സെലൂക്യ

സെലൂക്യ (Seleucia)

പേരിനർത്ഥം — സെല്യൂക്കസിന്റെ പട്ടണം

ഓറന്റീസ് നദീ മുഖത്തിനു 8 കി.മീറ്റർ വടക്കും അന്ത്യാക്ക്യയ്ക്ക് 26 കി.മീറ്റർ അകലെയുമായി കിടക്കുന്നു. ബി.സി. 301-ൽ സെല്യൂക്കസ് നികടോർ ഈ പട്ടണം സ്ഥാപിച്ചു. ഒന്നാം മിഷണറിയാത്രയ്ക്കു പൗലൊസും ബർന്നബാസും കപ്പൽ കയറിയതു് ഇവിടെ നിന്നാണ്. (പ്രവൃ, 13:4). ആധുനിക നാമം എൽ-കലുസി (el-Kalusi).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *