യേശുവിൻ്റെ ഇരുപ്രകൃതി സത്യമോ?

യേശുവിൻ്റെ ഇരുപ്രകൃതി സത്യമോ?

സ്വയം നിലനില്ക്കുന്നവനും (Self-existence) ആത്മബോധമുളളവനും പൗരുഷേയനും എല്ലാറ്റിന്റെയും ആദികാരണവും സർവ്വാതിശായിയും സർവ്വസന്നിഹിതനും ആയ സത്തയാണ് ദൈവം. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയെന്താണെന്ന് ദൈവം ഹോരേബിൽ മോശെയ്ക്ക് തന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. മോശെ അവിടെക്കണ്ട കാഴ്ച മുൾപടർപ്പു തീ പിടിച്ചു കത്തുന്നതും അത് വെന്തു പോകാതിരിക്കുന്നതുമാണ്. ഈ അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച കാണാൻ മോശെ അതിനോട് അടുത്തു ചെന്നപ്പോഴാണ് യഹോവ മോശെയോട് സംസാരിച്ചത്. (പുറ, 1:6). വസ്തുക്കൾ കത്തുകയെന്ന ഓക്സീകരണ പ്രക്രിയയെയാണ് പൊതുവേ അഗ്നി അഥവാ തീ എന്നു പറയുന്നത്. എന്തിനെയെങ്കിലും കത്തിക്കാതെ അഗ്നിക്ക് നിലനില്ക്കാൻ കഴിയില്ല. അഥവാ വസ്തുക്കളെ ദഹിപ്പിക്കാതെ തീ കത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ മോശെ കണ്ടതെന്താണ്? മരുഭൂമിയിലെ മുൾപ്പടർപ്പ് കത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വെന്തുപോകുന്നില്ല; കാരണമെന്താണ്? അഗ്നിയിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഔദാര്യമായി നല്കുന്നവനും ആരിൽനിന്നും ഒന്നും ആദേയം ചെയ്യാതെ സ്വയം നിലനില്ക്കുന്നവനുമാണ് ദൈവം. ആ ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തികളല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷ സാദ്ധ്യമാകില്ലെന്ന് ത്രിത്വം വിചാരിക്കുന്നു. തന്മൂലം, ദൈവത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന നിത്യപുത്രനാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനുമെന്ന ഇരുപ്രകൃതിയോടുകൂടി ഭൂമിൽ വെളിപ്പെട്ടതെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം മനുഷ്യനായി വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏകവ്യക്തിയിൽ ഇരുപ്രകൃതി ഉണ്ടായിരുന്നോ? വേദപുസ്തകം എന്തു പറയുന്നു? നമുക്കു നോക്കാം:

ബൈബിളിലെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിനു ഇരുപ്രകൃതിയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ യേശു ജഡത്തിൽ പൂർണ്ണമനുഷ്യൻ മാത്രമായിരുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാം:

1. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ ‘ദൈവം ആയിരുന്നു’ എന്നു പറയുന്നത്? (യോഹ, 1:1).

2. പൂർണ്ണദൈവത്തിനാണോ വംശാവലിയുള്ളത്? (മത്താ, 1:1-27; ലൂക്കൊ, 3:24-38).

3. പൂർണ്ണദൈവമാണോ കന്യകയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായത്? (മത്താ, 1:22,23).

4. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ഒരു മനുഷ്യരാജാവിനാൽ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം മിസ്രയീമിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്? (മത്താ, 2:13,14).

5. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ‘അത്യുന്നതൻ്റെ പുത്രൻ’ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞത്? (ലൂക്കൊ, 1:32)

6. പർണ്ണദൈവമാണോ ദൈവപുത്രൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞത്? (ലൂക്കൊ, 1:35)

7. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ എട്ടാംനാളിൽ പരിച്ഛേദന കഴിച്ചത്? (ലൂക്കൊ, 2:21).

8. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ കർത്താവിനു വിശുദ്ധമായി അർപ്പിച്ചത്? (ലൂക്കൊ, 2:22,23).

9. പൂർണ്ണദൈവമാണോ യേസേഫിനും മറിയയ്ക്കും കീഴടങ്ങിയിരുന്നത്? (ലൂക്കൊ, 1:51).

10. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടേയും കൃപയിൽ മുതിർന്നുവന്നത്? (ലൂക്കൊ, 2:52).

11. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ഉപജീവനത്തിനായി മരപ്പണി ചെയ്തത്? (മർക്കൊ, 6:3). 

12. പൂർണ്ണദൈവമാണോ യോഹന്നാനാൽ സ്നാനപ്പെട്ടത്? (മത്താ, 3:13-17).

13. പൂർണ്ണദൈവത്തിൻ്റെ മേലാണോ ആത്മാവ് പ്രാവുപോലെ വന്നത്? (മർക്കൊ, 1:10).

14. പൂർണ്ണദൈവമാണോ നാല്പതു ദിവസം ഉപവസിച്ചത്? (മത്താ, 4:2)

15. പൂർണ്ണദൈവമാണോ പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്? (ലൂക്കൊ, 4:1).

16. പൂർണ്ണദൈവത്തിനാണോ വിശന്നത്? (ലൂക്കൊ, 4:2).

17. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തത്? (പ്രവൃ, 10:38). 

18. പൂർണ്ണദൈവത്തോട് കൂടെയിരുന്നാണോ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത്? (പ്രവൃ, 10:38). 

19. പൂർണ്ണദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെയാണോ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നത്? (ലൂക്കൊ, 5:17)

19. പൂർണ്ണദൈവത്തിന് എങ്ങനെയൊരു പിതാവുണ്ടാകും? (മത്താ, 11:27).

20. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ‘ദൈവാത്മാവിനാൽ ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞത്? (മത്താ, 12:28). 

21. പൂർണ്ണദൈവമാണോ താൻ ശലോമോനെക്കാൾ വലിയവൻ എന്നു പറയുന്നത്? (മത്താ, 12:42).

22. പൂർണ്ണദൈവമാണോ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? (മത്താ, 14:23). 

23. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ‘കർത്താവെന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറയുന്നത്? (ലൂക്കൊ, 4:18,19). 

24. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ ‘ക്രിസ്തു/മശീഹ’ (അഭിഷിക്തൻ) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? (മത്താ, 16:16).

25. പൂർണ്ണദൈവമാണോ സ്വയം മനുഷ്യപുത്രനെന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? (മത്താ, 17:9).

26. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? (യോഹ, 1:14).

27. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആദ്യജാതൻ എന്നു വിളിക്കുന്നത്? (റോമ, 8:29).

28. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ”എന്നെ നല്ലവൻ എന്നു പറയുന്നതു എന്തു? ദൈവം ഒരുവൻ അല്ലാതെ നല്ലവൻ ആരുമില്ലെന്ന് പറയുന്നത്? (മർക്കൊ, 10;18).

29. പൂർണ്ണദൈവമാണോ തനിക്കെതിരെ പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കും, ആത്മാവിനെതിരെ പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്? (ലൂക്കൊ, 12:10).

30. പൂർണ്ണദൈവമാണോ തന്നെത്തന്നെ മനുഷ്യൻ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? (യോഹ, 8:40).

31. പൂർണ്ണദൈവമാണോ പിതാവ് എല്ലാവരിലും വലിയവൻ; എന്നെക്കാൾ വലിയവൻ  എന്നു പറയുന്നത്? (യോഹ, 10:29; 14:28).

32. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ഉള്ളം കലങ്ങി: ‘പിതാവേ, ഈ നാഴികയിൽനിന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ’ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? (യോഹ, 12:27)

32. പൂർണ്ണദൈവമാണോ പിതാവിനെ ഏകസത്യദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? (യോഹ, 17:3).

33. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ഗെത്ത്ശെമനയിൽ പരിക്ഷീണനായി നിലത്തുവീണത്? (മത്താ, 26:39).

34. പൂർണ്ണദൈവമാണോ “പിതാവേ, കഴിയും എങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കൽ നിന്നു നീങ്ങിപ്പോകേണമേ” എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? (മർക്കൊ, 14:36).

35. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതൻ വന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തിയത്? (ലൂക്കൊ, 22:43).

36. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ യൂദാ ഒറ്റുകൊടുത്തത്? (ലൂക്കൊ, 22:42).

37. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ പത്രൊസ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞത്? (മത്താ, 26:70).

38. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ യെഹൂദന്മാർ വിസ്തരിച്ചത്? (ലൂക്കൊ, 22:66).

39. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ നിയമകോടതികൾ വിസ്തരിച്ചത്? (യോഹ, 18:38). 

40. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ യെഹൂദന്മാർ ക്രൂശിച്ചത്? (മർക്കൊ, 15:25).

41. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ”എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ ദൈവമേ നീയെന്നെ കൈവിട്ടതെന്തു” എന്നു നിലവിളിച്ചത്? (മത്താ, 27:46).

42. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ക്രൂശിൽ മരിച്ചത്? (മത്താ, 27:50).

43. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ കല്ലറയിൽ അടക്കം ചെയ്തത്? (യോഹ, 19:40).

44. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ ‘ദൈവം ഉയിർപ്പിച്ചു’ എന്നു പറയുന്നത്? (പ്രവൃ, 5:30).

45. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ‘എൻ്റെ ദൈവം’ എന്നു പിതാവിനെ വിളിക്കുന്നത്? (യോഹ, 20:17).

46. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ (അടിമ) എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? (പ്രവൃ, 3:13).

47. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ ‘എന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകൻ’ എന്ന് മോശെ പറയുന്നത്? (പ്രവൃ, 3:22).

48. പൂർണ്ണദൈവത്തിൻ്റെ അനുസരണമാണോ ആദാമിൻ്റെ ലംഘനത്തിന് പകരം നീതിയായത്? (റോമ, 5:16).

49. പൂർണ്ണദൈവത്തിൻ്റെ തലയായി മറ്റൊരു ദൈവമോ? (കൊരി, 11:3).

50. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ ‘പാപം അറിയാത്തവൻ’ എന്ന് പൗലൊസ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? (2കൊരി, 5:21).

51. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണം കാട്ടിയത്? (ഫിലി, 2:8).

52. പൂർണ്ണദൈവം ആർക്കാണ് തൻ്റെ മരണത്താൽ മറുവില നല്കിയത്? (1തിമൊ, 2:6).

53. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തേശു എന്നു വിളിക്കുന്നത്? (1തിമൊ, 2:6).

54. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ആത്മാവിനാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത്? (1തിമൊ, 3:16).

55. പൂർണ്ണദൈവമാണോ ദൂതന്മാരിൽ താഴ്ചവന്നവൻ എന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നത്? (എബ്രാ, 2:9). 

56. പൂണ്ണദൈവത്തെയാണോ അപ്പൊസ്തലൻ എന്നു വിളിക്കുന്നത്? (എബ്രാ, 3:1).

57. പൂണ്ണദൈവത്തെയാണോ മഹാപുരോഹിതൻ എന്നു വിളിക്കുന്നത്? (എബ്രാ, 3:1).

58. പൂർണ്ണദൈവമാണോ മനുഷ്യർക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്? (എബ്രാ, 4:15).

59. പൂർണ്ണദൈവമാണോ അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായത്? (എബ്രാ, 5:8).

60. പൂർണ്ണദൈവത്തെയാണോ ‘അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല; അവൻ്റെ വായിൽ വഞ്ചന ഒന്നു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല’ (1പത്രൊ, 2:22) എന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നത്?

61. പൂർണ്ണദൈവത്തിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ പാപമെല്ലാം പോക്കി ശുദ്ധീകരിച്ചത്? (1യോഹ, 1:7).

പശുത്തൊട്ടി മുതൽ (ലൂക്കൊ, 2:7) ക്രൂശിലെ മരണംവരെ (ലൂക്കൊ, 23:46) പാപം ഒഴികെ സർവ്വത്തിലും നമുക്കു തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ യേശുവിലുള്ള പൂർണ്ണദൈവം എവിടെയായിരുന്നു???… (എബ്രാ,4:15). “ക്രിസ്തു തന്റെ ഐഹിക ജീവകാലത്തു തന്നെ മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോടു ഉറെച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടുംകൂടെ അപേക്ഷയും അഭയയാചനയും കഴിക്കയും ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിക്കയും ചെയ്തു” (എബ്രാ, 5:7) എന്നു എബ്രായലേഖകൻ നുണപറകയാണോ???… ദൈവത്തിനു മരണമുണ്ടാകുകയോ, ആ ദൈവത്തെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ ആ ദൈവമെങ്ങനെ ദൈവമാകും???… ‘യേശു ജഡത്തിലും പൂർണ്ണദൈവമായിരുന്നു’ എന്നു പറയുന്നവരുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ (concept) എന്താണ്???…

യേശുവിൻ്റെ ജനനം മുതൽ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം വരെയുള്ള മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളായി മുകളിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എവിടെയാണ് പൂർണ്ണദൈവമുള്ളത്??? മേല്പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണദൈവത്തിനല്ല; യേശുവെന്ന മനുഷ്യനു ചേരുന്നതാണ്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ ദൈവമായിരുന്നില്ല; പ്രത്യുത, പാപമറിയാത്ത അഥവാ പാപത്തിൻ്റെ ലാഞ്ചനപോലുമില്ലാത്ത പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരുന്നു. യോഹ, 1:1; റോമ, 9:5; ഫിലി, 2:6-8; 1തിമൊ, 2:5,6; 3:15,16; 2തിമൊ, 2:8; എബ്രാ, 2:14,15; 1യോഹ, 5:20 തുടങ്ങിയ വേദഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക. യേശു തന്നെത്തന്നെ മനുഷ്യപുത്രനെന്നും മനുഷ്യനെന്നുമാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. തൊണ്ണൂറ് പ്രാവശ്യം മനുഷ്യപുത്രനെന്ന പ്രയോഗമുണ്ട്. മനുഷ്യനെന്നും പലപ്രാവശ്യമുണ്ട്. (മത്താ, 26:72; 26:74; മർക്കൊ, 14:71; 15:39; ലൂക്കൊ, 23:4; 23:6; 23:14; 23:47; യോഹ, 4:29; 5:12; 7:46; 8:40; 9:11; 9:16; 9:24; 10:33; 11:47; 18:17; 18:29; 19:5; പ്രവൃ, 5:28; റോമ, 5:15; 1കൊരി, 15:21; 15:47; 1തിമൊ, 2:6). താൻ ജഡത്തിൽ ദൈവമാണെന്ന് ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെട്ടുമില്ല. തന്നെ ‘നല്ലവൻ’ എന്നു വിളിച്ച പ്രമാണിയോട് “ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ നല്ലവൻ ആരും ഇല്ല” (ലൂക്കൊ, 18:19) എന്നു പറഞ്ഞ യേശു താൻ മരിച്ചുയിർത്തശേഷം, തോമാസ് തന്നെ “എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവവും ആയുള്ളോവേ” (യോഹ, 20:28) എന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ നിഷേധിച്ചില്ലെന്നും കുറിക്കൊള്ളുക.

മനുഷ്യനെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനവാക്യങ്ങൾ:

1. ”എന്നാൽ ദൈവത്തോടു കേട്ടിട്ടുള്ള സത്യം നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനായ എന്നെ നിങ്ങൾ കൊല്ലുവാൻ നോക്കുന്നു; അങ്ങനെ അബ്രാഹാം ചെയ്തില്ലല്ലോ.” (യോഹ, 8:40)

2. ”ഏകമനഷ്യനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാലുള്ള ദാനവും അനേകർക്കു വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.” (റോമ, 5:15)

3. ”മനുഷ്യൻ മൂലം മരണം ഉണ്ടാകയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടായി.” (1കൊരി, 15:21)

4. ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായിത്തീർന്നു എന്നു എഴുതിയുമിരിക്കുന്നുവല്ലോ, ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി. (1കൊരി, 15:45)

5. ”ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽനിന്നു മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ; രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ.” (1കൊരി, 15:47)

6. ”മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നേ, അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീർന്നു.” ((ഫിലി, 2:8)

7. ”ദൈവം ഒരുവനല്ലോ. ദൈവത്തിന്നും മനുഷ്യർക്കും മദ്ധ്യസ്ഥനും ഒരുവൻ: എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മറുവിലയായി തന്നെത്താൻ കൊടുത്ത മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുയേശു തന്നേ.” (1തിമൊ, 2:5,6).

യേശു ഭൂമിയിൽ പൂർണ്ണമനുഷ്യൻ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും, ദൈവം അല്ലായിരുന്നവെന്നും ബൈബിൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്; യോഹന്നാൻ 1:1-ൽ “വചനം ദൈവം ആയിരുന്നു” എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വചനം ജഡമായി തീർന്നവൻ (യോഹ, 1:14) ‘ദൈവം ആയിരുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ, ‘ദൈവം ആകുന്നു’ എന്നല്ലല്ലോ? മുമ്പേ ദൈവം ആയിരുന്നു; ഇപ്പോൾ മനുഷ്യനായി എന്നല്ലേ? രണ്ട്; ഏകസത്യദൈവമായ (The only true God) നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നതു തന്നേ നിത്യജീവൻ ആകുന്നു.” (യോഹ, 17:3). താൻ ജഡത്തിൽ പൂർണ്ണദൈവമാണെങ്കിൽ പിതാവ് മാത്രമാണ് സത്യദൈവമെന്ന് യേശുവിന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? അപ്പോൾ, യേശു ജഡത്തിൽ സത്യദൈവമല്ലാത്ത പൂർണ്ണദൈവം ആയിരുന്നോ? മൂന്ന്; “അവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളേണം എന്നു വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്തു മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നേ, അനുസരണമുള്ളവൻ ആയിത്തീർന്നു.” (ഫിലി, 2:6-8). ദൈവമായിരുന്നവൻ മനുഷ്യരുടെ പാപരിഹാരാർത്ഥം മരണമുള്ള മനുഷ്യനായി താഴ്മ ധരിച്ചതാണ് വിഷയം. ചോദ്യം; യേശു ദൈവത്തോട് മുറുകെ പിടിക്കാഞ്ഞ സമത്വം എന്താണ്? ‘തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു’ എന്നത് മറ്റു പരിഭാഷകളിൽ ‘തന്നെത്തന്നെ ശൂന്യനാക്കി’ എന്നാണ് കാണുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം; എന്ത് ശൂന്യാമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് യേശു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങിയത്? തൻ്റെ ദൈവത്വം മുറുകെപ്പിടിക്കാതെ തന്നെത്തന്നെ ശൂന്യമാക്കി മരണമുള്ള മനുഷ്യനായി എന്നല്ലേ? നാല്; “എന്നെ നല്ലവൻ എന്നു പറയുന്നതു എന്തു? ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ നല്ലവനില്ല (മർക്കൊ, 10:18), പിതാവു ചെയ്തു കാണുന്നതു അല്ലാതെ പുത്രന്നു സ്വതേ ഒന്നും ചെയ്‍വാൻ കഴികയില്ല (യോഹ, 5:19), ഞാൻ എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടമത്രേ ചെയ്‍വാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് (5:30), പിതാവു എനിക്കു ഉപദേശിച്ചുതന്നതു പോലെ ഇതു സംസാരിക്കുന്നു (8:28), ഞാൻ ഇന്നതു സംസാരിക്കേണം എന്നും കല്പന തന്നിരിക്കുന്നു (12:49), എന്റെ പിതാവു എല്ലാവരിലും വലിയവൻ (10:29), പിതാവു എന്നെക്കാൾ വലിയവൻ (14:28), എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ ദൈവം” (യോഹ, 20:17). യേശു ജഡത്തിലും പൂർണ്ണദൈവമാണ് പറയുന്ന നിങ്ങൾ, പൂർണ്ണദൈവത്തിനും മീതെ മറ്റൊരു ദൈവമുണ്ടെന്ന ദുരുപദേശമല്ലേ പറയുന്നത്? പാപം ഒഴികെ സർവ്വത്തിലും നമുക്കു തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ” (എബ്രാ, 4:15) ജഡത്തിലും പൂർണ്ണദൈവം ആയിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ദൂഷണമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? വേദപുസ്തകം പച്ചക്കള്ളമാണെന്നല്ലേ ത്രിത്വം പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ത്രിത്വമെന്ന വ്യാജം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇത്രവലിയ ദൂരുപദേശമോ?

അബ്രാഹാമിൻ്റെ അടുക്കൽവന്ന മൂന്നു പുരുഷന്മാരിൽ ഒരാൾ യഹോവയും, മറ്റേതുരണ്ടും ദൂതന്മാരുമായിരുന്നു. അബ്രാഹാം ഭക്ഷണമൊരുക്കുന്നതുവരെ ഏതാണ്ട് അഞ്ചാറു നാഴിക യഹോവ അബ്രാഹാമിൻ്റെയടുക്കൽ ചിലവഴിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചശേഷമാണ് പോയത്. അബ്രാഹാമിൻ്റെയടുക്കൽ വന്ന മനുഷ്യന് യഹോവയും മനുഷ്യനുമെന്ന ഇരുപ്രകൃതിയായിരുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ? (ഉല്പ, 1:1-33; 19:1). മോശെയ്ക്ക് യഹോവ തീയിൽ പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ യഹോയും തീയുമെന്ന ഇരുപ്രകൃതി ആയിരുന്നോ? ആരാണ് തീയിൽ പ്രത്യക്ഷനായതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ; യഹോവയാണ്. എന്തായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീയായിട്ടാണ്. (പുറ, 3:1-16). യഹോവ അഗ്നിസ്തംഭമായിട്ടും, മേഘസ്തംഭമായിട്ടും നാല്പതുവർഷം യിസ്രായേൽ ജനത്തോടൊപ്പം മരുഭൂമിയിൽ നടന്നപ്പോൾ; യഹോവയും അഗ്നിമേഘസ്തംഭവുമെന്ന ത്രിമാന പ്രകൃതിയായിരുന്നോ യഹോവയ്ക്ക്; അല്ലല്ലോ? യഹോവയുടെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് അഗ്നിമേഘസ്തംഭം; അപ്പോൾത്തന്നെ യഹോവ സ്വർഗ്ഗസിംഹാസനത്തിലുമുണ്ട്. (പുറ, 13:21,22). യഹോവ പഴയനിയമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടപ്പോഴൊന്നും ഇരുപ്രകൃതി ദൈവത്തിനുണ്ടായതായി ആരും പറയുന്നില്ല. പിന്നെ, യേശുവെന്ന നാമത്തിൽ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടപ്പെട്ട ദൈവത്തിന് ഇരുപ്രകൃതി ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ? പഴയനിയമത്തിൽ തെളിവില്ലാത്ത സംഗതിയൊന്നുമല്ല യഹോവയുടെ ജഡത്തിലുള്ള വെളിപ്പാട്. അബ്രാഹാമിനോടു കൂടെ അഞ്ചാറ് നാഴിക പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി വസിച്ച യഹോവ, യേശുവെന്ന സംജ്ഞാനാമത്തിലും, പുത്രനെന്ന പദവിയിലും മനുഷ്യരുടെ പാപപരിഹാരാർത്ഥം 38 വർഷം ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിൽ പാർത്തുവെന്നു മാത്രം. മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് അത് ബി.സി. 6-മുതൽ എ.ഡി. 33-വരെ 38 വർഷമാണെങ്കിൽ, ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചത് പത്ത് മിനിറ്റിൽ (9.12) താഴെ മാത്രമാണ്. കാരണം, നമ്മുടെ 6,000 വർഷമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ദിവസം. (സങ്കീ, 90:4).

ക്രൈസ്തവരുടെ കുഴപ്പമെന്താണെന്നു ചോദിച്ചാൽ; ബൈബിൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ അതേപോലെ വിശ്വസിക്കില്ല; തങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾകൂടി തിരുകിക്കയറ്റി, തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ വിശ്വസിക്കും. ക്രിസ്തു ‘ദൈവം ആയിരുന്നു’ എന്നു ബൈബിൾ പറയുമ്പോൾ; ന്യായീകരണങ്ങൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് ‘ദൈവം ആകുന്നു’ എന്നു വിശ്വസിക്കും. (യോഹ, 1:1). മനുഷ്യരെല്ലാം പാപികളായതുകൊണ്ട് അവരുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ മരിക്കാൻ മണ്ണിൽ വെളിപ്പെട്ടവൻ ദൈവത്തിൽനിന്നും എത്രയധികം താഴ്ചയുള്ളവനായെന്ന് ഫിലിപ്പ്യരിൽ പൗലൊസ് പറയുന്നുണ്ട്: ദൈവസമാനത അഥവാ ദൈവത്വം മുറുകെ പിടിച്ചില്ല; ദാസരൂപം എടുത്തു; മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലായി; തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു; വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി; തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി; ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നേ, അനുസരണമുള്ളവനായി. (ഫിലി, 2:6-8). ദൈവത്തിൽനിന്നും ഇത്രയധികം താഴ്ചവന്നവൻ ‘ദൈവമാകുന്നു’ എന്നുപറഞ്ഞാൽ ശരിയാകുമോ? ബാഹ്യമായ ഒരു തെളിവുകൂടി തരാം: യേശുവിന് ദൈവവും മനുഷ്യനുമെന്ന ഇരുപ്രകൃതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മറിയയെ കത്തോലിക്കർ ദൈവമാതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം? മറിയയുടെ ഉദരത്തിലൂടെ മനുഷ്യനായി പ്രത്യക്ഷനായ യേശുവിന് ഇരുപ്രകൃതിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും; മറിയ ദൈവമാതാവല്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്താൽ ശരിയാകുമോ???… പാപമറിയാത്ത പൂർണ്ണമനുഷ്യനായി വെളിപ്പെട്ട യേശുവിനു, ‘ദൈവവും മനുഷ്യനുമെന്ന ഇരുപ്രകൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു’ എന്നു പഠിപ്പിച്ചത് ബൈബിളല്ല; കത്തോലിക്കാ സഭയാണ്. അമ്മ മറിയയെ ദൈവമാതാവാക്കുക എന്നൊരു വ്യക്തമായ അജണ്ട അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. “എ.ഡി. 431-ൽ എഫെസൊസിൽ നടന്ന സൂന്നഹദോസിൽ വെച്ചാണ് യേശുക്രിസ്തു, ദൈവ-മനുഷ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന ഏകവ്യക്തി ആയതിനാൽ മറിയം ‘ദൈവജനനി’ അഥവാ, ‘ദൈവസംവാഹക’ (Theotokos) ആണെന്നു തീർപ്പുകല്പിച്ചത്. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയർക്കീസായിരുന്ന നെസ്റ്റോറിയസ് അവതരിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുശാസ്ത്ര നിലപാടായ നെസ്തോറിയൻ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം, മറിയം ക്രിസ്തുമാതാവ് (Christotokos) മാത്രമാകുന്നു. അലക്സാണ്ഡ്രിയയിലെ മെത്രാനായ സിറിളും മറ്റു സഭാനേതാക്കളും ഇതിനെ നിശിതമായി എതിർക്കുകയും പാഷാണ്ഡതയായി മുദ്രകുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, മറിയത്തെ ദൈവമാതാവ് എന്ന പദവിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്.” യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുമാതാവ് (Christotokos) എന്നോ, യേശുമാതാവ് (Iesoutokos) എന്നോ വിളിക്കാമെന്നല്ലാതെ, ദൈവമാതാവെന്ന് വിളിക്കാൻ യേശു ജഡത്തിൽ ദൈവമായിരുന്നില്ല; പാപമറിയാത്ത പൂർണ്ണമനുഷ്യൻ അഥവാ പരിശുദ്ധമനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു. (യോഹ, 1:1; 1:14; ഫിലി, 2:6-8; 1തിമൊ, 3:14,15; എബ്രാ, 2:14,15). പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണമുണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും നവീകരണം ഉണ്ടായില്ല. ത്രിത്വം, അവതാരം, നിത്യപുത്രൻ, ഇരുപ്രകൃതി ഇതൊന്നും ബൈബിളല്ല പഠിപ്പിച്ചത്; കത്തോലിക്കാസഭയാണ്.

ദൈവത്തിൻ്റെ അവതാരമാണ് യേശു എന്ന ദുരുപദേശമാണ് സത്യം അറിയുവാൻ കഴിയാതവണ്ണം വിശ്വാസികളുടെ കണ്ണ് കുരുടാകാൻ കാരണം. പിതാവിനോടുകൂടി നിത്യതമുതൽക്കേ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവംതന്നെയായ പുത്രനാണ് അവതരിച്ചതെന്ന് ത്രിത്വം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവതരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പുത്രനുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ശൂന്യനായിക്കൊണ്ടേ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. അപ്പോൾ പുത്രദൈവം ഇല്ലാതെയായിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ത്രിത്വപണ്ഡിതന്മാരുടെ ബുദ്ധിമൂശയിൽ ഉരുവായതാണ് അവതാരമെന്ന ദുരുപദേശം. ബൈബിൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത അഥവാ വെളിപ്പാടിനെക്കുറിച്ചാണ്. (1തിമൊ, 3:14-16). പലപ്രാവശ്യം ജഡത്തിലുള്ള വെളിപ്പാടിനെക്കുറിച്ചും മഹത്വത്തിലുള്ള വെളിപ്പാടിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവതാരമെന്ന് പേർപറകപോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നപ്പോഴും താൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു. (യോഹ, 1:13). യഹോവയാണ് ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടുനില്ക്കുന്ന മനുഷ്യപുത്രനെന്ന് സ്പഷ്ടമായിട്ടല്ലേ താൻ പറയുന്നത്?

മനുഷ്യനു മനുഷ്യൻ്റെ പാപംപോക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് (സങ്കീ, 49:7-9) ഏകസത്യദൈവം യേശുവെന്ന സംജ്ഞാനാമത്തിലും (മത്താ, 1:21; ലൂക്കൊ, 1:31) ദൈവപുത്രനെന്ന പദവിയിലും (ലൂക്കൊ, 1:32, 35) മനുഷ്യനായി മണ്ണിൽ വെളിപ്പെട്ട് മനുഷ്യരുടെ പാപവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുകയായിരുന്നു. “ദൈവാത്മാവിനെ ഇതിനാൽ അറിയാം; യേശുക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വന്നു എന്നു സ്വീകരിക്കുന്ന ആത്മാവൊക്കെയും ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളതു.” (1യോഹ, 4:2). “പിതാവും പുത്രനും ഒരുവൻ (യോഹ, 10:30; 14:7-9), ദൈവവും കർത്താവും ഒരുവൻ (യോഹ, 20:28), ദൈവവും മദ്ധ്യസ്ഥനായ മനുഷ്യനും ഒരുവൻ” (1തിമൊ, 2:5-6). “നിങ്ങൾ എന്നെ അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ എന്റെ പിതാവിനെയും അറിയുമായിരുന്നു; ഇന്നുമുതൽ നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നു; അവനെ കണ്ടുമിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.” (യോഹ, 14:7; യെശ, 9:6. ഒ.നോ: 17:3; 1യോഹ, 2:22).

ജഡത്തിൽ യേശുവിനു ദൈവവും മനുഷ്യനുമെന്ന ഇരുപ്രകൃതി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു നിഷ്പക്ഷബുദ്ധികൾ വിശ്വസിക്കാൻ മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്; യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതപ്രവൃത്തികൾ. ബൈബിളിൽ ദൈവത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം അത്ഭുതപ്രവൃത്തികളല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഴയനിയമത്തിൽ മോശെയും ഏലിയാവും എലീശയും; പുതിയനിയമത്തിൽ പത്രൊസും പൗലൊസും ദൈവങ്ങളാണ്. ദൈവം നല്കുന്ന കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണമാണ് ഓരോരുത്തരും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധമനുഷ്യനായ യേശു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നു ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവം തൻ്റെ അഭിഷിക്തനോടു കൂടെയിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. “ദൈവാത്മാവിനാൽ ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിലോ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു സ്പഷ്ടം.” (മത്താ, 12:28). “ദരിദ്രന്മാരോടു സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവു എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്കയാൽ അവന്റെ ആത്മാവു എന്റെമേൽ ഉണ്ടു; ബദ്ധന്മാർക്കു വിടുതലും കുരുടന്മാർക്കു കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിതന്മാരെ വിടുവിച്ചയപ്പാനും” (ലൂക്കൊ, 4:18). നിക്കൊദേമൊസ് രാത്രിയിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവനോടു: “റബ്ബീ, നീ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു; ദൈവം തന്നോടു കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്ന ഈ അടയാളങ്ങളെ ചെയ്‍വാൻ ആർക്കും കഴികയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.” (യോഹ, 3:2). “സൌഖ്യമാക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ശക്തി അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.” (ലൂക്കോ, 5:17). “നസറായനായ യേശുവിനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തതും ദൈവം അവനോടുകൂടെ ഇരുന്നതുകൊണ്ടു അവൻ നന്മചെയ്തും പിശാചു ബാധിച്ചവരെ ഒക്കെയും സൌഖ്യമാക്കിയുംകൊണ്ടു സഞ്ചരിച്ചതുമായ വിവരം തന്നേ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ.” (പ്രവൃ, 10:38). ദൈവപിതാവ് യേശുവിനോട് കൂടെയിരുന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായില്ലേ? (ഒത്തുനോക്കുക: യോഹ, 8:16; 16:32). രണ്ട്; യേശു നല്കിയ പാപമോചനം. “ദൈവം ഒരുവൻ അല്ലാതെ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ കഴിയുന്നവൻ ആർ” എന്നു പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായി കാണാം.(മർക്കൊ, 2:7; ലൂക്കൊ, 5:21). എന്നാൽ പാപമോചനത്തിനുള്ള അധികാരവുമായിട്ടാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നതെന്ന് യേശു പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക: “എങ്കിലും ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ മനുഷ്യപുത്രന്നു അധികാരം ഉണ്ടു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന്നു-അവൻ പക്ഷവാതക്കാരനോടു: ‘എഴുന്നേറ്റു, കിടക്ക എടുത്തു വീട്ടിൽ പോക’ എന്നു പറഞ്ഞു.” (മത്താ, 9:6; മർക്കൊ, 2:10; ലൂക്കൊ, 5:24). പുരുഷാരത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം നോക്കുക: “പുരുഷാരം അതു കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു മനുഷ്യർക്കു ഇങ്ങനെയുള്ള അധികാരം കൊടുത്ത ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി.” (മത്താ, 9:8). നോക്കുക: ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ പാപങ്ങളെ മോചിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനാർ’ എന്ന് ചോദിച്ചവർതന്നെ മനഷ്യനായ യേശുവിന് ദൈവം കൊടുത്ത അധികാരമാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുക്രിസ്തു പാപമോചനത്തിനുള്ള അധികാരം ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തതായും കാണാം. “ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ മോചിക്കുന്നവോ അവർക്കു മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിർത്തുന്നുവോ അവർക്കു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.” (യോഹ, 20:23). ശിഷ്യന്മാർ സുവിശേഷത്തിലടെയാണ് ജനത്തിനു പാപമോചനം നല്കിയത്. മൂന്ന്; യേശുവിനെ അനേകർ നമസ്കരിച്ചത്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിൽ വിദ്വാന്മാരും, ശുശ്രൂഷയിൽ ഭൂതഗ്രസ്തരും ശിഷ്യന്മാരും അങ്ങനെ അനേകർ അവനെ നമസ്കരിച്ചതായി കാണാം. ആരാധനയെ കുറിക്കാൻ ഗ്രീക്കിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പദം ‘പ്രൊസ്കിനിയൊ’ (proskyneo – προσκυνέω) ആണ്. ഈ ക്രിയാപദത്തിനു ‘ചുംബിക്കുക’ എന്നാണർത്ഥം. നമസ്കരിക്കുക എന്നു സത്യവേദപുസ്തകത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അറുപത് പ്രാവശ്യം ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനും (മത്താ, 4:10; യോഹ, 4:21-24; 1കൊരി, 14:25; വെളി, 4:10; 7:11), ക്രിസ്തുവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നതിനും (മത്താ, 2:2,8,11; 8:2; 9:18; 14:33; 15:25), മനുഷ്യനെ നമസ്കരിക്കുന്നതിനും (മത്താ, 18:26), വിഗ്രഹങ്ങളെ നമസ്കരിക്കുന്നതിനും (പ്രവൃ, 7:43), സഭയെ നമസ്കരിക്കുന്നതിനും (വെളി, 3:9), ദുർഭൂതങ്ങളെയും ബിംബങ്ങളെയും (വെളി, 9:20), മഹാസർപ്പത്തെയും (വെളി, 13:4), മൃഗത്തെയും (വെളി, 13:4,8,12; 14:9,11), പ്രതിമയെയും (വെളി, 13:15; 14:9, 11; 16:2) നമസ്കരിക്കുന്നതിനും ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയായ (1തിമൊ, 3:14-16) മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നെന്നും (യോഹ, 8:40; റോമ, 5:15; 1കൊരി, 15:21; ഫിലി, 2:8; 1തിമൊ, 2:5,6), ദൈവം ആയിരുന്നില്ലെന്നും (യോഹ, 1:1; മർക്കൊ, 10:18; 12:29-32; യോഹ, 17:1-3) ബൈബിൾ സ്ഫടികസ്ഫുടം വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ, അല്ലെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ എതിർക്രിസ്തുക്കൾ അല്ലല്ലോ? ജഡത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയായ പരിശുദ്ധമനുഷ്യനായിരുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ നമസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. നമസ്കരിച്ചവർക്കൊക്കെ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ ‘ആരായിരുന്നു’ അഥവാ സാക്ഷാൽ യഹോവയായ ദൈവമാണ് മനുഷ്യനായി വെളിച്ചെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന ബോധ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കരുതാമല്ലോ. അതിനാൽ നമസ്കരിച്ചത് ശരിയുമാണ്. എന്നാൽ, എല്ലാ നമസ്കാരവും ആരാധനലയല്ല; നമസ്കരിക്കുന്ന കാരണത്താൽ മനുഷ്യൻ ദൈവം ആകുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ആകുമായിരുന്നെങ്കിൽ, ക്രിസ്തു മാത്രമല്ല; അനേകം ദൈവങ്ങൾ പുതിയനിയമത്തിലും പഴയനിയമത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടിവരും!

ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഏകസത്യദൈവത്തെ മൂന്നു വ്യക്തികളെന്നു പറയുന്നതുതന്നെ ദുരുപദേശമാണ്. എന്നാൽ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ ദുരുപദേശം അതിൽമാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല: ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടവൻ പൂർണ്ണദൈവവും ആയിരുന്നു എന്നു പഠിപ്പിക്കുക; മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവമെടുത്ത പുത്രനെന്ന പദവിയെ നിത്യപുത്രനാക്കുക; ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടവനെ അവതാരമാക്കുക തുടങ്ങിയ എക്സ്ട്രാ ദുരുപദേശങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് ത്രിത്വം നിലനില്ക്കുന്നത്. ദൈവാത്മാവുള്ളവർ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ വഞ്ചന മനസ്സിലാക്കാനാണ് മേല്പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിഗ്രഹിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പരിഗ്രഹിക്കുക!