒപ്പം അഭിപ്രായങ്ങളും. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ!

Roy Andrews Clement, Mavelithayil, Fortkochi, Ernakulam.
☎️ 9995130289

📞

NB: നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാർക്കും ഇതു ഷെയർ ചെയ്യുക.

May God Bless You All

🙏