സ്ഥലങ്ങൾ (183)

ബൈബിളിലെ സ്ഥലങ്ങൾ

പുതിയനിയമത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെയും, പഴയനിയമത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും വിശേഷങ്ങളുമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ, ബൈബിളിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുടെയും പട്ടികയും താഴെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1. അംഫിപൊലിസ് 

2. അക്കല്ദാമ 

3. അഖായ 

4. അഥേന

5. അദ്രമുത്ത്യം

6. അന്തിപത്രിസ്

7. അന്ത്യൊക്യ

8. അപ്യപുരം 

9. അബിലേന 

10. അയ്യാലോൻ

11. അരയോപകക്കുന്ന് 

12. അരാബ

13. അരിമഥ്യ

14. അറബിദേശം

15. അലക്സാന്ത്രിയ

16. അശ്ശൂർ

17. ആഖോർ

18. ആസ്യ 

19. ഇക്കോന്യ 

20. ഇതൂര്യ 

21. ഇത്തല്യ

22. ഇല്ലൂര്യ

23. ഊർ 

24. ഊസ്

25. എഫെസൊസ്

26. എഫ്രയീം 

27. എഫ്രാത്ത 

28. എമ്മവുസ്

29. ഏദെൻ

30. ഏദോം

31. ഏൽ-ബേഥേൽ

32. ഏലീം

33. കണ്ണുനീർ താഴ്വര

34. കനാൻ

35. കപ്പദോക്യ

36. കഫർന്നഹൂം

37. കർമ്മേൽ

38. കാദേശ് 

39. കാനാ 

40. കാൽവറി 

41. കിത്തീം 

42. കിന്നെരോത്ത്

43. കിലിക്യ

44. കുപ്രൊസ് 

45. കുറേന

46. കെംക്രെയ

47. കെരീയോത്ത്

48. കൈസര്യ 

49. കൊരിന്ത് 

50. കൊലൊസ്യ 

51. കോരസീൻ 

52. കോസ് 

53. ക്നീദൊസ് 

54. ക്രേത്ത 

55. ക്ലൗദ 

56. ഖിയൊസ് 

57. ഗദര 

58. ഗലാത്യ 

59. ഗലീല 

60. ഗസ്സ

61. ഗിബെയോൻ 

62. ഗിലെയാദ് 

63. ഗില്ഗാൽ

64. ഗത്ത്ശെമന

65. ഗെന്നേസരെത്ത്

66. ഗൊമോര/ഗൊമൊറ 

67. ഗൊല്ഗോഥ (നോക്കുക: കാൽവറി)

68. ഗോശെൻ 

69. ഗ്രീസ്/യവനദേശം

70. തർശീശ് 

71. തർസൊസ്

72. തുയത്തൈരാ 

73. തെക്കോവ

74. തെസ്സലൊനീക്യ

75. ത്രഖോനിത്തി 

76. ത്രിമണ്ഡപം

77. ത്രോവാസ്

78. ദമസ്കൊസ് 

79. ദല്മനൂഥ

80. ദല്മാത്യ

81. ദാവീദിന്റെ നഗരം

82. ദെക്കപ്പൊലി 

83. ദെർബ്ബെ

84. നയീൻ 

85. നവപൊലി 

86. നസറെത്ത്

87. നിക്കൊപ്പൊലിസ്

88. നീനെവേ

89. പംഫുല്യ 

90. പത്തര 

91. പത്മൊസ്

92. പലസ്തീൻ 

93. പാഫൊസ്

94. പാർത്ഥ്യ 

95. പാർസി, പാർസ്യ 

96. പിസിദ്യ

97. പെനീയേൽ 

98. പെർഗ്ഗ 

99. പെർഗ്ഗമൊസ്

100. പൊന്തൊസ് 

101. പ്തൊലെമായിസ്

102. ഫിലദെൽഫ്യ 

103. ഫിലിപ്പി 

104. ഫിലിപ്പിൻ്റെ കൈസര്യ 

105. ഫൊയ്നീക്യ

106. ഫ്രുഗ്യ

107. ബാബിലോൻ 

108. ബാബേൽ

109. ബാശാൻ 

110. ബിഥുന്യ

111. ബെരോവ

112. ബേത്ത്-ഫാഗ

113. ബേത്ത്ലേഹെം 

114. ബേത്ത്-ശേമെശ് 

115. ബേത്ത്സയിദ

116. ബേഥാന്യ 

117. ബേഥേൽ

118. ബേർ-ശേബ

119. മക്കെദോന്യ

120.  മഗദാ, മഗ്ദല 

121. മമ്രേ

122. മാറാ 

123. മിതുലേന 

124. മിദ്യാൻ

125. മിലേത്തൊസ് 

126. മിസ്പാ

127. മിസ്രയീം 

128. മുറാ 

129. മുസ്യ 

130. മെഗിദ്ദോ 

131. മെരീബാ 

132. മെലിത്ത 

133. മെസൊപ്പൊത്താമ്യ 

134. മേദ്യ 

135. മോവാബ്

136. യിസ്രായേൽ 

137. യിസ്രെയേൽ

138. യെരീഹോ 

139. യെരുശലേം 

140. യെഹൂദാരാജ്യം 

141. യെഹൂദ്യ

142. യോപ്പ

143. യോർദ്ദാനക്കരെ

144. രാമ

145. രിബ്ല

146. രെഫീദീം

147. റോമ 

148. ലവൊദിക്യാ 

149. ലുക്കവോന്യ 

150. ലുക്കിയ 

151. ലുദ്ദ 

152. ലുസ്ത്ര 

153. ലേഹി 

154. ശമര്യ 

155. ശാരോൻ 

156. ശിനാർ 

157. ശീലോ 

158. ശൂനേം 

159. ശൂർ 

160. ശൂശൻ 

161. ശെഖേം

162. സമൊത്രാക്കെ 

163. സർദ്ദിസ് 

164. സലമീസ്

165. സീദോൻ

166. സീൻ

167. സീനായി 

168. സീയോൻ 

169. സുക്കോത്ത് 

170. സുഖാർ 

171. സുറിയ

172. സെലൂക്യ

173. സൊദോം

174. സോർ 

175. സ്പാന്യ

176. സ്മുർന്നാ

177. ഹർമ്മഗെദ്ദോൻ

178. ഹായി 

179. ഹാരാൻ 

180. ഹിന്ദുദേശം

181. ഹിന്നോം താഴ്വര 

182. ഹിയരപ്പൊലി

183. ഹെബ്രോൻ

എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുടേയും പേരുകൾ കാണാൻ അടുത്ത പേജിലേക്കു പോകുക: 

Next Page —->