യേശുവിന്റെ വംശാവലി

യേശുവിന്റെ വംശാവലി

ആദാം മുതൽ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായ നാഥാനിലൂടെ അമ്മയായ മറിയവഴി എഴുപത്താഞ്ചാമത്തെ തലമുറ ക്രിസ്തുവിൽ എത്തുന്നു. ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ ശലോമോനിലൂടെ വളർത്തച്ഛനായ യോസേഫ് വഴി അറുപത്തിനാലാമത്തെ തലമുറയാണ് യേശുക്രിസ്തു. (1ദിന, 1-3 അ, മത്താ, 1:1-16, ലൂക്കോ, 3:23-38).

0. ആദാം

1. ശേത്ത്

2. എനോശ് 

3. കയിനാൻ

4. മലെല്യേൽ

5. യാരെദ്

6. ഹാനോക്ക്

7. മെഥൂശലാ

8. ലാമെക്ക്

9. നോഹ

10. ശേം

11. അർഫക്സാദ്

12. കയിനാൻ

13. ശലാം

14. ഏബെർ

15. ഫാലെഗ്

16. രെഗു

17. സെരൂഗ്

18. നാഹോർ

19. തേരഹ്

20. അബ്രഹാം

21. യിസ്ഹാക്ക്

22. യാക്കോബ് 

23. യെഹൂദാ

24. പാരെസ്

25. എസ്രോൻ

26. അരാം

27. അമ്മീനാദാബ്

28. നഹശോൻ

29. സല്മോൻ

30. ബോവസ്

31. ഓബേദ്

32. യിശ്ശായി

33. ദാവീദ്

34. നാഥാൻ

35. മത്തഥാ

36. മെന്നാ

37. മെല്യാവു

38. എല്യാക്കീം

39. യോനാം

40. യോസേഫ്

41. യെഹൂദാ

42. ശിമ്യോൻ

43. ലേവി

44. മത്ഥാത്ത്

45. യോരീം

46. എലീയേസർ

47. യോശു

48. ഏർ

49. എല്മാദാം

50. കോസാം

51. അദ്ദി

52. മെല്ക്കി

53. നേരി

54. ശലഥീയേൽ

55. സൊരൊബാബേൽ

56. രേസ

57. യോഹന്നാൻ

58. യോദാ

59. യോസേഫ്

60. ശെമയി

61. മത്തഥ്യൊസ്

62. മയാത്ത്

63. നഗ്ഗായി

64. എസ്ലി

65. നാഹൂം

66. ആമോസ്

67. മത്തഥ്യൊസ്

68. യോസേഫ്

69. യന്നായി

70. മെല്ക്കി

71. ലേവി

72. മത്ഥാത്ത്

73. ഹേലി

74. മറിയ

        🔻

യേശുക്രിസ്തു

        🔺

63. യോസേഫ്

62. യാക്കോബ്

61. മത്ഥാൻ

60. എലീയാസർ

59. എലീഹൂദ്

58. ആഖീം

57. സാദോക്ക്

56. ആസോർ

55. എല്യാക്കീം

54. അബീഹൂദ്

53. സെരൂബ്ബാബേൽ

52. ശെയല്തീയേൽ

51. യെഖൊന്യാവു

50. യെഹോയാക്കീം

49. യോശിയാവു

48. ആമോൻ

47. മനശ്ശെ

46. ഹിസ്ക്കിയാവു

45. ആഹാസ്

44. യോഥാം

43. ഉസ്സീയാവു

42. അമസ്യാവു

41. യോവാശ്

40. അഹസ്യാവു

39. യോരാം

38. യോശാഫാത്ത്

37. ആസാ

36. അബീയാവു

35. രെഹെബ്യാം

34. ശലോമോൻ

33. ദാവീദ്

32. യിശ്ശായി

31. ഓബേദ്

30. ബോവസ്

29. സല്മോൻ

28. നഹശോൻ

27. അമ്മീനാദാബ്

26. അരാം

25. എസ്രോൻ

24. പാരെസ്

23. യെഹൂദാ

22. യാക്കോബ്

21. യിസ്ഹാക്ക്

20. അബ്രഹാം

19. തേരഹ്

18. നാഹോർ

17. സെരൂഗ്

16. രെഗു

15. ഫാലെഗ്

14. ഏബെർ

13. ശലാം

12. കയിനാൻ

11.അർഫക്സാദ്

10. ശേം

9. നോഹ

8. ലാമെക്ക്

7. മെഥൂശലാ

6. ഹാനോക്ക്

5. യാരെദ്

4. മലെല്യേൽ

3. കയിനാൻ

2. എനോശ്

1. ശേത്ത്

0. ആദാം

One thought on “യേശുവിന്റെ വംശാവലി”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *