മാർത്ത

മാർത്ത (Martha)

പേരിനർത്ഥം — മാന്യവനിത

യേശുവിന്റെ സ്നേഹിതനായ ലാസറിൻ്റെയും, യേശുവിനെ തൈലം പൂശിയ മറിയയുടെയും സഹോദരി. (ലൂക്കോ, 10:38-42, യോഹ, 11:1-39, 12:1-8). ഒരു ആരാമ്യ ധാതുവിൽനിന്ന് നിഷ്പന്നമായ നാമമാണ് മാർത്ത. ലാസറും സഹോദരിമാരും, ഇവർ മൂന്നുപേരും ഒരു വീട്ടിലാണ് പാർത്തിരുന്നത്. മാർത്ത ആയിരിക്കണം ഗൃഹനാഥ രണ്ടു സഹോദരികളും അവിവാഹിതകൾ ആയിരുന്നവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഈ കുടുംബവുമായി യേശുവിനു ഹൃദ്യമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശു മാർത്തയുടെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും സൽക്കരിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു മാർത്ത. മറിയ യേശുവിന്റെ കാല്ക്കൽ ഇരുന്നു വചനം കേൾക്കുകയായിരുന്നു. മറിയയുടെ ഉദാസീനതയിൽ പ്രകോപിതയായ മാർത്ത യേശുവിനോടു പരാതിപ്പെട്ടു. “കർത്താവേ, എൻ്റെ സഹോദരി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്നെ തനിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നിതിൽ നിനക്കു വിചാരമില്ലയോ? എന്നെ സഹായിക്കാൻ അവളോടു കൽപ്പിച്ചാലും” (ലൂക്കൊ, 10:40) എന്നു പറഞ്ഞു. ‘മറിയ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്തു’ എന്നു യേശു മറിയയെ ശ്ലാഘിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. ലാസർ ദീനമായി കിടന്നപ്പോൾ വിവരം യേശുവിനെ അറിയിച്ചു. യേശു ബേഥാന്യയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ലാസർ മരിച്ചു നാലുദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. യേശു വരുന്നു എന്നു കേട്ടപ്പോൾ മാർത്ത ചെന്നു അവനെ എതിരേറ്റു. യേശു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ലാസർ മരിക്കയില്ലായിരുന്നുവെന്നു അവൾ പറഞ്ഞു. ലാസറിനെ യേശു ഉയിർപ്പിക്കുമെന്നു മാർത്തയ്ക്കു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ലാസറിന്റെ വീട്ടിൽ വച്ചു നടന്ന വിരുന്നിൽ ‘മാർത്ത ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു’ എന്ന പ്രസ്താവനയോടെ അവളുടെ ചരിത്രം പൂർണ്ണമാവുന്നു. (യോഹ, 12:2).

ആകെ സൂചനകൾ (12) — ലൂക്കോ, 10:38, 10:40, 10:41, യോഹ, 11:1, 11:5, 11:19, 11:20, 11:21, 11:24, 11:30, 11:39, 12:2.

Leave a Reply

Your email address will not be published.