പെക്കഹ്യാവ്

പെക്കഹ്യാവ് (Pekahiah)

പേരിനർത്ഥം — യഹോവ തുറന്നു

യിസ്രായേലിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ രാജാവ് മെനഹേമിന്റെ പുത്രനായ പെക്കഹ്യാവിന്റെ വാഴ്ച ഹ്രസമായിരുന്നു. അവൻ യിസ്രായേലിന്നു രാജാവായി ശമർയ്യയിൽ രണ്ടു സംവത്സരം വാണു. (2രാജാ, 15:23). യഹോവയുടെ വഴിയിൽ നടക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുകയും യൊരോബെയാമിന്റെ പാപങ്ങളെ വിട്ടൊഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. (2രാജാ, 15:24). അവന്റെ അകമ്പടിനായകനായി രെമല്യാവിന്റെ മകനായ പേക്കഫ് അവന്റെ നേരെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി, ഗിലെയാദ്യരിൽ അമ്പതുപേരെ തുണകൂട്ടി ശമർയ്യാരാജധാനിയുടെ കോട്ടയിൽവെച്ചു അവനെ അർഗ്ഗോബിനോടും അർയ്യേയോടുംകൂടെ വെട്ടിക്കൊന്നു അവന്നു പകരം രാജാവായി. (2രാജാ, 15:23-26).

Leave a Reply

Your email address will not be published.