യൂനിയാവ്

യൂനിയാവ് (Junia)

പേരിനർത്ഥം – യൗവ്വനക്കാരൻ

റോമിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി. പൗലൊസ് അന്ത്രൊനിക്കൊസിനോടൊപ്പം യൂനിയാവിനും വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. (റോമ, 16:7). ഇവരെ പൗലൊസ് ‘എന്റെ ചാർച്ചക്കാരും സഹബദ്ധന്മാരും’ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ ഇടയിൽ പ്രസിദ്ധരും പൗലൊസ് അപ്പൊസ്തലനു മുമ്പേ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരും ആണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.