ബൈബിളിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ

ബൈബിളിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ

ദൈവസാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തോടു ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ്. പ്രാർത്ഥനാനുഭവം സാർവ്വത്രികവും സർവ്വതലസ്പർശിയുമാണ്. കാലഗതിയാലോ സാംസ്കാരിക പരിവർത്തനത്താലോ പ്രാർത്ഥന കാലഹരണപ്പെടുന്നില്ല. ശരീരത്തിനു ഭക്ഷണം എന്നപോലെ പ്രാർത്ഥന പ്രാണനും ആത്മാവിനും അനിവാര്യമാണ്. ബൈബിളിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ അതിനുദാഹരണമാണ്:

1. അബീയാവിന്റെ സൈന്യം – ജയത്തിനായി — 2ദിന, 13:14.

2. അബ്രാഹാം – മകനുവേണ്ടി — ഉല്പ, 15:1-6.

3. അബ്രാഹാം – യിശ്മായേലിനായി — ഉല്പ, 17:18-21.

4. അബ്രാഹാം – സൊദോമിനായി — ഉല്പ, 18:20-32.

5. അബ്രാഹാം – അബീമെലേക്കിനായി — ഉല്പ, 20:17.

6. അബ്രാഹാമിന്റെ ദാസൻ – കാര്യം സാധിക്കുവാനായി — ഉല്പ, 24:12-15.

7. ആസാ – ജയത്തിനുവേണ്ടി — 2ദിന, 14:11.

8. എലീശാ – ബാല്യക്കാരൻ്റെ കണ്ണു തുറക്കാൻ — 2രാജാ, 6:17.

9. എലീശാ – അരാം സൈന്യത്തിന് അന്ധത പിടിപ്പിക്കുവാൻ — 2രാജാ, 6:18.

10. എസ്രാ – ജനത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി — എസ്രാ, 9:6-15.

11. ഏലീയാവ് – വരൾച്ചയ്ക്കും മഴയ്ക്കും വേണ്ടി — യാക്കോ, 5:17,18.

12. ഏലീയാവ് – വിധവയുടെ മകനെ ഉയിർപ്പിക്കുവാൻ — 1രാജാ, 17:20-23.

13. ഏലീയാവ് – ബാലിനെ തോല്പിക്കുവാൻ — 1രാജാ, 18:36-38.

14. ഏലീയാവ് – മരിക്കുവാനായി — 1രാജാ, 19:4.

15. കയീൻ – കരുണയ്ക്കായി — ഉല്പ, 4:13-15.

16. കള്ളൻ – രക്ഷയ്ക്കായി — ലൂക്കോ, 23:42,43.

17. കുഷ്ഠരോഗി – സൗഖ്യത്തിനായി — മത്താ, 8:2,3.

18. കൊരിന്ത്യർ – പൗലൊസിനുവേണ്ടി — 2കൊരി, 1:9-11.

19. കൊർന്നല്യാസ് – ദർശനത്തിനുവേണ്ടി — പ്രവൃ, 10:1-3.

20. ഗിദയോൻ – ദൈവവിളിയുടെ തെളിവിനു വേണ്ടി — ന്യായാ, 6:36-40.

21. ചുങ്കക്കാരൻ – കരുണയ്ക്കായി — ലൂക്കൊ, 18:3.

22. ദാനീയേൽ – ജ്ഞാനത്തിനായി — ദാനീ, 2:17-23.

23. ദാനീയേൽ – യെഹൂദന്മാർക്കുവേണ്ടി — ദാനീ, 9:3-20.

24. ദാവീദ് – സഹായത്തിനായി — 1ശമൂ, 23:10-13.

25. ദാവീദ് – ആലോചന ലഭിക്കുവാൻ — 2ശമൂ, 2:1.

26. ദാവീദ് – അനുഗ്രഹത്തിനായി — 2ശമൂ, 7:18-29.

27. ദാവീദ് – ന്യായത്തിനായി — സങ്കീ, 9:17-20.

28. ദാവീദ് – കൃപയ്ക്കുവേണ്ടി — സങ്കീ, 25:16.

29. നെഹെമ്യാവ് – യെഹൂദന്മാർക്കായി — നെഹെ, 1:4-11.

30. പത്രൊസ് – തബീഥയെ ഉയിർപ്പിക്കുവാൻ — പ്രവൃ, 9:40.

31. പരിശുദ്ധാത്മാവ് – ദൈവമക്കൾക്കു വേണ്ടി — റോമ, 8:26,27.

32. പുരോഹിതന്മാർ – അനുഗ്രഹത്തിനായി — 2ദിന, 30:27.

33. പൗലൊസ് – പുബ്ലിയൊസിന്റെ അപ്പന്റെ സൗഖ്യത്തിനായി — പ്രവൃ, 28:8.

34. പൗലൊസ് – കൃപയ്ക്കായി — 2കൊരി, 12:8,9.

35. പൗലൊസ് – എഫെസ്യർക്കായി — എഫെ, 1:15-19.

36. പൗലൊസ് — സഭയ്ക്കായി — എഫെ, 3:14:19.

37. പൗലൊസ് – ഫിലിപ്പിയർക്കായി — ഫിലി, 1:9-11.

38. പൗലൊസ് കൊലൊസ്സ്യർക്കായി — കൊലൊ, 1:9-13.

39. മനശ്ശെ – വിടുതലിനായി — 2ദിന, 33:112,13.

40. മനോഹ – ദൈവപുരുഷൻ്റെ ആഗമനത്തിനായി — ന്യായാ, 13:8-15.

41. മോശെ – ഫറവോനുവേണ്ടി — പുറ, 8:9-13.

42. മോശെ – വെള്ളത്തിനുവേണ്ടി — പുറ, 15:24-25.

43. മോശെ – യിസ്രായേലിനായി — പുറ, 32:31-35.

44. മോശെ – മിര്യാമിനായി — സംഖ്യാ, 12:11-14.

45. മോശെ – വാഗ്ദത്തനാട് കാണുന്നതിനുവേണ്ടി — ആവ, 3:23-25.

46. മോശെ – അടുത്ത നായകനുവേണ്ടി — സംഖ്യാ, 27:15-17.

47. യബ്ബേസ് – അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി — 1ദിന, 4:10.

48. യാക്കോബ് – ഏശാവിൽ നിന്നുള്ള  വിടുതലിനായി — ഉല്പ, 32:9-12.

49. യാക്കോബ് – രാത്രി മുഴുവനും — ഉല്പ, 32:24-30.

50. യിരെമ്യാവ് – കൃപയ്ക്കായി — യിരെ, 14:7-10.

51. യിരെമ്യാവ് – യെഹൂദയ്ക്കുവേണ്ടി — യിരെ, 42:1-6.

52. യിസഹാക്ക് – സന്താനത്തിനു വേണ്ടി — ഉല്പ, 25:21.

53. യിസ്രായേല്യർ – വിടുതലിനായി — പുറ, 2:23-25.

54. യെഹൂദന്മാർ – ശുഭയാത്രയ്ക്കായി — എസ്രാ, 8:21-23.

55. യെഹൂദർ – ഉടമ്പടിയിൽ — 2ദിന, 15:12-15.

56. യെഹെസ്കേൽ – മലിനപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ — യെഹെ, 4:12-15.

57. യെഹോവാസ് – വിജയത്തിനുവേണ്ടി — 2രാജാ, 13:1-5.

58. യെഹോശാഫാത്ത് – ജയത്തിനായി — 2ദിന, 18:31.

59. യെഹോശാഫാത്ത് – സംരക്ഷണത്തിനായി — 2ദിന, 20:5-12.

60. യേശു – ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാനായി — മത്താ, 6:9-13.

61. യേശു – ശിഷ്യന്മാർക്ക് ലഭിച്ച വെളിപ്പാടിന് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് — മത്താ, 11:25,26.

62. യേശു – പിതാവിൻ്റെ ഹിതത്തിനായി — മത്താ, 26:39,42.

63. യേശു – പിതാവിനാൽ കൈവിടപ്പെട്ടപ്പോൾ — മത്താ, 27:46.

64. യേശു – ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കുമുമ്പിൽ — യോഹ, 11:41,42.

65. യേശു – പിതാവിന്റെ നാമമഹത്ത്വത്തിനായി — യോഹ, 12:28.

66. യേശു – രാത്രി മുഴുവൻ — ലൂക്കൊ, 6:12.

66. യേശു – സഭയ്ക്കുവേണ്ടി — യോഹ, 17:1-26.

67. യേശു – മനുഷ്യരുടെ പാപമോചനത്തിനായി — ലൂക്കൊ, 23:34.

68. യേശു – തൻ്റെ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് — ലൂക്കൊ, 23:46.

69. യോനാ – മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിനായി — യോനാ, 2:1-10.

70. യോശുവ – സഹായത്തിനായി — യോശൂ, 7:6-9.

71. യോഹന്നാൻ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി — വെളി, 22:20.

72. രൂബേന്യർ – വിജയത്തിനുവേണ്ടി — 1ദിന, 5:18-20.

72. റിബേക്ക – തിരിച്ചറിവിനായി — ഉല്പ, 25:22,23.

73. ശതാധിപൻ – ദാസനുവേണ്ടി — മത്താ, 8:6-13.

74. ശമൂവേൽ – യിസ്രായേലിനുവേണ്ടി — 1ശമൂ, 7:5-12.

75. ശലോമോൻ – ജ്ഞാനത്തിനുവേണ്ടി — 1രാജാ, 3:6-14.

76. ശിംശോൻ – വെള്ളത്തിനുവേണ്ടി — ന്യായാ, 16:18,19.

77. ശിംശോൻ – ശക്തിക്കുവേണ്ടി — ന്യായാ, 16:29,30.

78. ശിഷ്യന്മാർ – ധൈര്യത്തിനായി — പ്രവൃ, 4:24-31.

79. സഭ – പത്രോസിനുവേണ്ടി – പ്രവൃ, 12:5-12.

80. സഭ – അധികാരികൾക്കായി — 1തിമൊ, 2:1,2.

81. സെഖര്യാവ് – ഒരു മകനുവേണ്ടി — ലൂക്കൊ, 1:13.

82. ഹന്ന – ഒരു മകനുവേണ്ടി — 1ശമൂ, 1:10-17.

83. ഹബക്കുക്ക് – നീതിയ്ക്കായി — ഹബ, 1:1-4.

84. ഹബക്കുക്ക് – വിടുതലിനായി — ഹബ, 3:1-19.

85. ഹാഗാർ – ആശ്വാസത്തിനായി — ഉല്പ, 21:14-20.

86. ഹിസ്കീയാവ് – വിടുതലിനായി — 2രാജാ, 19:15-19.

87. ഹിസ്കീയാവ് – ആരോഗ്യത്തിനായി — 2രാജാ, 20:1-11.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *