യൂത്തിക്കൊസ്

യൂത്തിക്കൊസ് (Eutychus)

പേരിനർത്ഥം – ഭാഗ്യവാൻ

ത്രോവാസിലെ ഒരു യുവാവ്. പൗലൊസ് പിറ്റേദിവസം യാത്ര പുറപ്പെടുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു കൊണ്ടു പാതിരാവരെ പ്രസംഗം നീട്ടി. വീടിന്റെ മൂന്നാം തട്ടിലായിരുന്നു യോഗം നടന്നിരുന്നത്. കിളിവാതില്ക്കൽ ഇരുന്ന യൂത്തിക്കൊസ് ഉറങ്ങി മൂന്നാം തട്ടിൽ നിന്നു താഴെ വീണു. അവനെ മരിച്ചവനായി എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു. പൗലൊസ് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു അവന്റെ മേൽ വീണു അവനെ തഴുകി. പഴയനിയമ പ്രവാചക ൾന്മാരും മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിച്ചതു ഇതേ വിധമായിരുന്നു. (1രാജാ, 17:21; 2രാജാ, 4:34). പ്രഭാതത്തിൽ പൗലൊസ് പോകുന്നതിനു മുമ്പു ബാലനെ ജീവൻ പ്രാപിച്ചവനായി കൊണ്ടുവന്നു. എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു. (പ്രവൃ, 20:7-12).

Leave a Reply

Your email address will not be published.