യേശുവിൻ്റെ ഇരുപ്രകൃതി സത്യമോ?

യേശുവിൻ്റെ ഇരുപ്രകൃതി സത്യമോ?

സ്വയം നിലനില്ക്കുന്നവനും (Self-existence) ആത്മബോധമുളളവനും എല്ലാറ്റിന്റെയും ആദികാരണവും സർവ്വാതിശായിയും സർവ്വസന്നിഹിതനും ആയ സത്തയാണ് ദൈവം. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയെന്താണെന്ന് ദൂതൻ മുഖാന്തരം ഹോരേബിൽ മോശെയ്ക്ക് തന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. മോശെ അവിടെക്കണ്ട കാഴ്ച മുൾപടർപ്പു തീ പിടിച്ചു കത്തുന്നതും അത് വെന്തു പോകാതിരിക്കുന്നതുമാണ്. ഈ അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച കാണാൻ മോശെ അതിനോട് അടുത്തു ചെന്നപ്പോഴാണ് യഹോവ മോശെയോട് സംസാരിച്ചത്. (പുറ, 1:6). വസ്തുക്കൾ കത്തുകയെന്ന ഓക്സീകരണ പ്രക്രിയയെയാണ് പൊതുവേ അഗ്നി അഥവാ തീ എന്നു പറയുന്നത്. എന്തിനെയെങ്കിലും കത്തിക്കാതെ അഗ്നിക്ക് നിലനില്ക്കാൻ കഴിയില്ല. അഥവാ വസ്തുക്കളെ ദഹിപ്പിക്കാതെ തീ കത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ മോശെ കണ്ടതെന്താണ്? മരുഭൂമിയിലെ മുൾപ്പടർപ്പ് കത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വെന്തുപോകുന്നില്ല; കാരണമെന്താണ്? അഗ്നിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഔദാര്യമായി നല്കുന്നവനും ആരിൽനിന്നും ഒന്നും ആദേയം ചെയ്യാതെ സ്വയം നിലനില്ക്കുന്നവനുമാണ് ദൈവം. ദൈവത്താൽ സകലവും സാദ്ധ്യമെന്ന ബൈബിൾ പറയുമ്പോൾ, ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തിയല്ലെങ്കിൽ അവൻ പൂർണ്ണനല്ലെന്നും മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷ സാദ്ധ്യമാകില്ലെന്നും ത്രിത്വം വിചാരിക്കുന്നു. തന്മൂലം, ദൈവത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന നിത്യപുത്രനാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനുമെന്ന ഇരുപ്രകൃതിയോടുകൂടി ഭൂമിൽ അവതരിച്ചതെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ ദൈവമാണെന്നതു പോയിട്ട് അവൻ ജനനത്തിൽ ദൈവപുത്രനോ, ക്രിസ്തുവോ പോലുമായിരുന്നില്ല. കന്യകയായ മറിയയിൽ ജനിച്ചത് ദൈവമോ, ദൈവപുത്രനോ, ക്രിസ്തുവോ ആയിരുന്നില്ല; പാപമറിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞായിരുന്നു: (ലൂക്കൊ, 1:35; 1കൊരി, 15:21; 2കൊരി, 5:21; 1തിമൊ, 2:5,6; 3:15,16). മറിയ പ്രസവിച്ച വിശുദ്ധശിശുവിനെ എട്ടുദിവസം തികഞ്ഞപ്പോൾ പരിച്ഛേദന കഴിക്കയും ‘യേശു’ എന്നു പേർ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു: (ലൂക്കൊ, 2:21). മറിയയുടെ ശുദ്ധീകരണകാലമായ മുപ്പത്തിമൂന്നു ദിവസം തികഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ ആൺക്കുഞ്ഞുങ്ങളെപോലെ ന്യായപ്രമാണപ്രകാരം ദൈവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആദ്യജാതൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു: (ലേവ്യ, 12:2-6; ലൂക്കൊ, 2:22-24). ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു, ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിൽ മുതിർവന്നുവന്ന യേശുവെന്ന മനുഷ്യൻ (ലൂക്കൊ, 2:40; 2:52) ഏകദേശം മുപ്പതു വയസ്സായപ്പോൾ യോർദ്ദാനിൽ സ്നാനമേല്ക്കുമ്പോൾ, ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവൻ ക്രിസ്തു അഥവാ അഭിഷിക്തനായത്: (മത്താ, 3:16; ലൂക്കൊ, 4:18,19; പ്രവൃ, 10:38). അനന്തരം, “അവൻ അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും; ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധപ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും” എന്ന ഗബ്രീയേൽ ദൂതൻ്റെ പ്രവചനംപോലെ, ദൈവപിതാവിനാൽ ‘ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ’ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു: (ലൂക്കൊ, 1:32,35; 3:22). അതിനുശേഷമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ യേശു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത്: (ലൂക്കൊ, 4:14). പ്രവചനം ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്; അല്ലാതെ, ഭൂതകാലത്തിലെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചല്ല; ഒരു പ്രവചനം നിവൃത്തിയാകുമ്പോഴാണ് അത് ചരിത്രമാകുന്നത്. മുമ്പെ അവൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ‘ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധപ്രജ അത്യുന്നതൻ്റെ പുത്രനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും, ദൈവപുത്രൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും’ എന്നീ പ്രവചനങ്ങളുടെ അർത്ഥമെന്താണ്? തൻ്റെ ഐഹികജീവിതത്തിൽ മൂന്നരവർഷം മാത്രമാണ് താൻ ദൈവപുത്രനും ക്രിസ്തുവും ആയിരുന്നത്; അതിനാൻ അതൊരു അഭിധാനമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ. ദൂതന്മാർക്കുപോലും വംശാവലിയോ ജനനമോ മരണമോ ഇല്ലാതിരിക്കെ, ദൈവം വംശാവലിയോടെ ജനിച്ചുജീവിച്ചു മരിച്ചുയിർത്തു എന്നു വിശ്വസിച്ചിടത്തുനിന്നാണ് ക്രൈസ്തവദുരുപദേശങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചത്.

ദൈവം മനുഷ്യനായി വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏകവ്യക്തിയിൽ ഇരുപ്രകൃതി ഉണ്ടായിരുന്നോ? വേദപുസ്തകം എന്തു പറയുന്നു? നമുക്കു നോക്കാം:

മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുയേശു

യേശുക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ ദൈവം ആയിരുന്നില്ല; പൂർണ്ണമനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു. തൻ്റെ ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ താൻ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയോ, ദൈവമെന്ന് തന്നെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യനെന്ന് താൻതന്നെയും മറ്റുള്ളവരും വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. (യോഹ, 8:40; 10:33; 1തിമൊ, 2:6). ദൈവത്തിൻ്റെ രക്തംകൊണ്ടല്ല മാനവകുലത്തിനു പാപരിഹാരം ഉണ്ടായത്; പാപമറിയാത്ത മനുഷ്യൻ്റെ രക്തത്താലാണ്: “മനുഷ്യൻ മൂലം മരണം ഉണ്ടാകയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടായി.” (1കൊരി, 15:21).

മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ

1. ക്രിസ്തു സ്ത്രീയിൽനിന്നു ജനിച്ചു: “മറിയയിൽ നിന്നു ക്രിസ്തു എന്നു പേരുള്ള യേശു ജനിച്ചു.” (മത്താ, 1:16. ഒ.നോ: മത്താ, 1:18-2:11; ലൂക്കൊ, 1:30-38; 2:1-20)

2. വംശാവലി: അബ്രാഹാം മുതലുള്ള യെഹൂദാ വംശാവലിയും (മത്താ, 1:16) ആദാം മുതലുള്ള മാനുഷിക വംശാവലിയും (ലൂക്കൊ, 3:23-38) ക്രിസ്തുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു.

3. പരിച്ഛേദന: എല്ലാ യെഹൂദാ പുരുഷപ്രജയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവും പരിച്ഛേദന ഏറ്റു: (ലൂക്കോ, 2:21)

4. വളർച്ചയും വികാസവും: എല്ലാ മനുഷ്യരെപ്പോലെ ശൈശവം, ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം എന്നീ അവസ്ഥകളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വളർച്ചയും വികാസവും സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. “പൈതൽ വളർന്നു ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു, ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടുപോന്നു; ദൈവകൃപയും അവന്മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.” (ലൂക്കോ, 2:40). “യേശുവോ ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിലും മുതിർന്നു വന്നു.” (ലൂക്കോ, 2:52)

5. ആത്മീയത: യേശു പതിവായി പള്ളിൽ പോകയും, ദൈവാലയം സന്ദർശിക്കുകയും, തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. (ലൂക്കൊ, 2:41-46; 4:16,17)

6. പൂർണ്ണമായ മനുഷ്യപ്രകൃതി: ജഡത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യശരീരവും സ്വായത്തമായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രകൃതി, മനുഷ്യപ്രകൃതിയും പാപരഹിതവുമായിരുന്നു:

a. ശരീരം: ക്രിസ്തുവിനൊരു ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നു. “അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ടു ക്രൂശിന്മേൽ കയറി;” (1പത്രൊ, 2:24. ഒ.നോ: മത്താ, 26:12; 27:26,35; യോഹ, 12:3; 19:32; കൊലൊ, 1:22; എബ്രാ, 2:14; 10:5,29)

b. രക്തം: എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉള്ളതുപോലെ ജീവദായകമായ രക്തം അവനുണ്ടായിരുന്നു: “എങ്കിലും പടയാളികളിൽ ഒരുത്തൻ കുന്തംകൊണ്ടു അവന്റെ വിലാപ്പുറത്തു കുത്തി; ഉടനെ രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു.” (യോഹ, 19:34)

c. പ്രാണൻ: സംവേദനക്ഷമമായ (Sensitive) ഒരു പ്രാണൻ അവനുണ്ടായിരുന്നു: “എന്റെ ഉള്ളം മരണവേദനപോലെ അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു; ഇവിടെ താമസിച്ചു എന്നോടുകൂടെ ഉണർന്നിരിപ്പിൻ” എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു.” (മത്താ, 26:38). “യേശു പിന്നെയും ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു പ്രാണനെ വിട്ടു.” (മത്താ, 27:50). “അവൻ തന്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിന്നു ഒഴുക്കിക്കളകയും” (യെശ, 53:12)

d. ആത്മാവ്: ക്രിസ്തുവിന് ഒരു മനുഷ്യാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു: യേശു അത്യുച്ചത്തിൽ “പിതാവേ, ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുന്നു എന്നു നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു;” (ലൂക്കോ, 23:46)

7. പാപരഹിതമായ പരിമിതികൾ: മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ പാപരഹിതമായ പരിമിതികളും ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്നു:

a. പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു: “പിശാചു അവനെ നാല്പതു ദിവസം പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.” (ലൂക്കോ, 4:1; മത്താ, 4:1). “താൻ തന്നേ പരീക്ഷിതനായി കഷ്ടമനുഭവിച്ചിരിക്കയാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്കു സഹായിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവൻ ആകുന്നു.” (എബ്രാ, 2:18. ഒ.നോ: എബ്രാ, 4:15)

b. വിശപ്പ്: “അവൻ നാല്പതു പകലും നാല്പതു രാവും ഉപവസിച്ച ശേഷം അവന്നു വിശന്നു.” (മത്താ, 4:2; ലൂക്കൊ, 4:2). “പിറ്റെന്നാൾ അവർ ബേഥാന്യ വിട്ടു പോരുമ്പോൾ അവന്നു വിശന്നു;” (മർക്കൊ, 11:12)

c. ദാഹം: “അതിന്റെ ശേഷം സകലവും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു യേശു അറിഞ്ഞിട്ടു തിരുവെഴുത്തു നിവൃത്തിയാകുംവണ്ണം: എനിക്കു ദാഹിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.” (യോഹ, 19:28)

d. ക്ഷീണം: “യേശു വഴി നടന്നു ക്ഷീണിച്ചിട്ടു ഉറവിന്നരികെ ഇരുന്നു;” (യോഹ, 4:6)

e. ഉറക്കം: “അവൻ അമരത്തു തലയണ വെച്ചു ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു; അവർ അവനെ ഉണർത്തി:” (മർക്കൊ, 4:38; മത്താ,8:24)

f കരച്ചിൽ: “യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു.” (യോഹ, 11:35)

g ദു:ഖം: എന്റെ ഉള്ളം മരണവേദനപോലെ അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു; ഇവിടെ പാർത്തു ഉണർന്നിരിപ്പിൻ എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു.” (മർക്കൊ, 14:34)

h. പ്രാണവേദന: “പിന്നെ അവൻ പ്രാണവേദനയിലായി അതിശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു;” (ലൂക്കോ, 22:44)

i. വിയർപ്പ്: “അവന്റെ വിയർപ്പു നിലത്തു വീഴുന്ന വലിയ ചോരത്തുള്ളിപോലെ ആയി.” (ലൂക്കോ, 22:44). ഒരു മനുഷ്യൻ വിയർക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തു കഠിനമായി വിയർത്തു.

9. അഭിഷേകം: ഏതൊരു ദൈവശുശ്രൂഷകനെയും പോലെ യേശു ദൈവത്താൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് ക്രിസ്തുവായി: “നസറായനായ യേശുവിനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തതും ദൈവം അവനോടുകൂടെ ഇരുന്നതുകൊണ്ടു അവൻ നന്മചെയ്തും പിശാചു ബാധിച്ചവരെ ഒക്കെയും സൌഖ്യമാക്കിയുംകൊണ്ടു സഞ്ചരിച്ചതുമായ വിവരം തന്നേ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ.” (പ്രവൃ, 10:38. ഒ.നോ: മത്താ, 3:16,17)

10. പ്രാർത്ഥന: “ക്രിസ്തു തന്റെ ഐഹിക ജീവകാലത്തു തന്നെ മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോടു ഉറെച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടുംകൂടെ അപേക്ഷയും അഭയയാചനയും കഴിക്കയും ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിക്കയും ചെയ്തു.” (എബ്രാ, 5:7). രവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും രാത്രിമുഴുവനും ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചതായി കാണാം: (മത്താ, 1:35; 14:23; മർക്കൊ, 14:35; (ലൂക്കൊ, 6:12; 22:41-45; യോഹ, 6:15).

11. മരണവും ഉയിർപ്പും: “ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവെഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മൂന്നാംനാൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു.” (1കൊരി, 15:3). “ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ചു മരിച്ചിട്ടു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊൾക. അതു ആകുന്നു സുവിശേഷം.” (2തിമൊ, 2:8)

ക്രിസ്തുവും ദൈവവും താരതമ്യം

1. ക്രിസ്തു മനുഷ്യനാണ്; ദൈവം മനുഷ്യനല്ല. (1ശമൂ, 15:29)

2. ക്രിസ്തുവിന് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടു; ദൈവം ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല. (യെശ, 40:28)

3. ക്രിസ്തു ഉറങ്ങി; ദൈവം ഉറങ്ങുന്നുമില്ല മയങ്ങുന്നുമില്ല. (സങ്കീ, 121:4)

4. ക്രിസ്തുവിനു വിശപ്പും ദാഹവുമുണ്ടായി; ദൈവത്തിന് വിശപ്പും ദാഹവുമില്ല. (സങ്കീ, 50:12,13)

5. ക്രിസ്തു പരീക്ഷിതനായി; ദൈവം പരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനാണ്. (യാക്കോ, 1:13)

6. ക്രിസ്തു ജനിച്ചു മരിച്ചു ഉയിർത്തു: സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് ജനനവും മരണവും ഉയിർപ്പുമില്ല.

യേശു, തൻ്റെ ഐഹിക ജീവകാലത്ത് പാപമറിയാത്ത പൂർണ്ണമനുഷ്യൻ മാത്രമായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന് ഏതൊരു മനുഷ്യനെപ്പോലെയും ആത്മാവും (pneuma – spirit) ദേഹിയും (psyche – soul) ദേഹവും (soma – body) അസ്ഥിയും (യോഹ, 19:32-36) രക്തവും (blood – haima) ഉണ്ടായിരുന്നു. (1തെസ്സ, 5:23; ലൂക്കൊ, 23:46; മത്താ, 26:38; 1പത്രൊ, 2:24). യോർദ്ദാനിലെ സ്നാനം മുതൽ ദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും മനുഷ്യനായ യേശുവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയായി വസിച്ചതുകൊണ്ട്, അവൻ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചതല്ലാതെ, ജഡത്തിൽ യേശു തന്നിൽത്തന്നെ ദൈവമായായിരുന്നു എന്നതിന് ബൈബിളിൽ യാതൊരു തെളിവുമില്ല. ഇനി, ക്രിസ്തുവെന്ന മനുഷ്യനോടു കൂടെയിരുന്ന ദൈവപിതാവിനെയും ചേർത്താണ് അവന് ‘ഇരുപ്രകൃതി’ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ, അവന് ഇരുപ്രകൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല പറയേണ്ടത്; യേശുവെന്നപേരിൽ രണ്ട് വ്യക്തിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറയണം. ഒരു ദൈവവും; ഒരു മനുഷ്യനും. (മത്താ, 3:16; പ്രവൃ, 10:38; ഒ.നോ: 5:32; 8:16; 8:29; 14:23; 16:32; 17:11; 17:23). ക്രിസ്തു ആരാണെന്നും അവൻ്റെ ജഡത്തിലെ ശുശ്രൂഷ എന്താണെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ പലരും ഗ്രഹിക്കാതെ പോയതിൻ്റെ പ്രധാനകാരണം; ‘അവൻ ജഡത്തിലും ദൈവമായിരുന്നു’ എന്ന ബൈബിൾ വിരുദ്ധ വിശ്വാസമാണ്. (ലൂക്കൊ, 10:22; യോഹ, 8:19; 14:7).

‘നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ചു അവനെ മാത്രമേ (Him only) ആരാധിക്കാവു’ (മത്താ, 4:10 ലൂക്കൊ, 4:8), പിതാവു മാത്രമല്ലാതെ (Father only) പുത്രനുംകൂടി അറിയുന്നില്ല. (മത്താ, 24:36), ഏകദൈവത്തിൽ (God only) നിന്നുള്ള ബഹുമാനം (യോഹ, 5:44), ഏകസത്യദൈവം (the only true God) (യോഹ, 17:3) എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ്. പഴയനിയമത്തിൽ ഒറ്റയെന്ന ഖണ്ഡിതമായ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ‘യാഖീദ്’ (only/alone – yachiyd) എന്ന പദത്തിനു തുല്യമായ പുതിയനിയമത്തിലെ പദമാണ് ‘മോണോസ്’ (only/alone – monos). മോണോസും കേവലമായ ഒന്നിനെയാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ആ പദമുപയോഗിച്ചാണ്, പിതാവു മാത്രം സത്യദൈവം, അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവു എന്നൊക്കെ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയിൽ പരിശുദ്ധമനുഷ്യൻ മാത്രമായിരുന്ന താൻ, പിതാവു മാത്രമാണ് ദൈവമെന്നും ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യനെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജഡത്തിലെ തൻ്റെ ദൈവത്വം നിഷേധിക്കുമ്പോൾ; അവൻ ജഡത്തിലും ദൈവമാണെന്ന് വ്യർത്ഥമായി സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്; ക്രിസ്തുവിന് തന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധവും ഇല്ലായിരുന്നെന്നോ?

“ദൈവാത്മാവിനെ ഇതിനാൽ അറിയാം; യേശുക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വന്നു എന്നു സ്വീകരിക്കുന്ന ആത്മാവൊക്കെയും ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളതു.” (1യോഹന്നാൻ 4:2).

എല്ലാ വിവരങ്ങളും വിശദമായറിയുക:

1. വചനം ജഡമായ പൂർണ്ണദൈവമോ? (യോഹ, 1:14).

2. പൂർണ്ണദൈവത്തിനാണോ വംശാവലിയുള്ളത്? (മത്താ, 1:1-27; ലൂക്കൊ, 3:24-38).

3. പൂർണ്ണദൈവമാണോ കന്യകയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായത്? (മത്താ, 1:22,23).

4. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ഒരു മനുഷ്യരാജാവിനാൽ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം മിസ്രയീമിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്? (മത്താ, 2:13,14).

5. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ‘അത്യുന്നതൻ്റെ പുത്രൻ’ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞത്? (ലൂക്കൊ, 1:32)

6. പർണ്ണദൈവമാണോ ദൈവപുത്രൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞത്? (ലൂക്കൊ, 1:35)

7. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ എട്ടാംനാളിൽ പരിച്ഛേദന കഴിച്ചത്? (ലൂക്കൊ, 2:21).

8. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ കർത്താവിനു വിശുദ്ധമായി അർപ്പിച്ചത്? (ലൂക്കൊ, 2:22,23).

9. പൂർണ്ണദൈവമാണോ യേസേഫിനും മറിയയ്ക്കും കീഴടങ്ങിയിരുന്നത്? (ലൂക്കൊ, 1:51).

10. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടേയും കൃപയിൽ മുതിർന്നുവന്നത്? (ലൂക്കൊ, 2:52).

11. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ഉപജീവനത്തിനായി മരപ്പണി ചെയ്തത്? (മർക്കൊ, 6:3). 

12. പൂർണ്ണദൈവമാണോ യോഹന്നാനാൽ സ്നാനപ്പെട്ടത്? (മത്താ, 3:13-17).

13. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ വേറൊരു ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തത്? (മർക്കൊ, 1:10; പ്രവൃ, 10:30).

14. പൂർണ്ണദൈവമാണോ നാല്പതു ദിവസം ഉപവസിച്ചത്? (മത്താ, 4:2)

15. പൂർണ്ണദൈവമാണോ പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്? (ലൂക്കൊ, 4:1).

16. പൂർണ്ണദൈവത്തിനാണോ വിശന്നത്? (ലൂക്കൊ, 4:2).

17. പൂർണ്ണദൈവത്തോട് കൂടെയിരുന്നാണോ വേറൊരു ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത്? (പ്രവൃ, 10:38). 

18. പൂർണ്ണദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെയാണോ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നത്? (ലൂക്കൊ, 5:17)

19. പൂർണ്ണദൈവത്തിന് എങ്ങനെയൊരു പിതാവുണ്ടാകും? (മത്താ, 11:27).

20. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ‘ദൈവാത്മാവിനാൽ ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞത്? (മത്താ, 12:28). 

21. പൂർണ്ണദൈവമാണോ താൻ ശലോമോനെക്കാൾ വലിയവൻ എന്നു പറയുന്നത്? (മത്താ, 12:42).

22. പൂർണ്ണദൈവമാണോ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? (മത്താ, 14:23). 

23. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ‘കർത്താവെന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറയുന്നത്? (ലൂക്കൊ, 4:18,19). 

24. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ ‘ക്രിസ്തു/മശീഹ’ (അഭിഷിക്തൻ) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? (മത്താ, 16:16).

25. പൂർണ്ണദൈവമാണോ സ്വയം മനുഷ്യപുത്രനെന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? (മത്താ, 17:9).

26. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? (യോഹ, 1:14).

27. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആദ്യജാതൻ എന്നു വിളിക്കുന്നത്? (റോമ, 8:29).

28. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ”എന്നെ നല്ലവൻ എന്നു പറയുന്നതു എന്തു? ദൈവം ഒരുവൻ അല്ലാതെ നല്ലവൻ ആരുമില്ലെന്ന് പറയുന്നത്? (മർക്കൊ, 10;18).

29. പൂർണ്ണദൈവമാണോ തനിക്കെതിരെ പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കും, ആത്മാവിനെതിരെ പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്? (ലൂക്കൊ, 12:10).

30. പൂർണ്ണദൈവമാണോ തന്നെത്തന്നെ മനുഷ്യൻ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? (യോഹ, 8:40).

31. പൂർണ്ണദൈവമാണോ പിതാവ് എല്ലാവരിലും വലിയവൻ; എന്നെക്കാൾ വലിയവൻ  എന്നു പറയുന്നത്? (യോഹ, 10:29; 14:28).

32. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ഉള്ളം കലങ്ങി: ‘പിതാവേ, ഈ നാഴികയിൽനിന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ’ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? (യോഹ, 12:27)

33. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ശഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴുകിയത്? (യോഹ, 13:4,5)

34. പൂർണ്ണദൈവമാണോ പിതാവിനെ ഏകസത്യദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? (യോഹ, 17:3).

35. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ഗെത്ത്ശെമനയിൽ പരിക്ഷീണനായി നിലത്തുവീണത്? (മത്താ, 26:39).

36. പൂർണ്ണദൈവമാണോ “പിതാവേ, കഴിയും എങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കൽ നിന്നു നീങ്ങിപ്പോകേണമേ” എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? (മർക്കൊ, 14:36).

37. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതൻ വന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തിയത്? (ലൂക്കൊ, 22:43).

38. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ യൂദാ ഒറ്റുകൊടുത്തത്? (ലൂക്കൊ, 22:42).

39. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ പത്രൊസ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞത്? (മത്താ, 26:70).

40. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ യെഹൂദന്മാർ വിസ്തരിച്ചത്? (ലൂക്കൊ, 22:66).

41. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ നിയമകോടതികൾ വിസ്തരിച്ചത്? (യോഹ, 18:38). 

42. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ യെഹൂദന്മാർ ക്രൂശിച്ചത്? (മർക്കൊ, 15:25).

43. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ”എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ ദൈവമേ നീയെന്നെ കൈവിട്ടതെന്തു” എന്നു നിലവിളിച്ചത്? (മത്താ, 27:46).

44. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ക്രൂശിൽ മരിച്ചത്? (മത്താ, 27:50).

45. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ കല്ലറയിൽ അടക്കം ചെയ്തത്? (യോഹ, 19:40).

46. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ ദൈവം ഉയിർപ്പിച്ചുത്? (പ്രവൃ, 5:30).

47. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ‘എൻ്റെ ദൈവം’ എന്നു പിതാവിനെ വിളിക്കുന്നത്? (യോഹ, 20:17).

48. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? (പ്രവൃ, 3:13).

49. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ ‘എന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകൻ’ എന്ന് മോശെ പറയുന്നത്? (പ്രവൃ, 3:22).

50. പൂർണ്ണദൈവത്തിൻ്റെ അനുസരണമാണോ ആദാമിൻ്റെ ലംഘനത്തിന് പകരം നീതിയായത്? (റോമ, 5:16).

51. പൂർണ്ണദൈവത്തിൻ്റെ തലയായി മറ്റൊരു ദൈവമോ? (കൊരി, 11:3).

52. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ ‘പാപം അറിയാത്തവൻ’ എന്ന് പൗലൊസ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? (2കൊരി, 5:21).

53. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണം കാട്ടിയത്? (ഫിലി, 2:8).

54. പൂർണ്ണദൈവം ആർക്കാണ് തൻ്റെ മരണത്താൽ മറുവില നല്കിയത്? (1തിമൊ, 2:6).

55. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തേശു എന്നു വിളിക്കുന്നത്? (1തിമൊ, 2:6).

56. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ആത്മാവിനാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത്? (1തിമൊ, 3:16).

57. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ദൂതന്മാരിൽ താഴ്ചവന്നവൻ എന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നത്? (എബ്രാ, 2:9). 

58. പൂണ്ണദൈവത്തെയാണോ അപ്പൊസ്തലൻ എന്നു വിളിക്കുന്നത്? (എബ്രാ, 3:1).

59. പൂണ്ണദൈവത്തെയാണോ മഹാപുരോഹിതൻ എന്നു വിളിക്കുന്നത്? (എബ്രാ, 3:1).

60. പൂർണ്ണദൈവമാണോ മനുഷ്യർക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്? (എബ്രാ, 4:15).

61. പൂർണ്ണദൈവം തന്നെ മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാൻ മറ്റൊരാളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ? (എബ്രാ, 5:7)

62. പൂർണ്ണദൈവമാണോ അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായത്? (എബ്രാ, 5:8).

63. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ ‘അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല; അവൻ്റെ വായിൽ വഞ്ചന ഒന്നു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല’ (1പത്രൊ, 2:22) എന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നത്?

64. പൂർണ്ണദൈവത്തിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ പാപമെല്ലാം പോക്കി ശുദ്ധീകരിച്ചത്? (1യോഹ, 1:7).

പശുത്തൊട്ടി മുതൽ (ലൂക്കൊ, 2:7) ക്രൂശിലെ മരണംവരെ (ലൂക്കൊ, 23:46) പാപം ഒഴികെ സർവ്വത്തിലും നമുക്കു തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ യേശുവിലുള്ള പൂർണ്ണദൈവം എവിടെയായിരുന്നു???… (എബ്രാ,4:15). “ക്രിസ്തു തന്റെ ഐഹിക ജീവകാലത്തു തന്നെ മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോടു ഉറെച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടുംകൂടെ അപേക്ഷയും അഭയയാചനയും കഴിക്കയും ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിക്കയും ചെയ്തു” (എബ്രാ, 5:7) എന്നു എബ്രായലേഖകൻ നുണപറകയാണോ???… ദൈവത്തിനു മരണമുണ്ടാകുകയോ, ആ ദൈവത്തെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ ആ ദൈവമെങ്ങനെ ദൈവമാകും???… ‘യേശു ജഡത്തിലും പൂർണ്ണദൈവമായിരുന്നു’ എന്നു പറയുന്നവരുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ (concept) എന്താണ്???… മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ യേശുവിന് ഒരു പിതാവ് മാത്രമല്ല; ദൈവം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. “എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതു എന്തു” (മത്താ, 27:46) എന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ മരിച്ചവൻ പൂർണ്ണദൈവമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ത്രിത്വം ദുരുപദേശമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്തെ അപ്പൊസ്തലന്മാർ സ്തുതിക്കുന്നതായി കാണാം. (2കൊരി, 11:31; എഫെ, 1:3; 1:17. ഒ.നോ: റോമ, 15:5; 2കൊരി, 1:3; കൊലോ, 1:3; 1പത്രൊ, 1:3). പൂർണ്ണദൈവത്തിന് ഒരു ദൈവമുണ്ടാകുക സാധ്യമോ???…

യേശുവിൻ്റെ ജനനം മുതൽ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം വരെയുള്ള മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളായി മുകളിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എവിടെയാണ് പൂർണ്ണദൈവമുള്ളത്? മേല്പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണദൈവത്തിനല്ല; യേശുവെന്ന മനുഷ്യനു ചേരുന്നതാണ്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ ദൈവമായിരുന്നില്ല; പ്രത്യുത, പാപമറിയാത്ത അഥവാ പാപത്തിൻ്റെ ലാഞ്ചനപോലുമില്ലാത്ത പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരുന്നു. യോഹ, 1:1; റോമ, 9:5; ഫിലി, 2:6-8; 1തിമൊ, 2:5,6; 3:15,16; 2തിമൊ, 2:8; എബ്രാ, 2:14,15; 1യോഹ, 5:20 തുടങ്ങിയ വേദഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക. യേശു തന്നെത്തന്നെ മനുഷ്യപുത്രനെന്നും മനുഷ്യനെന്നുമാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. തൊണ്ണൂറോളം പ്രാവശ്യം മനുഷ്യപുത്രനെന്ന പ്രയോഗമുണ്ട്. മനുഷ്യനെന്നും പലപ്രാവശ്യമുണ്ട്. (മത്താ, 26:72; 26:74; മർക്കൊ, 14:71; 15:39; ലൂക്കൊ, 23:4; 23:6; 23:14; 23:47; യോഹ, 1:30; 4:29; 5:12; 7:46; 8:40; 9:11; 9:16; 9:24; 10:33; 11:47; 18:14; 18:17; 18:29; 19:5; പ്രവൃ, 5:28; റോമ, 5:15; 1കൊരി, 15:21; 15:47; 1തിമൊ, 2:6). താൻ ജഡത്തിൽ ദൈവമാണെന്ന് ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെട്ടുമില്ല. തന്നെ നല്ലവൻ എന്നു വിളിച്ച പ്രമാണിയോട് ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ നല്ലവൻ ആരും ഇല്ല (ലൂക്കൊ, 18:19) എന്നു പറഞ്ഞ യേശു താൻ മരിച്ചുയിർത്ത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽപ്പോയി വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ, തോമാസ് തന്നെ എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവവും ആയുള്ളോവേ (യോഹ, 20:28) എന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ നിഷേധിച്ചില്ലെന്നും കുറിക്കൊള്ളുക.

മനുഷ്യനെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനവാക്യങ്ങൾ:

1. ”എന്നാൽ ദൈവത്തോടു കേട്ടിട്ടുള്ള സത്യം നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനായ എന്നെ നിങ്ങൾ കൊല്ലുവാൻ നോക്കുന്നു; അങ്ങനെ അബ്രാഹാം ചെയ്തില്ലല്ലോ.” (യോഹ, 8:40)

2. യേശു എന്നു പേരുള്ള മനുഷ്യൻ ചേറുണ്ടാക്കി എന്റെ കണ്ണിന്മേൽ പൂശി: ശിലോഹാംകുളത്തിൽ ചെന്നു കഴുകുക എന്നു എന്നോടു പറഞ്ഞു; ഞാൻ പോയി കഴുകി കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.” (യോഹ, 9:11).

3. ഏകമനഷ്യനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാലുള്ള ദാനവും അനേകർക്കു വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.” (റോമ, 5:15)

4. മനുഷ്യൻ മൂലം മരണം ഉണ്ടാകയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടായി.” (1കൊരി, 15:21)

5. ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായിത്തീർന്നു എന്നു എഴുതിയുമിരിക്കുന്നുവല്ലോ, ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി. (1കൊരി, 15:45)

6. ”ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽനിന്നു മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ; രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ.” (1കൊരി, 15:47)

7. ”ദൈവം ഒരുവനല്ലോ. ദൈവത്തിന്നും മനുഷ്യർക്കും മദ്ധ്യസ്ഥനും ഒരുവൻ: എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മറുവിലയായി തന്നെത്താൻ കൊടുത്ത മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുയേശു തന്നേ.” (1തിമൊ, 2:5,6).

യേശു ഭൂമിയിൽ പൂർണ്ണമനുഷ്യൻ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും, ദൈവം അല്ലായിരുന്നവെന്നും ബൈബിൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്; യോഹന്നാൻ 1:1-ൽ “വചനം ദൈവം ആയിരുന്നു” എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജഡമായവനാണ് ക്രിസ്തു. (യോഹ, 1:14). അവിടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൂർവാസ്തിക്യമല്ല (pre-existence); വചനത്തിൻ്റെയാണ്. രണ്ട്; ഏകസത്യദൈവമായ (The only true God) നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നതു തന്നേ നിത്യജീവൻ ആകുന്നു.” (യോഹ, 17:3). താൻ ജഡത്തിൽ പൂർണ്ണദൈവമാണെങ്കിൽ പിതാവ് മാത്രമാണ് സത്യദൈവമെന്ന് യേശുവിന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? അപ്പോൾ, യേശു ജഡത്തിൽ സത്യദൈവമല്ലാത്ത പൂർണ്ണദൈവം ആയിരുന്നോ? മൂന്ന്; “അവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളേണം എന്നു വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്തു മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നേ, അനുസരണമുള്ളവൻ ആയിത്തീർന്നു.” (ഫിലി, 2:6-8). ദൈവമായിരുന്നവൻ മനുഷ്യരുടെ പാപരിഹാരാർത്ഥം മരണമുള്ള മനുഷ്യനായി താഴ്മ ധരിച്ചതാണ് വിഷയം. ചോദ്യം; യേശു ദൈവത്തോട് മുറുകെ പിടിക്കാഞ്ഞ സമത്വം എന്താണ്? ‘തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു’ എന്നത് മറ്റു പരിഭാഷകളിൽ ‘തന്നെത്തന്നെ ശൂന്യനാക്കി’ എന്നാണ് കാണുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം; എന്ത് ശൂന്യാമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് യേശു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങിയത്? തൻ്റെ ദൈവത്വം മുറുകെപ്പിടിക്കാതെ തന്നെത്തന്നെ ശൂന്യമാക്കി മരണമുള്ള മനുഷ്യനായി എന്നല്ലേ? നാല്; “എന്നെ നല്ലവൻ എന്നു പറയുന്നതു എന്തു? ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ നല്ലവനില്ല (മർക്കൊ, 10:18), പിതാവു ചെയ്തു കാണുന്നതു അല്ലാതെ പുത്രന്നു സ്വതേ ഒന്നും ചെയ്‍വാൻ കഴികയില്ല (യോഹ, 5:19), ഞാൻ എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടമത്രേ ചെയ്‍വാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് (5:30), പിതാവു എനിക്കു ഉപദേശിച്ചുതന്നതു പോലെ ഇതു സംസാരിക്കുന്നു (8:28), ഞാൻ ഇന്നതു സംസാരിക്കേണം എന്നും കല്പന തന്നിരിക്കുന്നു (12:49), എന്റെ പിതാവു എല്ലാവരിലും വലിയവൻ (10:29), പിതാവു എന്നെക്കാൾ വലിയവൻ (14:28), എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ ദൈവം” (യോഹ, 20:17). യേശു ജഡത്തിലും പൂർണ്ണദൈവമാണ് പറയുന്ന നിങ്ങൾ, പൂർണ്ണദൈവത്തിനും മീതെ മറ്റൊരു ദൈവമുണ്ടെന്ന ദുരുപദേശമല്ലേ പറയുന്നത്? പാപം ഒഴികെ സർവ്വത്തിലും നമുക്കു തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ” (എബ്രാ, 4:15) ജഡത്തിലും പൂർണ്ണദൈവം ആയിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ദൂഷണമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? വേദപുസ്തകം പച്ചക്കള്ളമാണെന്നല്ലേ ത്രിത്വം പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ത്രിത്വമെന്ന വ്യാജം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇത്രവലിയ ദൂരുപദേശമോ?

അബ്രാഹാമിൻ്റെ അടുക്കൽവന്ന മൂന്നു പുരുഷന്മാരിൽ ഒരാൾ യഹോവയും, മറ്റേതുരണ്ടും ദൂതന്മാരുമായിരുന്നു. അബ്രാഹാം ഭക്ഷണമൊരുക്കുന്നതുവരെ ഏതാണ്ട് അഞ്ചാറു നാഴിക യഹോവ അബ്രാഹാമിൻ്റെയടുക്കൽ ചിലവഴിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചശേഷമാണ് പോയത്. അബ്രാഹാമിൻ്റെയടുക്കൽ വന്ന മനുഷ്യന് യഹോവയും മനുഷ്യനുമെന്ന ഇരുപ്രകൃതിയായിരുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ? (ഉല്പ, 1:1-33; 19:1). യഹോവ അഗ്നിസ്തംഭമായിട്ടും, മേഘസ്തംഭമായിട്ടും നാല്പതുവർഷം യിസ്രായേൽ ജനത്തോടൊപ്പം മരുഭൂമിയിൽ നടന്നപ്പോൾ; യഹോവയും അഗ്നിമേഘസ്തംഭവുമെന്ന ത്രിമാന പ്രകൃതിയായിരുന്നോ യഹോവയ്ക്ക്; അല്ലല്ലോ? യഹോവയുടെ അഗ്നിമേഘസ്തംഭമായി പ്രത്യക്ഷനായി അവരോടുകൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു: (സംഖ്യാ, 14:14; ആവ, 31:15). യഹോവ കൃപാസനത്തിന്മീതെ മേഘത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടപ്പോഴും ഇരുപ്രകൃതി ദൈവത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല: (ലേവ്യാ, 16:2). യേശുവെന്ന നാമത്തിൽ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടപ്പെട്ട പഴയനിയമത്തിൽ തെളിവില്ലാത്ത സംഗതിയൊന്നുമല്ല യഹോവയുടെ ജഡത്തിലുള്ള വെളിപ്പാട്. അബ്രാഹാമിനോടു കൂടെ ആറേഴുനാഴിക പൂർണ്ണമനുഷ്യനായി വസിച്ച യഹോവയായ ദൈവം, യേശുവെന്ന സംജ്ഞാനാമത്തിലും, പുത്രനെന്ന പദവിയിലും മനുഷ്യരുടെ പാപപരിഹാരാർത്ഥം ബി.സി. 6-മുതൽ എ.ഡി. 33-വരെ 38 വർഷം ഭൂമിയിൽ പാർത്തുവെന്നു മാത്രം.

മനുഷ്യരെല്ലാം പാപികളായതുകൊണ്ട് (ഇയ്യോ, 15:14; 25:4; സഭാ, 7:20; റോമ, 3:23; 5:12) മനുഷ്യനു മനുഷ്യൻ്റെ പാപം പോക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ (സങ്കീ, 49:7-9), മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ കുറ്റം സ്രഷ്ടാവായ തൻ്റെ കുറ്റമായി കണ്ടുകൊണ്ട്, പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണം (റോമ, 6:23), പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും (യെഹെ, 18:4), രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല (എബ്രാ, 9:22) എന്ന ദൈവനീതി നിവൃത്തിക്കാൻ ദൈവംതന്നെയാണ് യേശുവെന്ന സംജ്ഞാനാമത്തിലും (മത്താ, 1:21; ലൂക്കൊ, 1:32) ദൈവപുത്രനെന്ന പദവിയിലും (ലൂക്കൊ, 1:32,35) പാപമറിയാത്ത മനുഷ്യനായി വെളിപ്പെട്ടു പാപപരിഹാരം വരുത്തിയത്. (മത്താ, 1:22; ലൂക്കൊ, 1:68; 2കൊരി, 5:21; ഫിലി, 2:6-8; 1തിമൊ, 3:16; എബ്രാ, 2:14,15). മനുഷ്യരെല്ലാം പാപികളായതുകൊണ്ട് അവരുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ മരിക്കാൻ മണ്ണിൽ വെളിപ്പെട്ടവൻ ദൈവത്തിൽനിന്നും എത്രയധികം താഴ്ചയുള്ളവനായെന്ന് ഫിലിപ്പ്യരിൽ പൗലൊസ് പറയുന്നുണ്ട്. താഴ്ചയുടെ ഏഴ് പടികൾ കാണാം: ദൈവസമാനത അഥവാ ദൈവത്വം മുറുകെ പിടിച്ചില്ല; ദാസരൂപം എടുത്തു; മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലായി; തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു; വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി; തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി; ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നേ, അനുസരണമുള്ളവനായി. (ഫിലി, 2:6-8). ദൈവത്തിൽനിന്നും ഇത്രയധികം താഴ്ചവന്നവൻ ‘ദൈവമാകുന്നു’ എന്നുപറഞ്ഞാൽ ശരിയാകുമോ? ബാഹ്യമായ ഒരു തെളിവുകൂടി തരാം: യേശുവിന് ദൈവവും മനുഷ്യനുമെന്ന ഇരുപ്രകൃതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മറിയയെ കത്തോലിക്കർ ദൈവമാതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം? മറിയയുടെ ഉദരത്തിലൂടെ മനുഷ്യനായി പ്രത്യക്ഷനായ യേശുവിന് ഇരുപ്രകൃതിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും; മറിയ ദൈവമാതാവല്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്താൽ ശരിയാകുമോ???… പാപമറിയാത്ത പൂർണ്ണമനുഷ്യനായി വെളിപ്പെട്ട യേശുവിനു, ‘ദൈവവും മനുഷ്യനുമെന്ന ഇരുപ്രകൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു’ എന്നു പഠിപ്പിച്ചത് ബൈബിളല്ല; കത്തോലിക്കാ സഭയാണ്. അമ്മ മറിയയെ ദൈവമാതാവാക്കുക എന്നൊരു വ്യക്തമായ അജണ്ട അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. “എ.ഡി. 431-ൽ എഫെസൊസിൽ നടന്ന സൂന്നഹദോസിൽ വെച്ചാണ് യേശുക്രിസ്തു, ദൈവ-മനുഷ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന ഏകവ്യക്തി ആയതിനാൽ മറിയം ‘ദൈവജനനി’ അഥവാ, ‘ദൈവസംവാഹക’ (Theotokos) ആണെന്നു തീർപ്പുകല്പിച്ചത്. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയർക്കീസായിരുന്ന നെസ്റ്റോറിയസ് അവതരിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുശാസ്ത്ര നിലപാടായ നെസ്തോറിയൻ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം, മറിയം ക്രിസ്തുമാതാവ് (Christotokos) മാത്രമാകുന്നു. അലക്സാണ്ഡ്രിയയിലെ മെത്രാനായ സിറിളും മറ്റു സഭാനേതാക്കളും ഇതിനെ നിശിതമായി എതിർക്കുകയും പാഷാണ്ഡതയായി മുദ്രകുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, മറിയത്തെ ദൈവമാതാവ് എന്ന പദവിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്.” യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുമാതാവ് (Christotokos) എന്നോ, യേശുമാതാവ് (Iesoutokos) എന്നോ വിളിക്കാമെന്നല്ലാതെ, ദൈവമാതാവെന്ന് വിളിക്കാൻ യേശു ജഡത്തിൽ ദൈവമായിരുന്നില്ല; പാപമറിയാത്ത പൂർണ്ണമനുഷ്യൻ അഥവാ പരിശുദ്ധമനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു. (യോഹ, 1:14; ഫിലി, 2:6-8; 1തിമൊ, 3:14,15; എബ്രാ, 2:14,15). പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണമുണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും നവീകരണം ഉണ്ടായില്ല. ത്രിത്വം, ത്രിത്വത്തിൽ രണ്ടാമൻ, അവതാരം, നിത്യപുത്രൻ, ഇരുപ്രകൃതി ഇതൊന്നും ബൈബിളല്ല പഠിപ്പിച്ചത്, കത്തോലിക്കാസഭയാണ്. വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണമെന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രമാണ് നവീകരണം ഉണ്ടായത്; ഏകസത്യദൈവമായ യേശുക്രിസ്തുവിനെപ്പോലും ഇന്നും അനേകർക്കും അറിയില്ല.

ദൈവത്തിൻ്റെ അവതാരമാണ് യേശു എന്ന ദുരുപദേശമാണ് സത്യം അറിയുവാൻ കഴിയാതവണ്ണം വിശ്വാസികളുടെ കണ്ണ് കുരുടാകാൻ കാരണം. പിതാവിനോടുകൂടി നിത്യതമുതൽക്കേ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവംതന്നെയായ പുത്രനാണ് അവതരിച്ചതെന്ന് ത്രിത്വം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവതരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പുത്രനുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ശൂന്യനായിക്കൊണ്ടേ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. അപ്പോൾ പുത്രദൈവം ഇല്ലാതെയായിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ത്രിത്വപണ്ഡിതന്മാരുടെ ബുദ്ധിമൂശയിൽ ഉരുവായതാണ് അവതാരമെന്ന ദുരുപദേശം. ബൈബിൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത അഥവാ വെളിപ്പാടിനെക്കുറിച്ചാണ്. (1തിമൊ, 3:14-16). പലപ്രാവശ്യം ജഡത്തിലുള്ള വെളിപ്പാടിനെക്കുറിച്ചും മഹത്വത്തിലുള്ള വെളിപ്പാടിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവതാരമെന്ന് പേർപറകപോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നപ്പോഴും താൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു. (യോഹ, 1:13). യഹോവയാണ് ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടുനില്ക്കുന്ന മനുഷ്യപുത്രനെന്ന് സ്പഷ്ടമായിട്ടല്ലേ താൻ പറയുന്നത്?

ജഡത്തിൽ യേശുവിനു ദൈവവും മനുഷ്യനുമെന്ന ഇരുപ്രകൃതി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു നിഷ്പക്ഷബുദ്ധികൾ വിശ്വസിക്കാൻ മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്; യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതപ്രവൃത്തികൾ: ബൈബിളിൽ ദൈവത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം അത്ഭുതപ്രവൃത്തികളല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഴയനിയമത്തിൽ മോശെയും ഏലിയാവും എലീശയും; പുതിയനിയമത്തിൽ പത്രൊസും പൗലൊസും ദൈവങ്ങളാണ്. മോശെ മിസ്രയീമിലും ചെങ്കടലിലും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തതു കൂടാതെ നാല്പതുവർഷം മരുഭൂമിയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തുവെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. (പ്രവൃ, 7:36). യേശുവോ, മൂന്നരവർഷം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു. അത്ഭുതങ്ങളാണ് ദൈവത്വം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഘടകമെങ്കിൽ മോശെയെക്കാൾ വലിയൊരു ദൈവം ബൈബിളിലില്ല. യേശു പറഞ്ഞത്: താൻ ചെയ്യുന്നതിലും വലിയ പ്രവൃത്തികൾ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുമെന്നാണ്. (യോഹ, 14:12). യേശുവിൻ്റെ വാക്കുപോലെ, പത്രൊസിൻ്റെ നിഴൽ വീണും പൗലൊസിൻ്റെ റൂമാലും ഉത്തരീയവുംകൊണ്ടും രോഗികൾ സൗഖ്യമായി. (പ്രവൃ, 5:15; 19:12). അതിനാൽ അവർ യേശുവിനെക്കാൾ വലിയ ദൈവമാകുമോ? ദൈവം നല്കുന്ന കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണമാണ് ഓരോരുത്തരും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധമനുഷ്യനായ യേശു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നു ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യോർദ്ദാനിലെ സ്നാനം മുതൽ ദൈവം തൻ്റെ അഭിഷിക്തനോടു കൂടെയിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു: “ദൈവാത്മാവിനാൽ ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിലോ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു സ്പഷ്ടം.” (മത്താ, 12:28). “ദരിദ്രന്മാരോടു സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവു എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്കയാൽ അവന്റെ ആത്മാവു എന്റെമേൽ ഉണ്ടു; ബദ്ധന്മാർക്കു വിടുതലും കുരുടന്മാർക്കു കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിതന്മാരെ വിടുവിച്ചയപ്പാനും” (ലൂക്കൊ, 4:18). നിക്കൊദേമൊസ് രാത്രിയിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവനോടു: “റബ്ബീ, നീ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു; ദൈവം തന്നോടു കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്ന ഈ അടയാളങ്ങളെ ചെയ്‍വാൻ ആർക്കും കഴികയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.” (യോഹ, 3:2). “സൌഖ്യമാക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ശക്തി അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.” (ലൂക്കോ, 5:17). ‘ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തികൊണ്ടു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു.’ (ലൂക്കൊ, 11:20). “നസറായനായ യേശുവിനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തതും ദൈവം അവനോടുകൂടെ ഇരുന്നതുകൊണ്ടു അവൻ നന്മചെയ്തും പിശാചു ബാധിച്ചവരെ ഒക്കെയും സൌഖ്യമാക്കിയുംകൊണ്ടു സഞ്ചരിച്ചതുമായ വിവരം തന്നേ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ.” (പ്രവൃ, 10:38). ദൈവപിതാവ് യേശുവിനോട് കൂടെയിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നു വ്യക്തമായില്ലേ? (ഒ.നോ: യോഹ, 8:16; 16:32).

രണ്ട്; യേശു നല്കിയ പാപമോചനം: “ദൈവം ഒരുവൻ അല്ലാതെ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ കഴിയുന്നവൻ ആർ” എന്നു പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായി കാണാം.(മർക്കൊ, 2:7; ലൂക്കൊ, 5:21). എന്നാൽ പാപമോചനത്തിനുള്ള അധികാരവുമായിട്ടാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നതെന്ന് യേശു പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക: “എങ്കിലും ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ മനുഷ്യപുത്രന്നു അധികാരം ഉണ്ടു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന്നു-അവൻ പക്ഷവാതക്കാരനോടു: ‘എഴുന്നേറ്റു, കിടക്ക എടുത്തു വീട്ടിൽ പോക’ എന്നു പറഞ്ഞു.” (മത്താ, 9:6; മർക്കൊ, 2:10; ലൂക്കൊ, 5:24). പുരുഷാരത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം നോക്കുക: “പുരുഷാരം അതു കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു മനുഷ്യർക്കു ഇങ്ങനെയുള്ള അധികാരം കൊടുത്ത ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി.” (മത്താ, 9:8). നോക്കുക: ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ പാപങ്ങളെ മോചിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനാർ’ എന്നു ചോദിച്ചവർതന്നെ മനുഷ്യനായ യേശുവിന് ദൈവം കൊടുത്ത അധികാരമാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുക്രിസ്തു പാപമോചനത്തിനുള്ള അധികാരം ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തതായും കാണാം. “ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ മോചിക്കുന്നവോ അവർക്കു മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിർത്തുന്നുവോ അവർക്കു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.” (യോഹ, 20:23). പാപമോചനത്തിനുള്ള അധികാരം ലഭിച്ച ശിഷ്യന്മാർ ദൈവങ്ങളാകുമോ? ശിഷ്യന്മാർ സുവിശേഷത്തിലടെയാണ് ജനത്തിനു പാപമോചനം നല്കിയത്. ഇപ്പോഴും സുവിശേഷകന്മാരിലൂടെ ജനത്തിനു പാപമോചനമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

മൂന്ന്; യേശുവിനെ അനേകർ നമസ്കരിച്ചത്: ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിൽ വിദ്വാന്മാരും, ശുശ്രൂഷയിൽ ഭൂതഗ്രസ്തരും ശിഷ്യന്മാരും അങ്ങനെ അനേകർ അവനെ നമസ്കരിച്ചതായി കാണാം. മൂന്നുകാര്യങ്ങൾ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയാം: ഒന്ന്; പഴയപുതിയനിയമങ്ങളിൽ നമസ്കാരത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനും രാജാവിനെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും ശ്രേഷ്ഠജനത്തെയും ആചാരപരമായി നമസ്കരിക്കുന്നതിനും അഭിന്നമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോത്ത് ദൂതന്മാരെയും (ഉല്പ, 10:1) അബ്രാഹാം ഹിത്യരെയും (ഉല്പ,23:7) ദേശത്തിലെ ജനത്തെയും (ഉല്പ, 23:12) യാക്കോബും ഭാര്യമാരും മക്കളും ഏശാവിനെയും (ഉല്പ, 33:3,6,7) സഹോദരന്മാർ യോസേഫിനെയും (ഉല്പ, 37:10,26,28) നമസ്കരിച്ചതിനും; എല്യേസറും (ഉല്പ,24:26,48,52) മോശെയും (പുറ, 34:8) ശൗലും (1ശമൂ, 1531) ദാവീദും (2ശമൂ, 12:20) യഹോവയെ ആരാധിച്ചതിനും ഷാഖാഹ് (shachah) എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയനിയമത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനും (മത്താ, 4:10; യോഹ, 4:21-24; 1കൊരി, 14:25; വെളി, 4:10; 7:11), ക്രിസ്തുവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നതിനും (മത്താ, 2:2,8,11; 8:2; 9:18; 14:33; 15:25), മനുഷ്യനെ നമസ്കരിക്കുന്നതിനും (മത്താ, 18:26), വിഗ്രഹങ്ങളെ നമസ്കരിക്കുന്നതിനും (പ്രവൃ, 7:43), സഭയെ നമസ്കരിക്കുന്നതിനും (വെളി, 3:9), ദുർഭൂതങ്ങളെയും ബിംബങ്ങളെയും (വെളി, 9:20), മഹാസർപ്പത്തെയും (വെളി, 13:4), മൃഗത്തെയും (വെളി, 13:4,8,12; 14:9,11), പ്രതിമയെയും (വെളി, 13:15; 14:9, 11; 16:2) നമസ്കരിക്കുന്നതിനും ‘പ്രൊസ്കിനിയൊ’ (proskyneo) എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യരെ ആചാരപരമായി ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും ബൈബിളിൽ ഒരേ പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ നമസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണത്താൽ ആരും ദൈവമാകില്ല. രണ്ട്; ക്രിസ്തു ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയായ രാജാവാണ്. (ലൂക്കൊ, 1:32,33). പഴയനിയമത്തിൽ അഭിഷിക്തരായ രാജാക്കന്മാരെ ജനം നമസ്കരിച്ചതിൻ്റെ അനേകം തെളിവുകളുണ്ട്: ശൗൽ, ദാവീദ്, ശലോമോൻ തുടങ്ങിയ പല രാജാക്കന്മാരെയും നമസ്കരിച്ചതായി കാണാം: (1ശമൂ, 24:8; 2ശമൂ, 2:1; 9:6; 14:4; 14:22; 14:33; 16:4;:18:28; 24:20; 1രാജാ, 1:16; 1:23; 1:31; 1രാജാ, 1:53; 1ദിന, 21:21). ക്രിസ്തു രാജാവായി പിറന്നവനാണ്. “യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ?” എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിദ്വാന്മാർ അവനെ നമസ്കരിക്കാൻ വന്നതും (മത്താ, 2:2) വീണ് നമസ്കരിച്ചതും. (മത്താ, 1:11). പഴയനിയമരാജാക്കന്മാർ നമസ്കാരത്തിന് യോഗ്യരാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു എത്രയധികമായി അതിന് യോഗ്യനാണ്. എന്നാലത് ആരാധനാപരമായ നമസ്ക്കാരമല്ല; ആചാരപരവും ബഹുമാനപരവുമായ നമസ്ക്കാരമാണ്. നമസ്കരിക്കപ്പെട്ടവരൊക്കെ ദൈവങ്ങളാകുമെങ്കിൽ നൂറിൽ കുറയാത്ത ദൈവങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട്. മൂന്ന്; യേശുവിനെ ആരാധിക്കുകയായിരുന്നില്ല; ആചാരപരമായ അവനെ നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ പ്രധാന തെളിവ് അവൻ്റെ വാക്കിൽത്തന്നെയുണ്ട്: “യേശു അവനോടു: “സാത്താനേ, എന്നെ വിട്ടുപോ; ‘നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ചു അവനെ മാത്രമേ (Him only) ആരാധിക്കാവു’ എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ.” (മത്താ, 4:10. ലൂക്കോ, 4:8). ആരാധനയെക്കുറിക്കുന്ന ‘ലാട്രുവോ’ (latreuo) എന്ന പദമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും ഈ പദംകൊണ്ട് യേശുവിനെ ആരും ആരാധിച്ചതായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രഥമപുരുഷനിലാണ് ‘അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവു’ എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവു എന്ന് ക്രിസ്തുതന്നെ ഖണ്ഡിതമായ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കെ, ക്രിസ്തുവും ആരാധന സ്വീകരിച്ചു എന്നുപറഞ്ഞാൽ ദൈവദൂഷണം അല്ലാതെന്താണ്?

യേശുവെന്ന അഭിഷിക്തമനുഷ്യൻ അഥവാ ക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്രപുരുഷനാണെന്ന് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അല്പമെങ്കിലും അവബോധമുള്ള എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്താണ് ചരിത്രം (history) എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മനുഷ്യൻ, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, പ്രപഞ്ചം, ശസ്ത്രം, സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉത്പത്തി, വികാസം എന്നിവയുടെ കാലാനുക്രമവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ വിവരണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ചരിത്രം. അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ പ്രദിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ ചരിത്രഗ്രന്ഥമെന്ന് പറയുന്നു. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യൻ്റെ ഭൂതകാല പ്രവർത്തികളുടെ ശാസ്ത്രമാണ് ചരിത്രം. ചരിത്രത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ദൈവം ഉൾപ്പെടുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. ദൈവം ചരിത്രത്തിനതീതനാണ്. ബൈബിളിൽ തെളിവുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ‘പണ്ടുപണ്ട് ഒരു ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല, ബൈബിൾ ആരംഭിക്കുന്നത്; പ്രത്യുത, സകല ചരിത്രത്തിനും കാരണഭൂതനായി എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ്: “ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു.” (ഉല്പ, 1:1). ആരാണ് ചരിത്രപുരുഷന്മാർ: ലോകത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചവരെയാണ് ചരിത്രപുരുഷന്മാർ അഥവാ ചരിത്രനായകന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ജനിച്ചുജീവിച്ച് സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽമരിച്ച് പാപഹരനായി ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുക്രിസ്തു എത്രയധികമായി ചരിത്രപുരുഷനാണ്. ഇനി, ക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്രപുരുഷനാണെന്ന് ദൈവമക്കൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. “ദൈവാത്മാവിനെ ഇതിനാൽ അറിയാം; യേശുക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വന്നു എന്നു സ്വീകരിക്കുന്ന ആത്മാവൊക്കെയും ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളതു.” (1യോഹ, 4:2). അപ്പോൾ, യേശുക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്രപുരുഷനായി ലോകത്തിൽ ജനിച്ചുജീവിച്ചു എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ക്രൂശിൽമരിച്ച് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ദൈവാത്മാവുള്ളവർ അഥവാ വീണ്ടുംജനിച്ചവർ. ജഡത്തിൽ ജനിച്ച് ക്രൂശിൽ മരിച്ചവൻ ‘ആരാകുന്നു‘ എന്നു ചോദിച്ചാൽ; അവൻ പാപമറിയാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു. (1കൊരി, 15:21; 2കൊരി, 5:21; 1തിമൊ, 2:5,6). എന്നാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ടു ക്രൂശിൽ മരിച്ച അവൻ ‘ആരായിരുന്നു‘ എന്നു ചോദിച്ചാൽ; അവൻ ദൈവം ആയിരുന്നു. (1തിമൊ, 3:14-16; തീത്തൊ, 2:12). “യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവല്ല എന്നു നിഷേധിക്കുന്നവൻ അല്ലാതെ കള്ളൻ ആർ ആകുന്നു? പിതാവിനെയും പുത്രനെയും നിഷേധിക്കുന്നവൻ തന്നേ എതിർക്രിസ്തു ആകുന്നു.” (1യോഹ, 2:22). അവൻ ‘ജഡത്തിൽ പൂർണ്ണദൈവമായിരുന്നു’ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ, യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവല്ല അഥവാ അഭിഷിക്ത മനുഷ്യനല്ല (ചരിത്രപുരുഷൻ) എന്ന് നിഷേധിക്കുന്ന കള്ളനും പിതാവിനെയും പുത്രനെയും നിഷേധിക്കുന്ന എതിർക്രിസ്തുവും ആകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിനു ചരിത്രമില്ല; മനുഷ്യനു മാത്രമാണ് ചരിത്രമുള്ളത്. 1യോഹന്നാൻ ലേഖനം യേശുവിൻ്റെ ക്രിസ്തുത്വം നിഷേധിച്ച ദുരുപദേശികൾക്കുള്ളതാണ്.

യേശുക്രിസ്തു ജീവനുള്ള ദൈവമായ യഹോവ തന്നെയാണ്. മനുഷ്യരുടെ പാപരിഹാരാർത്ഥം ബി.സി. 6-മുതൽ എ.ഡി. 33-വരെ അവൻ ജഡത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുകയായിരുന്നു. (1തിമൊ, 3:14-16). പ്രത്യക്ഷനായവൻ മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നെന്നും (യോഹ, 8:40; റോമ, 5:15; 1കൊരി, 15:21; ഫിലി, 2:8; 1തിമൊ, 2:5,6; 3:14-16), ദൈവം ആയിരുന്നില്ലെന്നും (മത്താ, 4:10; 24:36; ലൂക്കൊ, 4:8; യോഹ, 17:1-3) ബൈബിളും താൻതന്നെയും വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ, അല്ലെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ എതിർക്രിസ്തുക്കൾ അല്ലല്ലോ? ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഏകസത്യദൈവത്തെ മൂന്നു വ്യക്തികളെന്നു പറയുന്നതുതന്നെ ദുരുപദേശമാണ്. എന്നാൽ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ ദുരുപദേശം അതിൽമാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല: ആദ്യനും അന്ത്യനുമായവനെ രണ്ടാമനെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക; ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടവൻ പൂർണ്ണദൈവവും ആയിരുന്നു എന്നു പഠിപ്പിക്കുക; മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവപുത്രനെന്ന പദവിയെടുത്തവനെ നിത്യപുത്രനാക്കുക; ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടവനെ അവതരിച്ചവനാക്കുക തുടങ്ങിയ എക്സ്ട്രാ ദുരുപദേശങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് ത്രിത്വം നിലനില്ക്കുന്നത്. ത്രിത്വത്തിൻ്റെ വഞ്ചന തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ!

[യഹോവ അഥവാ യേശുക്രിസ്തുവെന്ന മഹാദൈവത്തെയും അവൻ്റെ ജഡത്തിലെ വെളിപ്പാടായ ക്രിസ്തുയേശു എന്ന മനുഷ്യനെയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ കാണുക: ക്രിസ്തുയേശുവെന്ന മനുഷ്യനും യേശുക്രിസ്തുവെന്ന മഹാദൈവവും]

12 thoughts on “യേശുവിൻ്റെ ഇരുപ്രകൃതി സത്യമോ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *