Malayalam Bible Knowledge

ബൈബിൾ വിജ്ഞാനം

“യഹോവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു വായിച്ചു നോക്കുവിൻ; അവയിൽ ഒന്നും കാണാതിരിക്കയില്ല; ഒന്നിന്നും ഇണ ഇല്ലാതിരിക്കയുമില്ല; അവന്റെ വായല്ലോ കല്പിച്ചതു; അവന്റെ ആത്മാവത്രേ അവയെ കൂട്ടിവരുത്തിയതു.” (യെശയ്യാ 34:16)

ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ! ഏവർക്കും ക്രിസ്തേശുവിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം. ബൈബിൾ അറിയുവാനും പഠിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവരേയും (ജാതിമതവർഗ്ഗവർണ്ണലിംഗ ഭേദമെന്യേ) ‘ബൈബിൾ വിജ്ഞാനം’ എന്ന ഈ സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബൈബിൾ അറിവുകൾ ഏവരുടെയും വിരൽത്തുമ്പിൽ  ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഒരു എളിയ സംരംഭമാണിത്. കുറവുകൾ ഒക്കെയും ക്രിസ്തേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുക, സഹകരിക്കുക. സർവ്വകൃപാലുവായ ദൈവം എല്ലാവരേയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ! സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സഹോദരൻ.

അഗ്നിമേഘസ്തംഭം

അഗ്നിസർപ്പം

അഗ്നിസ്നാനം

അടിപ്പിണർ

അടിസ്ഥാനം

അദ്ധ്യക്ഷൻ

അധികാരം

അനുഗ്രഹം

അനുതാപം

അനുസരണം

അന്യദൈവങ്ങൾ

അന്ത്യകാലം

അപ്പൊസ്തലന്മാർ

അപ്പൊസ്തലന്മാർ II

അപ്പൊസ്തലിക സഭയുടെ സുവിശേഷവേല

അബ്ബാ

അഭിഷേകം ചെയ്യുക

അമർത്ത്യത

അമർണാ ലിഖിതങ്ങൾ

അറുനൂറ്ററുപത്താറ് (666)

അസസ്സേൽ

അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ

ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ

ആത്മികപാറ

ആത്മികയാഗം

ആത്മികവർദ്ധന

ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ

ആത്മീയദർശനം

ആദ്യജാതൻ

ആദ്ധ്യാത്മിക രക്ഷ

ആരാധന

ഇടയൻ

ഇത്രവലിയ രക്ഷ

ഇമ്മാനൂവേൽ

ഇരുപത്തുനാലു മൂപ്പന്മാർ

ഉത്സവങ്ങൾ

ഉപമകൾ

ഉയിർപ്പുഞായർ

ഊറീമും തുമ്മീമും

എതിർക്രിസ്തു

എബ്രായൻ

എബ്രായലേഖന മുന്നറിയിപ്പുകൾ

എബ്രായരിലെ ക്രിസ്തു 

എഴുപതു ആഴ്ചവട്ടം

ഏകജാതൻ

ഏഫോദ്

 

ഒലിവുമലപ്രഭാഷണം

കടലുകൾ

കർത്താവിന്റെ അത്താഴം

കർത്താവിന്റെ ദിവസം

കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന

കല്പനകൾ

കല്ലെറിയൽ

കുടുംബം

കുട്ടായ്മ

കൃപാവരങ്ങൾ

കെരൂബുകൾ

കൊർബ്ബാൻ

ക്രിസ്തീയ സുകൃതങ്ങൾ

ക്രിസ്തു ബൈബിൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ

ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനവർഷം

ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനം

ക്രിസ്തുവും തിരുവെഴുത്തും

ക്രിസ്തുശിഷ്യന്മാരുടെ മരണം

ക്രിസ്ത്യാനി

ക്രൂശിലെ മൊഴികൾ

ക്രൂശും, ക്രൂശീകരണവും

ഗിരിപ്രഭാഷണം

ഘടികാരം

ചമ്മട്ടി

ചാവുകടൽ ചുരുളുകൾ

ചുങ്കക്കാരൻ

ചുവന്ന പശുക്കിടാവ്

ജഡരക്തങ്ങൾ

ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പു നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടവർ

ജന്തുലോകം

ജലപ്രളയം

ജീവൻ

ജീവപുസ്തകം

ജീവവൃക്ഷം

ജ്ഞ

ജ്ഞാനസാഹിത്യം

തടുക്കുന്നവൻ

തല്മൂദ്

താക്കോൽ

താമ്രക്കടൽ

താഴ്വരകൾ

തിരവെഴുത്തുകളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ

തിരശ്ശീല

തേജസ്സും, മഹത്ത്വവും

തേരഹിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം

തൈലാഭിഷേകം

തൊഴിലുകൾ

തോടുകൾ/നദികൾ

ദാവീദ്

ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനം

ദാവീദുപുത്രൻ

ദൂതന്മാർ

ദേവന്മാരും ദേവിമാരും

ദൈവം

ദൈവപുത്രന്മാരും മനുഷ്യപുത്രിമാരും

ദൈവശ്വാസീയത

ദൈവാലയം

ധാതുക്കൾ

നരകം

നസറായൻ

നാവ്

നാസീർവ്രതം

നിത്യത

നിത്യദണ്ഡനം

നിരപ്പ്

നെഹുഷ്ഠാൻ

ന്യായപ്രമാണം

ന്യായപ്രമാണകല്പനകൾ (613)

ന്യായവിധി

ന്യായാധിപന്മാർ

ന്യായാധിപസംഘം

പത്തുകല്പന

പരദീസ, പറുദീസ

പരിച്ഛേദന

പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം

പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം

പർവ്വതം/മലകൾ

പള്ളി

പഴഞ്ചൊല്ല്

പഴയനിയമ ഉദ്ധരണികൾ പുതിയനിയമത്തിൽ

പഴയനിയമവും പുതിയനിയമവും

പാപം

പുതിയനിയമകല്പനകൾ

പുതിയനിയമത്തിലെ സ്ത്രീകൾ

പുതിയ യെരൂശലേം

പുനരുത്ഥാനം

പുറപ്പാട്

പുറപ്പാടിലെ ജനസംഖ്യ

പുസ്തകങ്ങൾ

പൂർണ്ണത

പൂർണ്ണമായത് എന്താണ്?

പൗലൊസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ

പ്രവാചകന്മാർ

പ്രവാചിക

പ്രവാസം

പ്രാർത്ഥന

പ്രൊട്ടെവങ്ഗലിയം

ബദ്ധൻ

ബലീയാൽ

ബൈബിളിൻ്റെ ചില സവിശേഷതകൾ

ബൈബിളിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ

ബൈബിളിലെ ദൈവം (png)

ബൈബിളിലെ പുരുഷന്മാർ

ബൈബിളിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ

ബൈബിൾ

ബൈബിൾ കാനോൻ

ബൈബിൾ കാലഗണനം

ബൈബിള്‍ കൊട്ടാരം

ബൈബിൾ ക്വിസ്

ബൈബിൾ ചരിത്ര സംഗ്രഹം

ബൈബിൾ പുസ്തകങ്ങളും വിഷയവും

ബൈബിൾ ഭാഷകൾ

ബൈബിൾ സംഖ്യകൾ

ബൈബിൾ സർവ്വേ

ഭൂമി

മദ്ധ്യസ്ഥൻ

മനുഷ്യൻ

മരണം

മശീഹ

മരുഭൂമികൾ

മർമ്മം

മലയാളം ബൈബിൾ പരിഭാഷാ ചരിത്രം

മശീഹൈക പ്രവചനങ്ങൾ

മഹാപുരോഹിതൻ

മാമോൻ

മുന്തിരിവള്ളി

മുന്നിയമനം

മുറട്ടോറിയൻ ശകലം

യാക്കോബും സന്തതികളും

യാഗം

യിസ്രായേൽ

യെശയ്യാപ്രവചനം പുതിയനിയമത്തിൽ

യെഹൂദൻ

യെഹൂദമതം

യെഹൂദമതാനുസാരികൾ

യേശുക്രിസ്തു

യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ദിവസം

യേശുവിൻ്റെ അജ്ഞാത വർഷങ്ങൾ

യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളും ദൃഷ്ടന്തങ്ങളും

യേശുവിന്റെ പേരുകളും പദവികളും

യേശുവിന്റെ വംശാവലി

രക്ഷ

രക്ഷ കൃപയാലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ മാത്രം

രാജാക്കന്മാർ

ലാസറും ധനവാനും

ലോകം

ലോകസ്ഥാപനം

വചനം (ദൈവവചനം)

വലത്തുഭാഗത്ത്

വാക്യങ്ങൾ (png)

വിഗ്രഹാരാധന

വിജ്ഞാവേദി

വിവാഹം

വീഡിയോകൾ

വേദപുസ്തക കാനോൻ

വൃതന്മാർ

ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കാഞ്ഞാൽ നരകത്തിൽ പോകുമോ?

ശമര്യർ

ശവസംസ്ക്കാരം

ശിഷ്യൻ

ശുശ്രൂഷകൻ

ശുശ്രൂഷക്കാരത്തി

ശൂന്യമാക്കുന്ന മേച്ഛത

ഷണ്ഡൻ്റെ മാനസാന്തരം

സങ്കേതനഗരങ്ങൾ

സഭ

സമാഗമനകൂടാരം

സസ്യജാലം

സാത്താൻ

സുവിശേഷം

സ്ഥലങ്ങൾ

സ്ത്രീധനം

സ്നാനം

സ്നാനം ഏല്ക്കേണ്ട നാമം

സ്നാനത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യങ്ങൾ

സ്നാനവും രക്ഷയും

സ്വർഗ്ഗം ദൈവരാജ്യം സ്വർഗ്ഗരാജ്യം

ഹെരോദാവ്

ഈ Dictionary-യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും, അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അറിയിക്കുക; ഒപ്പം അഭിപ്രായങ്ങളും. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ!


NB: നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാർക്കും ഇതു ഷെയർ ചെയ്യുക.

May God Bless You All