ദൈവം

ദൈവം (God)

ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വം തിരുവെഴുത്തുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമേയവും ദൈവികവെളിപ്പാടും ആണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഉണ്മ അഥവാ അസ്തിത്വം അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെക്കുറിച്ചു പ്രസ്താവിക്കുന്നതു അർത്ഥശൂന്യമാണ്. ദൈവം ഉണ്ട്, ദൈവം ജ്ഞേയനാണ് എന്നിവയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ദൈവാസ്തിത്വം അംഗീകരിക്കുന്നതു വിശ്വാസത്താലാണ് ശാസത്രീയമായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അതു തെളിയിക്കാവുന്നതല്ല. പ്രസ്തുത വിശ്വാസം അന്ധമല്ല. പ്രത്യുത, വിശ്വാസ്യമായ വസ്തുതകളിലും തെളിവുകളിലും അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഈ തെളിവുകൾ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്നും, പ്രകൃതിയിലെ ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളിൽ നിന്നും നമുക്കു ലഭിക്കുന്നു. ദൈവാസ്തിക്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിനു തെളിവുകൾ കൂടി തിരുവെഴുത്തുകൾ നല്കുന്നു. ബൈബിളിന്റെ ആമുഖവാക്യം ദൈവാസ്തിത്വത്ത അസന്നിഗ്ദ്ധമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പണ്ടുപണ്ടൊരു ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കിഴവിക്കഥയോടെയല്ല തിരുവെഴുത്തുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്; പ്രത്യുത, “ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു” (ഉല്പ, 1:1) എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ്. ദൈവം ഉണ്ടെന്നു തെളിയിക്കുവാനല്ല, മറിച്ചു ദൈവത്തെ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് തിരുവെഴുത്തുകൾ എഴുതപ്പെട്ടത്. എബ്രായ ലേഖനകാരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു: “എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവം ഉണ്ടു എന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കു പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലോ.” (എബ്രാ, 11:6). 

സ്വയം നിലനില്ക്കുന്നവനും (Self-existence) ആത്മബോധമുളളവനും പൗരുഷേയനും എല്ലാറ്റിന്റെയും ആദികാരണവും സർവ്വാതിശായിയും സർവ്വസന്നിഹിതനും ആയ സത്തയാണ് ദൈവം. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഉളളിലും പ്രാകൃതഭാവത്തിലോ സംസ്കൃതഭാവത്തിലോ അടിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. ദൈവം ഉണ്ടെന്നും, ദൈവമാണ് തങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവെന്നും തങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നും അന്തരംഗം അവരെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. അവിശ്വാസികൾക്കുപോലും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുളള അറിവു അവൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽത്തന്നെ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വീകരിക്കുകയോ ദൈവത്തോടു നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. “ദൈവത്തെക്കുറിച്ചു അറിയാകുന്നതു അവർക്കു വെളിവായിരിക്കുന്നു; ദൈവം അവർക്കു വെളിവാക്കിയല്ലോ. അവന്റെ നിത്യശക്തിയും ദിവ്യത്വവുമായി അവന്റെ അദൃശ്യലക്ഷണങ്ങൾ ലോകസൃഷ്ടിമുതൽ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ബുദ്ധിക്കു തെളിവായി വെളിപ്പെട്ടുവരുന്നു; അവർക്കു പ്രതിവാദമില്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവനെ ദൈവമെന്നു ഓർത്തു മഹത്വീകരിക്കയോ നന്ദി കാണിക്കയോ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളിൽ വ്യർത്ഥരായിത്തീർന്നു, അവരുടെ വിവേകമില്ലാത്ത ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി.” (റോമ, 1:19-23). ദൈവമെന്ന സത്യം അനേകർ വ്യാജമാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. (റോമ, 1:25).

ദൈവം ഒരുവൻ: ‘ദൈവമോ ഒരുത്തൻ മാത്രം’ (ഗലാ, 3:20). ദൈവം ഒരുവൻ അഥവാ ഒരുത്തൻ മാത്രമെന്നത് കേവലം അറിവല്ല, പരിജ്ഞാനമാണ്; പ്രാർത്ഥനയാണ്. (ആവ, 6:4). പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക് സർവ്വശക്തിയുള്ള ദൈവമായി വെളിപ്പെട്ട അതേ ദൈവമാണ് (പുറ, 6:3) മോശെ തുടങ്ങിയുള്ള സകല ഭക്തന്മാർക്കും യഹോവ എന്ന നാമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടതും (പുറ, 3:14,15), അതേ ദൈവംതന്നെയാണ് യേശു എന്ന സംജ്ഞാനാമത്തിലും ക്രിസ്തു, പുത്രൻ, വചനം, ആദ്യജാതൻ, ഏകജാതൻ, വഴി, മുന്തിരിവള്ളി, മൂലക്കല്ല്, ഇടയൻ തുടങ്ങിയ അനേകം സ്ഥാനനാമങ്ങളിലും വെളിപ്പെട്ടത്. (യോഹ, 8:24, 28, 58). പഴയനിയമത്തിലും രക്ഷയുണ്ട്. പുതിയനിയമത്തിലും രക്ഷയുണ്ട്. പഴയനിയമത്തിൽ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും ശത്രുക്കളിൽനിന്നും വിടുവിക്കുന്നതിനെ രക്ഷയെന്നാണ് വ്യവഹരിക്കുന്നത്. അത് താല്ക്കാലികവും പുതിയനിയമ രക്ഷ ശാശ്വതവുമാണ്. പഴയനിയമത്തിൽ രക്ഷകന്മാരായി അനേകരുണ്ടായിരുന്നു (പ്രവൃ, 7:25; ന്യായാ, 3:9; 3:15; നെഹെ, 9:27; യെശ, 19:20); പുതിയനിയമത്തിൽ ഏകരക്ഷകനേയുള്ളൂ. (പ്രവൃ, 4:12). പഴയനിയമത്തിലും വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് പുതിയനിയമത്തിലും വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട്. മിസ്രയീമ്യ ദാസ്യത്തിൽനിന്നു മോശെയെന്ന മദ്ധ്യസ്ഥൻ മുഖന്തരമാണ് ദൈവം തൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുവേല ആരംഭിച്ചത്. അബ്രാഹാമിനോടും (ഉല്പ, 13:15; 17:8) യാക്കോബിനോടുമൊക്കെ (48:4) ഒരു ശാശ്വതഭൂമിയാണ് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും, മദ്ധ്യസ്ഥൻ്റെ ബലഹീനത നിമിത്തം പഴയനിയമ വീണ്ടെടുപ്പു താല്ക്കാലികമായി ഭവിച്ചു. മാത്രമല്ല, മദ്ധ്യസ്ഥനുപോലും വാഗ്ദത്തദേശം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അബ്രാഹാമിനോട് ദൈവം ചെയ്ത നിരുപാധികമായ വാഗ്ദത്തമാണ് പുതിയനിയമത്തിൽ ദൈവംതന്നെ നിവൃത്തിച്ചത്. (ഗലാ, 3:8, 14). സാക്ഷാൽ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ (സങ്കീ, 19:4; യെശ, 44:6) തന്നെയാണ് മനുഷ്യനായി മന്നിടത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് മനുഷ്യരുടെ പാപം വഹിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ച് എന്നേക്കുമുള്ളൊരു വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിച്ചത്. (എബ്രാ, 9:12). “എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അവൻ ഒടുവിൽ പൊടിമേൽ നില്ക്കുമെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു” (ഇയ്യോ, 19:25) എന്നു ഇയ്യോബ് പ്രവചിച്ചവൻ തന്നെയാണ് ‘കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തതു’ (യോഹ, 1:14). സകലത്തിനും കാരണഭൂതനായ ദൈവവും മനുഷ്യനായ മദ്ധ്യസ്ഥനും ഒരുവൻതന്നെ: “ദൈവം ഒരുവനല്ലോ. ദൈവത്തിന്നും മനുഷ്യർക്കും മദ്ധ്യസ്ഥനും ഒരുവൻ: എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മറുവിലയായി തന്നെത്താൻ കൊടുത്ത മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുയേശു തന്നേ.” (1തിമൊ,  2:5-6).

ദൈവത്തെക്കുറിച്ചറിയാൻ ബൈബിൾതന്നെ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും വേണം. ഇന്നുപലരും ബൈബിളിനു വെളിയിൽനിന്ന് ദൈവം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ബൈബിളിനെ ആവിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബൈബിളിൻ്റെ ആഖ്യാനത്തേക്കാളുപരി വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതു കൊണ്ടു സത്യദൈവത്തെക്കുറിച്ചു അടിസ്ഥാനപരമായി അറിയേണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിപോലും ഇന്നു പലർക്കുമറിയില്ല. ബൈബിളിലെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചറിയാൻ താഴെക്കാണുന്ന ലേഖനങ്ങൾ കാണുക:

1. ദൈവം ഏകൻ

2. യഹോവ/യേശുക്രിസ്തു

3. ഏകസത്യദൈവം

4. ദൈവം ഏകനോ ത്രിത്വമോ?

5. ത്രിത്വം അടിസ്ഥാന പ്രമേയങ്ങളിലെ വൈരുദ്ധ്യം

6. പിതാവായ ഏകദൈവം

7. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമം

8. നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ

9. ജീവനുള്ള ദൈവം

10. ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു

11. യഹോവയ്ക്ക് വഴി ഒരുക്കുവിൻ

12. യഹോവയ്ക്ക് സദൃശനും തുല്യനും ആർ?

13. യേശു നിത്യപുത്രനോ? നിത്യപിതാവോ?

14. പുത്രൻ പിതാനു സാമ്യനോ സമനോ? അതോ, പിതാവ് തന്നെയോ?

15. വചനം ദൈവം ആയിരുന്നു

16. ദൈവവും കർത്താവും

17. യേശുക്രിസ്തു

18. യേശുവിൻ്റെ ഇരുപ്രകൃതി സത്യമോ?

19. ക്രൈസ്തവസ്നാനം ഏതു നാമത്തിൽ

20. ത്രിത്വക്കാരോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ

21. നീ എന്റെ പുത്രൻ; ഇന്നു ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

22. ദൈവമോ ഒരുത്തൻ മാത്രം

23. യഹോവയുടെ പ്രത്യക്ഷതകൾ

24. ബൈബിളും ത്രിത്വവും താരതമ്യം

(ഒരു പ്രദേശിക സഭയുടേയും ഉപദേശം ഞാൻ കടമെടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിലും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുമില്ല. വിശുദ്ധ ബൈബിൾ മാത്രം മാനദണ്ഡമാക്കിയാണ് ഞാൻ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നോടു ചോദിച്ചുകൊൾക. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസനീയമായ വിധത്തിൽ ബൈബിളിൽനിന്ന് തെളിവു നല്കാൻ ഏതുസമയത്തും ഞാൻ ഒരുക്കമാണെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു)

ബൈബിളിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനം: “ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന അക്ഷയനും അദൃശ്യനുമായ ഏകദൈവമേ നമുക്കുള്ളു. ആ ദൈവമാണ് പിതാവെന്ന പദവിയിലും മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലും സ്വർഗ്ഗസിംഹാസനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായിരുന്നുകൊണ്ട് ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ സകലതും സൃഷ്ടിച്ചതും പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്ക് സർവ്വശക്തിയുള്ള ദൈവമായി വെളിപ്പെട്ടതും. അതേ ദൈവമാണ് മോശെ മുതലുള്ളവർക്ക് യഹോവ എന്ന നാമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടതും കാലസമ്പൂർണ്ണത വന്നപ്പോൾ സ്ത്രീയിൽനിന്നു ജനിച്ചവനായി യേശുവെന്ന സംജ്ഞാനാമത്തിലും പുത്രൻ, ക്രിസ്തു, വചനം, ഏകജാതൻ, ആദ്യജാതൻ വഴി, വാതിൽ, പാറ, മുന്തിരിവള്ളി, മൂലക്കല്ല് തുടങ്ങിയ അനേകം സ്ഥാനനാമങ്ങളിൽ മനുഷ്യനായി വെളിപ്പെട്ടതും. അതേ ദൈവം തന്നെയാണ് വ്യക്തികളെ വീണ്ടുംജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സകലസത്യത്തിലും വഴിനടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവായി ലോകാവസാനത്തോളം ദൈവമക്കളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതും. “എല്ലാവർക്കും മീതെയുള്ളവനും എല്ലാവരിലും കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നവനും എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നവനുമായി എല്ലാവർക്കും ദൈവവും പിതാവുമായവൻ ഒരുവൻ:” (എഫെസ്യർ 4:6).

ത്രിത്വോപദേശം ഒടുവിലെത്തുന്നത് മൂന്നു ദൈവങ്ങളെന്ന അധോലോക ദുരുപദേശത്തിലായിരിക്കും എന്നതിനു തെളിവുകൾ ഇതാ:

പെന്തെക്കൊസ്ത് സഭയിലെ (AG) ഒരു പാസ്റ്റർ മൂന്നു ദൈവങ്ങളുണ്ടെന്നു വെല്ലുവിളിച്ചു പറയുന്ന വീഡിയോ കാണാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക:

മൂന്നു ദൈവങ്ങൾ

മുഹമ്മദ് ഈസയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം സംഖ്യാപരമായി മൂന്നാണെന്നു സമ്മതിക്കുന്ന മറ്റൊരു ത്രിത്വപണ്ഡിതൻ്റെ ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക:

സംഖ്യാപരമായി മൂന്നുദൈവം