പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാ…. നാമം

പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമം

“ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുംകൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊൾവിൻ; ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.” (മത്തായി 28:19). അസ്തിത്വദ്യോതകമാണ് പേര്. അസ്തിത്വമുള്ള എന്തിനെയെങ്കിലും അതായത്, വസ്തുവിനെയോ വ്യക്തിയെയോ ആശ്രയിച്ചു മാത്രമേ പേരിനു നിലനില്ക്കാൻ കഴിയൂ. ലോകത്തിൽ പേർകൂടാതെ ഒന്നും നിലനില്ക്കുന്നുമില്ല. പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നത് ഒരു പേരല്ല; സ്ഥാനപ്പേരാണ്. സംജ്ഞാനാമം അഥവാ, പേര് ഒരു വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഉപാധിയാണ്. സ്ഥാനപ്പേരാകട്ടെ ആ വ്യക്തി അലങ്കരിക്കുന്ന സ്ഥാനം അഥവാ, പദവിയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഉപാധിയാണ്.  ഇവിടെ മൂന്നു സ്ഥാനപ്പേരുകൾക്കു ശേഷം നാമം എന്ന് ഏകവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കയാൽ, മൂന്നു സ്ഥാനപ്പേരുകളുടേയും ഉടമസ്ഥൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും, ആ വ്യക്തിയുടെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാനാണ് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരുദാഹരണം പറയാം: പിണറായി വിജയൻ നമ്മുടെ മഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം. എന്നാൽ, അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ 14-ാം മന്ത്രിസഭയിൽ ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിവുണ്ടാകില്ല. ഒരാൾ പറയുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ; “നിങ്ങൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെയും പൊതുഭരണ മന്ത്രിരുടെയും പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയുടെയും നാമങ്ങളിൽ ഇതു ചെയ്യണം.” നമുക്ക് ഈ മന്ത്രിമാരെയൊന്നും പരിചയമില്ലെങ്കിലും, ഒരുകാര്യം മനസ്സിലാകും; ഈ മൂന്നു വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിലധികം പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നുപേരാണ്. കാരണം ‘നാമങ്ങൾ’ എന്നു ബഹുവചനത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ‘നാമം’ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലോ, നമുക്കാളുടെ പേരറിയില്ലെങ്കിലും ഒരുകാര്യം മനസ്സിലാകും; മൂന്നു വകുപ്പും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ തന്നെയാണ്. കാരണം, ‘നാമം’ എന്ന് ഏകവചനത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉടനെ നമ്മൾ ‘പിണറായി മന്ത്രിസഭ’ എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യും. മുഖ്യമന്ത്രി, ആഭ്യന്തരം, പൊതുഭരണം, പരിസ്ഥിതി, വിജിലൻസ്, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, ആസൂത്രണം, ശാസ്ത്രസാങ്കേതികം, ജയിൽ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പിണറായി വിജയൻ്റെ വകുപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ, അയാൾ പറഞ്ഞ ആഭ്യന്ത്രര പൊതുഭരണ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയുടെ ‘നാമം’ എന്നത് ‘പിണറായി വിജയൻ’ എന്ന ഏകവ്യക്തിയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയും. എന്നാൽ, കേരള മന്ത്രിസഭ നമ്മുടെ വിഷയമല്ല; നമ്മുടെ വിഷയം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും ‘നാമം’ ഏതാണെന്നാണ്. ഈ നാമം ഗൂഗിളിൽ തപ്പിയാൽ കിട്ടില്ല. ബൈബിൾതന്നെ പരിശോധിക്കണം. 

ത്രിത്വനാമത്തിലുള്ള സ്നാനത്തിൻ്റെ ആധാരവാക്യം മാത്രമായി മത്തായി 28:19-നെ അനേകരും മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ, തൻ്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനു മുമ്പ് പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഏകത്വത്തെക്കുറിച്ച് അഥവാ, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും വ്യതിരിക്തരായ വ്യക്തികളല്ലെന്നും, മൂന്നു പദവികളിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഏകദൈവമാണെന്നും, ആ ദൈവത്തിന് ‘യഹോവ രക്ഷയാകുന്നു എന്നർത്ഥമുള്ള യേശു’ എന്ന ഏകനാമമേ ഉള്ളുവെന്നും, ആ നാമത്തിൽ സ്നാനം നല്കുവാനുമാണ് കല്പിച്ചതെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ആ ഭാഗത്തെ വിഷയം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നാനമല്ല; ഏകദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ലോകംമുഴുവൻ അറിയിക്കേണ്ട സുവിശേഷമാണ്. സുവിശേഷത്തേക്കാൾ എന്തു ശ്രേഷ്ഠതയാണ് സ്നാനത്തിനുള്ളത്. സമാന്തര വേദഭാഗങ്ങൾ അതിനു തെളിവാണ്. മാത്രമല്ല, പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഏകത്വം ശിഷ്യന്മാർപോലും ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽനിന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനു മുമ്പ് അക്കാര്യം കർത്താവ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ, യേശുവിൻ്റെ അറസ്റ്റും ക്രൂശുമരണവും അനന്തരസംഭവങ്ങളും ശിഷ്യന്മാരെ ഭയചകിതരാക്കിയതുക്കൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞകാര്യം അവർ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചുവോ എന്നറിയില്ല. എന്നാൽ, മാളികമുറിയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞപോലെ, എന്നേക്കും കൂടെയിരുന്ന് സകലവും ഉപദേശിച്ചുനല്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥൻ അവരോഹണം ചെയ്തപ്പോൾ (യോഹ, 14:16; 26), ശിഷ്യന്മാർക്കത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി. പത്രൊസിൻ്റെ പ്രഥമപ്രസംഗം അതിനു തെളിവാണ്. പ്രസംഗംകേട്ട് ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ട യെഹൂദന്മാർ “സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരേ, ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു” എന്നു ചോദിച്ചതിന് “ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏല്പിൻ” എന്നാണ് പത്രൊസ് കല്പിച്ചത്. (പ്രവൃ, 2:37,38). രണ്ടു ബാല്യക്കാരത്തികളുടെ മുമ്പിൽ ചൂളിപ്പോയിട്ട് തൻ്റെ അരുമനാഥനെ മൂന്നുവട്ടം തള്ളിപ്പറഞ്ഞവനാണ് പത്രൊസ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെമേൽ വന്നപ്പോൾ താൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ബാല്യക്കാരത്തികളോട് സാക്ഷ്യം പറയാനല്ല പത്രൊസ് പോയത്. മഹാപുരോഹിതന്മാരും യെഹൂദാപ്രമാണിമാരും അടങ്ങുന്ന സെൻഹെദ്രിനിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് “നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചവനും ദൈവം മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർപ്പിച്ചവനുമായി നസറായനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നേ ഇവൻ സൌഖ്യമുള്ളവനായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യിസ്രായേൽ ജനം ഒക്കെയും അറിഞ്ഞുകൊൾവിൻ” എന്ന് വിളിച്ചുപറഞ്ഞത്. (പ്രവൃ, 4:10). ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ കയറിനിന്നാൽപ്പോലും കുറ്റം ചെയ്യാത്തവനും മുട്ടിടിക്കും. അപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടോ? യിസ്രായേലിൻ്റെ പരമോന്നത കോടതിയാണ് സെൻഹെദ്രിൻ. ആ കോടതിയെ വിരൽചൂണ്ടാണ് ‘നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചവൻ’ എന്ന് പത്രൊസ് പ്രസ്താവിച്ചത്. യേശു കല്പിച്ച പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും പേരിലുള്ള സ്നാനമാണ് ശരി; പത്രൊസ് കല്പിച്ച ‘യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നാനം’ തെറ്റാണെന്ന് കരുതുന്നവർ, അപ്പൊസ്തലന്മാരിൽ വ്യാപരിച്ചിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാണെന്നും, ആത്മശക്തിയുടെ അളവറ്റവലിപ്പം എന്താണെന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ!

അസ്തിത്വദ്യോതകമാണ് പേരെന്നും, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒരു പേരല്ല; സ്ഥാനപ്പേരാണെന്നും മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. പേര് കൂടാതെ ഒരു വ്യക്തിയോ, വസ്തുവോ ഈ ലോകത്തുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. പേര് അഥവാ സംജ്ഞാനാമവും സ്ഥാനനാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പേരെന്നാൽ; ഒരു വസ്തുവിനേയോ, വ്യക്തിയേയോ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഉപാധിയാണ്. സ്ഥാനപ്പേരെന്നാൽ; ഒരു വ്യക്തി അലങ്കരിക്കുന്ന പദവി അഥവാ സ്ഥാനം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഉപാധിയാണ്. പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നത് സംജ്ഞാനാമമല്ല; സ്ഥാനനാമമാണ്. എന്നാൽ ഇവർ മൂന്നു വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഇവർക്കോരോ പേരുണ്ടാവണം. പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന പ്രയോഗം പഴയനിയമത്തിലല്ല; പുതിയനിയമത്തിലാണുള്ളത്. ഇതിൽ പുത്രൻ്റെ പേര്, ‘ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു’ (മർക്കൊ, 1:1; 2കൊരി, 1:19), ‘ദൈവപുത്രനായ യേശു’ (എബ്രാ, 4:14), ‘സത്യദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു’ (1യോഹ, 5:2), ‘പിതാവിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു’ (2യോഹ, 1:3) എന്നിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിതാവിൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും പേരെന്താണ്? പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഒരു പേർപറയാത്തത് അവർ പുത്രനിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തരല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പിതാവിൻ്റെ നാമംതന്നെയാണ് പുത്രൻ്റെ നാമം; യേശുക്രിസ്തു അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു: ”ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു” (യോഹ, 5:43); ”എന്റെ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ” (10:25); ”പിതാവേ, നിന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണമേ” (12:28; 17:1); ”ഞാൻ നിന്റെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു” (17:6, 26); (17:26); ”നീ എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളേണമേ” (17:11,12). ആകാശത്തിനും ഭൂമിയിലും യേശുവെന്ന നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവുമില്ല. (പ്രവൃ, 4:12). “വാക്കിനാലോ, ക്രിയയാലോ എന്തു ചെയ്താലും സകലവും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്തും അവൻ മുഖാന്തരം പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം പറഞ്ഞും കൊണ്ടിരിപ്പിൻ” (കൊലൊ, 3:17) എന്ന് കല്പനയുമുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഒരു പേർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Holly Spirit ഒരു പേരല്ല; സ്ഥാനപ്പേരാണ്. പഴയനിയമത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ Holly Man എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്; ആ മനുഷ്യന് ‘എലീശ’ എന്ന കൃത്യമായ ഒരു പേരുമുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ആത്മാവ് ഒരു വസ്തുവാണെന്നു പറഞ്ഞാൽപ്പോലും പേരുവേണം? അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തനായ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പേർ വേണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ, യഹോവ തന്നെയാണ് യേശുവെന്നും ആ ഏകദൈവത്തിൻ്റെ മൂന്നു പദവികളാണ് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നും മനസ്സോടെ അംഗീകരിക്കണം. അസ്തിത്വമുള്ള എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും കൂടെ മാത്രമേ പേരിനു നിലനില്ക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റു വന്നാലും കത്രീന, കരീന, ബുറേവി എന്നൊക്കെ പേരിടുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? നഗ്നനേത്രങ്ങൾകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തതും ഇപ്പോൾ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ വൈറസിനുപോലും കൊറോണ, കോവിഡ്, ഒമിക്രോൺ എന്നിങ്ങനെ മുന്നാലുപേരുണ്ട്. സകലത്തെയും ചമച്ചവനും ആകാശസൈന്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയെ പേർചൊല്ലി വിളിക്കുകയും സംഖ്യാക്രമത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തവനും, (യെശ, 49:26; സങ്കീ, 147:4), ഭൂമിയിലെ തൻ്റെ സൃഷ്ടികൾക്കെല്ലാം ആദാമിനെക്കൊണ്ട് പേരിടുവിച്ചവനുമായ ദൈവം (ഉല്പ, 2:19, മൂന്നു വ്യക്തികളായിരിക്കുകയും, അതിൽ എല്ലാവർക്കും പേരില്ലെന്നു പറയുകയും ചെയ്താൽ ശരിയാകുമോ???… യഹോവ തന്നെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവെന്ന് ബൈബിളിൽ അനവധി തെളിവുകളുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്നും യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവെന്നും, പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവെന്നും പുത്രൻ്റെ ആത്മാവെന്നും അഭിന്നമായി വിളിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇത് യഹോവയും യേശുവും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒരാൾ തന്നെയാണെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ്. പിതാവായ ദൈവത്തോട് ചേർത്ത് ‘നിത്യപിതാവു’ എന്നോ, പുത്രനോട് ചേർത്ത് ‘നിത്യപുത്രൻ’ എന്നോ ഒരുപദം ബൈബിളിലില്ല. ഇത് പിതാവും പുത്രനും വ്യതിരിക്തരായ വ്യക്തികളല്ലെന്നു തെളിയിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ‘നിത്യപിതാവു’ (യെശ, 9:6) എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നതാകട്ടെ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടവനെയാണ്. ‘ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു’ (യോഹ, 10:30) എന്നും, പിതാവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഫിലിപ്പോസിനോട്; ‘നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ; എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു’ (യോഹ, 14:8,9) എന്നും യേശു പറയുന്നത് ഓർക്കുക. അതിനാൽ, സ്വർഗ്ഗീയപിതാവാണ് പുത്രനെന്ന പദവിയിൽ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടതെന്ന് സ്ഫടികസ്ഫുടം തെളിയുന്നു. നിത്യമായ അസ്തിത്വത്തിൽ പിതാവും പുത്രനും ഒരു വ്യക്തിയല്ലെങ്കിൽ മേലപറഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങളൊന്നും തനിക്കു പറയാൻ കഴിയില്ല.

‘പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമം’ എന്നത് ‘യേശുക്രിസ്തു’ എന്നാണെന്ന് ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ മേൽവിവരിച്ച തെളിവുകൾ ധാരാളം മതിയാകും. എന്നാൽ, കടലുകാണിച്ചാലും വാഴനാരാണെന്ന് പറയുന്ന ചിലരുണ്ട്. അവർക്കായി പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് തെളിവുകൾ കൂടി ബൈബിളിൽനിന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം:

1. സമാന്തരഭാഗങ്ങൾ: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും ‘നാമം’ യേശുക്രിസ്തു എന്നാണെന്നറിയാൻ മത്തായി 28:19-ൻ്റെ സമാന്തരഭാഗങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതിയാകും.

“ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കയും മൂന്നാം നാൾ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കയും അവന്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും യെരൂശലേമിൽ തുടങ്ങി സകലജാതികളിലും പ്രസംഗിക്കയും വേണം എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.” (ലൂക്കോസ് 24:46,47).

“എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടു യെരൂശലേമിലും യെഹൂദ്യയിൽ എല്ലാടത്തും ശമര്യയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എന്റെ സാക്ഷികൾ ആകും എന്നു പറഞ്ഞു.” (പ്രവൃ, 1:8).

“പിന്നെ അവൻ അവരോടു: നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിൽ ഒക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പിൻ. വിശ്വസിക്കയും സ്നാനം ഏൽക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും; വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും.” (മർക്കൊ, 16:15,16).

മത്തായി 28:19-ലെ പ്രധാനവിഷയം സ്നാനമല്ല; ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകത്വവും, ലോകം മുഴുവനുമുള്ള സുവിശേഷഘോഷണവുമാണ്. ദൈവപുത്രൻ്റെ ക്രൂശുമരണം കഴിഞ്ഞാൽ, താൻ ക്രൂശിലൂടെ സമ്പാദിച്ച രക്ഷയുടെ ദൂത് ലോകംമുഴുവൻ അറിയിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. ബൈബിൾ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ; ക്രിസ്തുവിലും അവനൊരുക്കിയ രക്ഷയിലും മുഖ്യമായ മറ്റൊരു വിഷയമില്ല. അതറിയിക്കാനുള്ള ഏകനാമമാണ് മത്തായിയിൽ ‘പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമം’ എന്നു പറയുന്നത്. ആ നാമം ‘യേശുക്രിസ്തു’ ആണെന്ന് ലൂക്കൊസ് രണ്ടിടത്ത് സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. (ലൂക്കൊ, 24:47; പ്രവൃ, 1:8). മർക്കൊസാകട്ടെ, നാമം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും, സുവിശേഷം സ്നാനത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്നാനം ഏല്ക്കാത്തവനല്ല; സുവിശേഷം കൈക്കൊള്ളാത്തവനാണ് അഥവാ, വിശ്വസിക്കാത്തവനാണ് ശിക്ഷാവിധി വരുന്നത്. (മർക്കൊ, 16:16). “സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ അല്ല സുവിശേഷം അറിയിപ്പാനത്രെ ക്രിസ്തു എന്നെ അയച്ചതു” (1കൊരി, 1:17) എന്ന പൗലൊസിൻ്റെ പ്രസ്താവനയും ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുക.

2. പിതാവിൻ്റെ നാമം തന്നെയാണ് പുത്രൻ്റെ നാമവും: 

“അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും; അവൻ (യേശു) തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷിപ്പാനിരിക്കകൊണ്ടു നീ അവന്നു യേശു എന്നു പേർ ഇടേണം എന്നു പറഞ്ഞു. “കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. അവന്നു ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനൂവേൽ എന്നു പേർ വിളിക്കും.” (മത്തായി 1:21,22).

“ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു; എന്നെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല; മറ്റൊരുത്തൻ സ്വന്തനാമത്തിൽ വന്നാൽ അവനെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളും.” (യോഹന്നാൻ 5:43).

“യേശു അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു; എങ്കിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല; എന്റെ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എനിക്കു സാക്ഷ്യം ആകുന്നു.” (യോഹന്നാൻ 10:25).

“ഈന്തപ്പനയുടെ കുരുത്തോല എടുത്തുംകൊണ്ടു അവനെ എതിരേല്പാൻ ചെന്നു: ഹോശന്നാ, യിസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്നു ആർത്തു.” (യോഹന്നാൻ 12:13; ഒ.നോ: മത്താ, 21:9; 23:39; മർക്കൊ, 11:9; ലൂക്കൊ, 13:35; 19:38).

“പിതാവേ, നിന്റെ നാമത്തെ  മഹത്വപ്പെടുത്തേണമേ. അപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു; ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു; ഇനിയും മഹത്വപ്പെടുത്തും എന്നൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി:” (യോഹന്നാൻ 12:28) 

പിതാവേ, നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു; നിന്റെ പുത്രൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്നു പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണമേ. (യോഹന്നാൻ 17:1).

“നീ ലോകത്തിൽനിന്നു എനിക്കു തന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്കു ഞാൻ നിന്റെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവർ നിനക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നു; നീ അവരെ എനിക്കു തന്നു; അവർ നിന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുമിരിക്കുന്നു.” (യോഹന്നാൻ 17:6).

“ഇനി ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല; ഇവരോ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു. പരിശുദ്ധപിതാവേ, അവർ നമ്മെപ്പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന്നു നീ എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളേണമേ.” (യോഹന്നാൻ 17:11).

“അവരോടുകൂടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ നീ എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമത്തിൽ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു; ഞാൻ അവരെ സൂക്ഷിച്ചു; തിരുവെഴുത്തിന്നു നിവൃത്തി വരേണ്ടതിന്നു ആ നാശയോഗ്യനല്ലാതെ അവരിൽ ആരും നശിച്ചുപോയിട്ടില്ല.” (യോഹന്നാൻ 17:12).

“നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹം അവരിൽ ആകുവാനും ഞാൻ അവരിൽ ആകുവാനും ഞാൻ നിന്റെ നാമം അവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു; ഇനിയും വെളിപ്പെടുത്തും.” (യോഹന്നാൻ 17:26).

യഹോവയുടെ ജനമാണ് യിസ്രായേലെന്ന് പഴയനിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മത്തായി 1:21-ൽ ‘യേശു തൻ്റെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കും’ എന്നാണ്. യേശു എന്ന പേരിനർത്ഥം ‘യഹോവ രക്ഷയാകുന്നു’ എന്നാണ്. (മത്താ, 1:22). യോഹന്നാൻ 5:43-ൽ ‘ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു’ എന്നും; 10:25-ൽ ‘എന്റെ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ’ എനിക്കു സാക്ഷ്യം ആകുന്നു’ എന്നും പറയുന്നു. 12:13-ൽ യേശുവിൻ്റെ യെരുശലേമിലേക്കുള്ള രാജകീയ പ്രവേശത്തിൽ ‘കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ’ എന്നാണ് ജനം ആർത്തുവിളിച്ചത്. യോഹന്നാൻ 12:28-ൽ ‘പിതാവേ, നിന്റെ നാമത്തെ  മഹത്വപ്പെടുത്തേണമേ’ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ, 17:1-ൽ ‘പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണമേ’ എന്നാണ്.  17:6-ൽ ‘ഞാൻ നിന്റെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു’ എന്നും, 17:11-ൽ ‘നീ എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമം’ എന്നുമാണ്. വീണ്ടും 17:12-ൽ ‘നീ എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമം’ എന്നും, 17:26-ൽ ‘ഞാൻ നിന്റെ നാമം അവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു’ എന്നും പറയുന്നു. പിതാവിൻ്റെ ഏത് നാമമാണ് പുത്രൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത്? ഒരുനാമവും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. പ്രത്യുത, തന്നെത്തന്നെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പുറപ്പാട് 38:18-ൽ “നിന്റെ തേജസ്സു എനിക്കു കാണിച്ചു തരേണമേ” എന്ന് മോശെ അപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ദൈവത്തിൻ്റെ മറുപടി: “ഞാൻ എന്റെ മഹിമ ഒക്കെയും നിന്റെ മുമ്പാകെ കടക്കുമാറാക്കി യഹോവയുടെ നാമത്തെ നിന്റെ മുമ്പാകെ ഘോഷിക്കും” എന്നാണ്. (33:19). അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സാണ് മോശെയ്ക്ക് കാണിച്ചുകൊടുത്തത്. (33:22). തന്മൂലം, ദൈവതേജസ്സ് അഥവാ, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത തന്നെയാണ് ‘നാമം’ എന്നുപറയുന്നതും. പുതിയനിയമത്തിൽ ‘പുത്രൻ’ എന്ന അഭിധാനത്തിലുള്ള പ്രത്യക്ഷത അഥവാ, വെളിപ്പാട് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം. അത് ‘കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു’ എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല.’പിതാവേ, നിന്റെ നാമത്തെ  മഹത്വപ്പെടുത്തേണമേ’ എന്നും; ‘പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണമേ’ എന്നും അഭിന്നമായിട്ട് പറയുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക. (യോഹ, 12:28=17:1).

പുത്രൻ്റെ നാമത്തിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നതെന്നും ഇതിനൊപ്പം ചിന്തിക്കുക: “എങ്കിലും പിതാവു എന്റെ നാമത്തിൽ അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്കു സകലവും ഉപദേശിച്ചുതരികയും ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞതു ഒക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.” (യോഹ, 14:26). പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മറ്റൊരു പേരില്ലെന്നതും കുറിക്കൊള്ളുക. ആകയാൽ, പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമം ഒന്നാണെന്നും, ആ നാമമാണ് യേശുക്രിസ്തു എന്നും മനസ്സിലാക്കാം.

3. അപ്പൊസ്തലന്മാർ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച നാമമാണ് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമം:

“പത്രൊസ് അവരോടു: നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിന്നായി ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏല്പിൻ; എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു എന്ന ദാനം ലഭിക്കും.” (പ്രവൃത്തികൾ 2:38).

“അന്നുവരെ അവരിൽ ആരുടെമേലും ആത്മാവു വന്നിരുന്നില്ല; അവർ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏറ്റിരുന്നതേയുള്ളു.” (പ്രവൃത്തികൾ 8:16).

“പത്രൊസ് അവരെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ കല്പിച്ചു. അവൻ ചില ദിവസം അവിടെ താമസിക്കേണം എന്നു അവർ അപേക്ഷിച്ചു.” (പ്രവൃത്തികൾ 10:48).

“ഇതു കേട്ടാറെ അവർ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏറ്റു.” (പ്രവൃത്തികൾ 19:5).

“ഇനി താമസിക്കുന്നതു എന്തു? എഴുന്നേറ്റു അവന്റെ നാമം (യേശുക്രിസ്തു) വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്നാനം ഏറ്റു നിന്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളക എന്നു പറഞ്ഞു.” (പ്രവൃത്തികൾ 22:16).

“അല്ല, യേശുക്രിസ്തുവിനോടു ചേരുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ?” (റോമർ 6:3).

“ക്രിസ്തുവിനോടു ചേരുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങള്‍ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.” (ഗലാത്യർ 3:27).

“സ്നാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അവനോടു(ക്രിസ്തു)കൂടെ അടക്കപ്പെടുകയും അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽനിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വ്യാപാരശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവനോടുകൂടെ നിങ്ങളും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കയും ചെയ്തു.” (കൊലൊസ്സ്യർ 2:12). 

ബൈബിളിൽ ‘യേശുക്രിസ്തു’ എന്നല്ലാതെ വേറൊരു നാമവും സ്നാനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. കൊരിന്ത്യരുടെ ഇടയിലെ വിഭാഗീയത മൂലം പൗലൊസ് പറയുന്നത്; “ക്രിസ്തു വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ? പൌലൊസ് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുവോ? അല്ല, പൌലൊസിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്നാനം ഏറ്റുവോ?” (1കൊരി, 1:13). നിങ്ങൾക്കായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ നാമത്തിലാണ് നിങ്ങൾ സ്നാനവും ഏറ്റിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. കൊലൊസ്യരോട് പറയുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്; “വാക്കിനാലോ, ക്രിയയാലോ എന്തു ചെയ്താലും സകലവും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്തും, അവൻ മുഖാന്തരം പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം പറഞ്ഞുംകൊണ്ടിരിപ്പിൻ.” (കൊലൊ, 3:17).

4. onoma-യും onomata-യും

മത്തായി 28:19-ലെ ‘നാമം’ എന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്കുപദം onoma (ονομα) ആണ്. പുതിയനിയമത്തിൽ ‘നാമങ്ങൾ’ എന്ന ബഹുവചന ഗ്രീക്കുപദം ഇല്ലാത്തതിനാലും, അനേകം പ്രാവശ്യം ഏകവചനം ഉള്ളതിനാലും ഈ പദം മത്തായി 28:19-ൽ ബഹുവചനത്തിൽ ആകാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നു സംശയിക്കുന്നവരുണ്ട്. പുതിയനിയമത്തിൽ 221 പ്രാവശ്യമുള്ള ഈ പദം ഏറ്റവും അധികം ‘നാമം, പേരു’ എന്നിങ്ങനെ ഏകവചനത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. KJV-യിൽ 11 സ്ഥാനത്ത് Names എന്നു കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സത്യവേദപുസ്തകത്തിൽ രണ്ടിടത്തുമാത്രമാണ് ‘നാമങ്ങൾ’ എന്നു കാണുന്നുത്. (പ്രവൃ, 18:15; വെളി, 17:3). അതിൽത്തന്നെ, ‘ദുഷണനാമങ്ങൾ’ എന്ന് വെളിപ്പാട് 17:3-ൽ പരിഭാഷ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ പദം 13:1-ൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘ദുഷണനാമം’ (name of blasphemy) എന്ന് ഏകവചനത്തിലാണ് കാണുന്നത്. പ്രവൃത്തി 18:15-ലെ “വചനത്തെയും നാമങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കസംഗതികൾ” എന്നതും സംശയകരമായ പരിഭാഷയാണ്. കാരണം, അനേക നാമങ്ങളിലല്ല പൗലൊസ് സുവിശേഷം അറിയിച്ചിരുന്നത്. ‘യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏകനാമ’ത്തിലാണ്. എന്നാൽ, ഗ്രീക്കിൽ ‘നാമങ്ങൾ’ എന്നതിന് onomata (ονοματα) എന്ന പദമുണ്ട്. അത് പുതിയനിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഗ്രീക്കുസപ്തതിയിൽ (Septuagint) 50 വാക്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ഉദാ: ഉല്പ, 2:20; 25:13; 16). ‘നാമം’ (onoma) 531 വാക്യങ്ങളിലുമുണ്ട്. നാമങ്ങൾ എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഗ്രീക്കിൽ onomata എന്ന വ്യക്തമായൊരു പദം ഉണ്ടായിട്ടും onoma എന്ന ഏകവചനം ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ, സംശയത്തിനിടയില്ലാതെ പറയാൻ കഴിയും; പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും ഏകനാമമയ ‘കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ’ കുറിച്ചാണ് മത്തായി 28:19-ൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും സമനിത്യരായ മൂന്ന് വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ, മത്തായി 28:19-ലെ ”പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമം” എന്ന വാക്യാംശത്തിൻ്റെ (phrase) വ്യാകരണം (grammar) തെറ്റായി മാറും.  എന്നാൽ, ആ വേദഭാഗം കൃത്യമായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണംതന്നെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും വ്യതിരിക്തരായ വ്യക്തികളല്ല; പ്രത്യുത, ഏകദൈവത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വെളിപ്പാടുകൾ മാത്രമാണെന്നതാണ്. ഒരുദാഹരണത്തിലൂടെ അത് വ്യക്തമാക്കാം: ”പത്രൊസിൻ്റെയും പൗലൊസിൻ്റെയും യോഹന്നാൻ്റെയും നാമം” എന്നെഴുതിയാൽ ആ  വാക്യാംശത്തിൻ്റെ വ്യാകരണം തെറ്റായിരിക്കുമോ അതോ, ശരിയായിരിക്കുമോ? തെറ്റായിരിക്കും. ഭാഷയുടെ വ്യാകരണനിയമം അറിയാവുന്നവർ ആരും ഇത് ശരിയാണെന്ന് പറയില്ല. കാരണം, ‘പത്രൊസെന്നതും, പൗലൊസെന്നതും, യോഹന്നാനെന്നതും’ വ്യതിരിക്തരായ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ പേരാണ്. തന്മൂലം, മൂവരേയും ചേർത്ത് ‘നാമം’ എന്ന് ഏകവചനമല്ല; പ്രത്യുത, ‘നാമങ്ങൾ’ എന്ന ബഹുവചനമാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ദൈവശാസ്ത്രം അരച്ചുകലക്കി കുടിക്കുകയും, ഭാഷാ പണ്ഡിതനാകുകയും വേണ്ട; പ്രത്യുത, മലയാളം ഭാഷയിൽ സാമാന്യ പരിജ്ഞാനം മാത്രംമതി. ബൈബിൾ അബദ്ധജഡിലമല്ലെന്നതാണ് ഒരു പഠിതാവ് ആദ്യം മനസ്സിൽ കോറിയിടേണ്ട വസ്തുത. പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നത് ഒരു നാമമല്ല; സ്ഥാനനാമമാണെന്ന് (appellation) ആദ്യംമുതലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. ഇനി, ”പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമങ്ങൾ” എന്ന് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ, മൂന്ന് സ്ഥാനനാമങ്ങൾക്കും വ്യതിരിക്തരായ വ്യക്തികളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥാനപ്പേരുകൾക്ക് ശേഷം ‘നാമം’ എന്ന് പഞ്ഞിരിക്കയാൽ, മൂന്ന് സ്ഥാനനാമങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ഏകനാമം അഥവാ, ഏകവ്യക്തി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. ബൈബിൾ അബദ്ധരഹിതമാണെന്ന് ദൈവാത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മത്തായി 28:19-ൽ നിന്നുതന്നെ പിതാവും പുത്രനും ആത്മാവും മൂന്ന് വ്യക്തികളല്ല; പ്രത്യുത, ഏകദൈവത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വെളിപ്പാടുകൾ ആണെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. പഴയനിയമത്തിൽ ആ ഏകദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ‘യഹോവ’ എന്നാണെങ്കിൽ, പുതിയനിയമത്തിൽ ‘കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു’ എന്നാണെന്നു മാത്രം. (പ്രവൃ, 4:12).

5. പുതിയനിയമത്തിൽ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുവനല്ലാതെ, മറ്റൊരു നാമത്തിലും ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കല്പിച്ചിട്ടില്ല: പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവും യേശുവിൽനിന്ന് വ്യതിരിക്തരായ വ്യക്തികളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരുകാര്യം അവരുടെ നാമത്തിലും ചെയ്യാൻ കല്പിക്കേണ്ടതല്ല?

പ്രവചനം (മത്താ, 7:22); ഭൂതോച്ചാടനം (മത്താ, 7:22); വീര്യപ്രവൃത്തികൾ (മത്താ, 7:22); ജാതികളുടെ പ്രത്യാശ (മത്താ, 12:20); വിശ്വാസികൾ കൂടിവരുന്ന നാമം (മത്താ, 18:20); മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും (ലൂക്കൊ, 24:47); ദൈവമക്കൾ ആകുന്നത് (യോഹ, 1:12); യെഹൂദന്മാർ പലരും വിശ്വസിച്ചത് (യോഹ, 2:23); ന്യായവിധി തെറ്റിയൊഴിയുന്നത് (യോഹ, 3:18); പ്രാർത്ഥന (യോഹ, 14:13); കാര്യസ്ഥനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരോഹണം ചെയ്തത് (യോഹ, 14:26); പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് (യോഹ, 15:16); പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കുന്നത് (യോഹ, 16:23); നിത്യജീവൻ (യോഹ, 20:31); രോഗസൗഖ്യം (പ്രവൃ, 3:6); രക്ഷ (പ്രവൃ, 4:12); അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും (പ്രവൃ, 4:30); അപ്പൊസ്തലന്മാർ അപമാനം സഹിച്ചത് (പ്രവൃ, 5:41); സുവിശേഷം (പ്രവൃ, 8:12); ആദിമസഭ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിരുന്നത് (പ്രവൃ, 9:14); ജാതികൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ നാമം (പ്രവൃ, 9:15); പൗലൊസ് പ്രസംഗിച്ച നാമം (പ്രവൃ, 9:27); സകല പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ നാമം (പ്രവൃ, 10:43); അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ പ്രാണാത്യാഗം (പ്രവൃ, 15:25); പൗലൊസ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് (പ്രവൃ, 21:13); ജാതികളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുസരണം (റോമ, 1:6); വിശുദ്ധന്മാരെ കൈക്കൊണ്ടത് (റോമ, 16:2); സഭ മുടക്കിയിരുന്നത് (1കൊരി, 5:4); ശുദ്ധീകരണവും നീതീകരണവും (1കൊരി, 6:11); പിതാവാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരേറ്റുന്നത് (എഫെ,5:20); സർവ്വലോകരുടെയും മുഴങ്കാൽ മടങ്ങുന്ന നാമം (ഫിലി, 2:10); പ്രബോധനം (1തെസ്സ, 4:1); വിശ്വാസികളിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ട നാമം (2തെസ്സ, 1:11); യേശുവിൻ്റെ നാമമെന്ന അധരഫലം (എബ്രാ, 13:15); ഭക്തർ നിന്ദ സഹിക്കുന്ന നാമം (1പത്രൊ, 4:14); പിതാവ് കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം (1യോഹ, 3:23).

യഹോവ എന്ന ഏകസത്യദൈവത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന യെഹൂദന്മാരാണ് ക്രൈസ്തവസഭയുടെ ആദ്യാംഗങ്ങൾ എന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം. അവർ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിരുന്ന നാമം യേശുവിൻ്റെയാണ്. അനന്യാസ് യേശുവിനോട് ശൗലിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്; “ഇവിടെയും നിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരെ ഒക്കെയും പിടിച്ചുകെട്ടുവാൻ അവന്നു മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അധികാരപത്രം ഉണ്ടു” എന്നാണ്. (പ്രവൃ, 9:14. ഒ.നോ: 9:21). ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വിഷയമുണ്ട്. യഹോവയും യേശുവും ഒരാളല്ലെങ്കിൽ യെഹൂദന്മാരായ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നോ??? പോട്ടെ, പിതാവിൽനിന്ന് വ്യതിരിക്തനായ വ്യക്തിയാണ് പുത്രനെങ്കിൽ, യേശുവിനൊപ്പം പിതാവിനെയും വിളിച്ചപേക്ഷിക്കില്ലായിരുന്നോ??? അനന്യാസ് പൗലൊസിനോടു പറയുന്നതും യേശുവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ്: “ഇനി താമസിക്കുന്നതു എന്തു? എഴുന്നേറ്റു അവന്റെ നാമം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്നാനം ഏറ്റു നിന്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളക എന്നു പറഞ്ഞു:” (പ്രവൃ, 22:16). ഏകദൈവമായ യഹോവയിലുള്ള തീക്ഷ്ണത നിമിത്തം ക്രിസ്ത്യനികളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ പുറപ്പെട്ടവനാണ് പൗലൊസ്. ആ യഹോവയിൽ നിന്നു വ്യതിരിക്തനാണ് ക്രിസ്തുവെങ്കിൽ, പൗലൊസെന്ന മഹാഭക്തനും ശ്രേഷ്ഠനുമായ ഒരു ശിഷ്യൻ യേശുവിനു ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. ആദിമസഭയിൽ ജാതികളിൽ നിന്നു വിശ്വാസത്തിലേക്കു വന്നവരും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമമാണ് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിരുന്നത്: “ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരും അവിടെയും ഇവിടെയും എവിടെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവരോടുംകൂടെ വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുമായവർക്കു തന്നേ, എഴുതുന്നതു;” (1കൊരി 1:2). ഇതിനൊപ്പം, “വാക്കിനാലോ, ക്രിയയാലോ എന്തു ചെയ്താലും സകലവും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്തും അവൻ മുഖാന്തരം പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം പറഞ്ഞുംകൊണ്ടിരിപ്പിൻ” (കൊലൊ, 3:17) എന്ന പൗലൊസിൻ്റെ വാക്കുകളും ചേർത്ത് ചിന്തിച്ചാൽ, യേശു കല്പിച്ച ‘പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമം’ എന്നത് ‘കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു’ എന്നാണെന്ന് ഏവനും സമ്മതിക്കും. 

മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സ്പഷ്ടമായി ഗ്രഹിക്കാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം: പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നത് സ്ഥാനപ്പേരുകളാണെന്ന് നാം കണ്ടതാണ്. പഴയനിയമത്തിൽ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നൊരു പ്രയോഗമില്ല; പുതിയനിയമത്തിൽ ആണുള്ളത്. എന്നാൽ, പുതിയനിയമത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു പേർ മാത്രമാണുള്ളത്; യേശുക്രിസ്തു: (മത്താ, 1:21). ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ, വ്യക്തിയുടെയോ അസ്തിത്വം നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ, അങ്ങനെയൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് എന്നു കാണിക്കുന്ന പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ തെളിവാണ് പേര്. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും വ്യത്യസ്തരായ വ്യക്തികളാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞപക്ഷം ഇവർക്കോരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേരെങ്കിലും വേണം. നിർഭാഗ്യകരം എന്നു പറയട്ടെ, ‘യേശു’ എന്ന പേരല്ലാതെ മറ്റൊരു പേരില്ല. ആ നാമമാകട്ടെ, മൂന്നു സ്ഥാനീയർക്കും കൂടി (പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും) പുതിയനിയമത്തിൽ നല്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. (മത്താ, 28:19. ഒത്തു നോക്കുക: പ്രവൃ, 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; 22:16; റോമ, 6:3; 1കൊരി, 13,14; ഗലാ, 3:27; കൊലൊ, 2:12). പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത്ര കൃത്യതയോടെയും വ്യക്തതയോടെയും എഴുതിവെച്ചിരിക്കെ, ഏകസത്യദൈവത്തെ ബഹുദൈവമാക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും???…

പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമം: പിതാവിൻ്റെ നാമവും (യോഹ, 5:43; 17:11,12) പുത്രൻ്റെ നാമവും (മത്താ, 1:21) പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമവും (യോഹ, 14:26) യേശുക്രിസ്തു എന്നാകുന്നു. പഴയനിയമം അഥവാ ന്യായപ്രമാണം നല്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായാണ് ദൈവം തൻ്റെ യഹോവയെന്ന നാമം മോശെയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. (പുറ, 3;14,15). അതിനുമുമ്പൊരിക്കലും അഥവാ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്ക് ആ നാമം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. (പുറ, 6:3). അതുപോലെ, പുതിയനിയമം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായാണ് ജീവനുള്ള ദൈവമായ യഹോയുടെ പ്രത്യക്ഷതയായ മനുഷ്യനു യെഹോശൂവാ അഥവാ യേശു എന്ന പേർ നല്കിയത്. (മത്താ, 1:21; 1തിമൊ, 3:14-16). പ്രവചനംപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ഒരു പുതിയനിയമം സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ, പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ഏകസത്യദൈവത്തിൻ്റെ നാമം യേശുക്രിസ്തു എന്നായി. (യിരെ, 31:31-34; ലൂക്കൊ, 22:20; എബ്രാ, 8:8-13; മത്താ, 28:19). പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നത് വിഭിന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നെങ്കിൽ…!, പിതാവിന്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ എന്നു പറയാതെ, നാമങ്ങളിൽ എന്നു പറയുമായിരുന്നു. (മത്താ, 28:19). വിഭിന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നെങ്കിൽ…!, ‘പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമം’ എന്ന വാക്യാംശം വ്യാകരണനിയമപ്രകാരം അബദ്ധമായി മാറുമായിരുന്നു. (മത്താ, 28:19). വിഭിന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നെങ്കിൽ…!, സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞശേഷം, “ഞാനോ എന്നല്ല ഞങ്ങൾ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു” എന്നു ക്രിസ്തു പറയുമായിരുന്നു. (മത്താ, 28:19). വിഭിന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നെങ്കി…!, “ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും എന്നല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഭയെ പണിയും” എന്നു ക്രിസ്തു പറയുമായിരുന്നു. (മത്താ, 16:18). വിഭിന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നെങ്കിൽ…!, അപ്പൊസ്തലന്മാർ യേശുക്രിസ്തുവെന്ന ഏകനാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കില്ലായിരുന്നു. (പ്രവൃ, 2:38; 8:16; 10:48; 19:5: 22:16). വിഭിന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നെങ്കിൽ…!, സ്നാനാർത്ഥി ക്രിസ്തുവെന്ന ഏകനോട് മാത്രം ചേരാതെ; പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ ചേരുമായിരുന്നു. (റോമ, 6:3; ഗലാ, 3:27). വിഭിന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നെങ്കിൽ…!, സ്നാനാർത്ഥി ക്രിസ്തുവെന്ന ഏകനെ മാത്രം ധരിക്കാതെ, പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും കൂടി ധരിക്കുമായിരുന്നു. (ഗലാ, 3:27). വിഭിന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നെങ്കിൽ…!, പിതാവായ ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്ന് ക്രിസ്തു പറയില്ലായിരുന്നു. (മത്താ, 4:10; ലൂക്കൊ, 4:8). വിഭിന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നെങ്കിൽ…!, പിതാവ് മാത്രമാണ് സത്യദൈവമെന്ന് ക്രിസ്തു പറയില്ലായിരുന്നു. (യോഹ, 17:3). വിഭിന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നെങ്കിൽ…!, ‘പിതാവായ ഏകദൈവമേ നമുക്കുള്ളു’ എന്നു പൗലൊസ് പറയില്ലായിരുന്നു. (1കൊരി, 8:6; എഫെ, 4:6). വിഭിന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നെങ്കിൽ…!, ആദിമസഭ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമംമാത്രം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാത, പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും കൂടി വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. (പ്രവൃ, 7:59; 9:14; 9:21; 1കൊരി, 1:2; 12:8; 2തിമൊ, 2:12; വെളി, 22:20). വിഭിന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നെങ്കിൽ…!, ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ രക്ഷയ്ക്കായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമംമാത്രമല്ല; പിതാവിൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമംകൂടി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. (പ്രവൃ, 4:12). വിഭിന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നെങ്കിൽ…!, ‘വാക്കിനാലോ, ക്രിയയാലോ എന്തു ചെയ്താലും സകലവും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാത്രമല്ല; പിതാവിൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിലും ചെയ്യാൻ കല്പിക്കുമായിരുന്നു. (കൊലൊ, 3:17). യഹോവ തന്നെയാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു. നമുക്ക് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പാദാന്തികേ ശരണം പ്രാപിക്കാം. ദൈവം എല്ലാവരേയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ!

അനുബന്ധം

ത്രിത്വനാമത്തിനാധാരം ബൈബിളല്ല; അപ്പൊസ്തലന്മാർക്ക് ശേഷമുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാരാണ്. മത്തായി 28:19-ൽ യേശു എന്താണ് കല്പിച്ചതെന്ന് വിവേചിക്കുവാനോ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ അപ്പൊസ്തലന്മാർ ഏത് നാമത്തിലാണ് സ്നാനം നല്കിയതെന്ന് പരിശോധിക്കുവാനോ സഭാപിതാക്കന്മാർ മിനക്കെട്ടില്ല. പ്രത്യുത, സ്നാനത്തിൻ്റെ ആധാരവാക്യമെന്ന നിലയിൽ മത്തായി 28:19 നേരിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നു. സഭാപിതാക്കന്മാരുടേയും സുന്നഹദോസുകളിലേയും ചില ഉദ്ധരണികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

Ignatius (AD 35-108/140)

Epistle of Ignatius to the Philadelphians

have been fulfilled in the Gospel, [our Lord saying,] “Go ye and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost.” [84]

Didache (AD 150)

“Having first said all these things, baptize into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit,” [75]

Epistle of Ignatius to the Philippians

Wherefore also the Lord, when He sent forth the apostles to make disciples of all nations, commanded them to “baptize in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost,” [21]

Irenaeus (AD 130-202)

Against Heresies Book III

He said to them, “Go and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost.” [310]

Tertullian (AD 160-220

The Prescription Against Heretics

nations, who were to be baptized into the Father, and into the Son, and into the Holy Ghost.” [203]

On Baptism (Tertullian)

saith, “teach the nations, baptizing them into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.” [139]

Hippolytus: AD 170-235  

Dogmatical and Historical Fragments

“For the Jews glorified (or gloried in) the Father, but gave Him not thanks, for they did not recognise the Son. The disciples recognised the Son, but not in the Holy Ghost; wherefore they also denied Him.” [264]

Seventh Council of Carthage Under Cyprian (256/258)

the Catholic Church, brethren, hath always remained and still remains with us, and even especially in the Trinity of baptism, as our Lord says, “Go ye and baptize the nations, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit.” [32]

Pseudo-Gregory Thaumaturgus A Sectional Confession of Faith

Seest thou that all through Scripture the Spirit is preached, and yet nowhere named a creature? And what can the impious have to say if the Lord sends forth His disciples to baptize in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit? [58]

Constitutions of the Holy Apostles Book II

Let the presbyters be esteemed by you to represent us the apostles, and let them be the teachers of divine knowledge; since our Lord, when He sent us, said, “Go ye, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you.” [146]

Constitutions of the Holy Apostles Book VI

Be ye likewise contented with one baptism alone, that which is into the death of the Lord; not that which is conferred by wicked heretics, but that which is conferred by unblameable priests, “in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:” [80]

 Constitutions of the Holy Apostles Book VII

O bishop, or presbyter, we have already given direction, and we now say, that thou shalt so baptize as the Lord commanded us, saying: “Go ye, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost (teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you):” [106]

ആധുനിക ക്രൈസ്തവസഭകൾക്ക് പറ്റിയത് എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ, യേശു, ‘പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ’ ആരോട് കല്പിച്ചുവോ, അവരുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും മുഖവിലക്കെടുക്കാതെ അഥവാ, ദൈവവചനം വിശ്വസിക്കാതെ, അപ്പൊസ്തലന്മാർക്ക് ശേഷം വന്ന സഭാപിതാക്കന്മാരുടേയും സൂന്നഹദോസുകളുടേയും വാക്കുകളാണ് കൈക്കൊണ്ടത്. അപ്പൊസ്തലന്മാരോട് യേശു അവരുടെ ഭാഷയായ അരാമ്യ ഭാഷയിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. അവർക്കത് മനസ്സിലായതിൽ കൂടുതലായി, മറ്റൊരാൾക്കും ഈ നാമമേതാണെന്ന് മനസ്സിലാകില്ല. ഇനി, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടായിരുന്നങ്കിൽ, യേശു പഠിപ്പിച്ചതിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാൻ, അവർ ‘ആ നാമം’ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, സകലവും ഉപദേശിച്ചു നല്ക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് ശക്തിയോടെ വാസം തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവർ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചതും സ്നാനം നൽകിയതും. 

ഫിലിപ്പിൻ്റെ കൈസര്യയിൽ വെച്ച് യേശു തൻ്റെ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണ്ണയം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി: “ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും; പാതാളഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല.” (മത്താ, 16:18). ഇന്നത്തെ പ്രാദേശിക സഭകൾ എല്ലാംതന്നെ തങ്ങൾ അപ്പൊസ്തലിക ഉപദേശം മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നവരും, പിൻതുടർച്ചക്കാരും ആണെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരുകാര്യം ഓർക്കുക: ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഭയെ പണിയുമെന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത്; ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയുമെന്നാണ്. പലരും പ്രസംഗിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്; യേശുക്രിസ്തു ഒരു സഭയും പണിതിട്ടില്ല; മറ്റൊരു വ്യക്തിയായ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സഭ പണിതത്. അപ്പോൾ, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം പാളിപ്പോയോ? യേശുവിന് വഴിയൊരുക്കാൻ വന്ന സ്നാപകനും ഒരുകാര്യം പ്രവചിച്ചിരുന്നു: “ഞാൻ നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിന്നായി വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം ഏല്പിക്കുന്നതേയുള്ളു; എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനോ എന്നെക്കാൾ ബലവാൻ ആകുന്നു; അവന്റെ ചെരിപ്പു ചുമപ്പാൻ ഞാൻ മതിയായവനല്ല; അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനം ഏല്പിക്കും.” (മത്താ, 3:11; മർക്കൊ, 1:8; ലൂക്കൊ, 3:16). ഏലീയാവിൻ്റെ ആത്മാവോടും ശക്തിയോടും കൂടെവന്ന സ്നാപകൻ്റെ പ്രവചനവും പിഴച്ചുവോ? അപ്പോൾ സഭ പണിത പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാണ്? യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവു തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. (പ്രവൃ, 16:7; റോമ, 8:9; ഫിലി, 1:19). ഏകസത്യദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയായ യേശുവെന്ന മനുഷ്യനെ യോർദ്ദാനിൽ തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചത് ദൈവപിതാവാണ്. (1തിമൊ, 3:14-16; മത്താ, 3:16; മർക്കൊ,1:8;ലൂക്കൊ, 3:22). അവനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനം ചെയ്തിട്ട് ദൈവം അവനെ വിട്ടുപോകയല്ല ചെയ്തത്; ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം കൂടെയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്: “നസറായനായ യേശുവിനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തതും ദൈവം അവനോടുകൂടെ ഇരുന്നതുകൊണ്ടു അവൻ നന്മചെയ്തും പിശാചു ബാധിച്ചവരെ ഒക്കെയും സൌഖ്യമാക്കിയുംകൊണ്ടു സഞ്ചരിച്ചതുമായ വിവരം തന്നേ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ.” (പ്രവൃ, 10:38. ഒ.നോ: മത്താ, 27:46). ജഡത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായവൻ അപ്രത്യക്ഷനായാൽ, മറ്റൊരു വ്യക്തിയായി ഉണ്ടാകുകയില്ല; ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ പ്രവചനംപോലെ പുതിയനിയമം സ്ഥാപിതമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ (യിരെ, 31:31-34; ലൂക്കൊ, 22:20; എബ്രാ, 8:8-13); പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നത് ഏകദൈവത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പദവിയും (മത്താ, 28:19); യേശുക്രിസ്തുവന്നത് പേരുമായി മാറി. (പ്രവൃ, 2:38; 8:16; 10:48; 19:5: 22:16). ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയായ യേശുവെന്ന അഭിഷിക്തമനുഷ്യൻ ജനനത്തിനു മുമ്പേ ഇല്ലായിരുന്നു സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിന്നു ശേഷവുമില്ല; യഹോവ അഥവാ യേശുക്രിസ്തു എന്ന മഹാദൈവം മാത്രമാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നെന്നേക്കും ഉള്ളത്. (തീത്തൊ, 2:12; എബ്രാ, 13:8). അപ്പോൾ പെന്തെക്കൊസ്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ തൻ്റെ അപ്പൊസ്തലന്മാർക്ക് സ്നാനം നല്കിയതാരാണ്? യേശുക്രിസ്തു. (മത്താ, 3:11; മർക്കൊ, 1:8; ലൂക്കൊ, 3:16). തൻ്റെ സഭ സ്ഥാപിച്ചതാരാണ്? യേശുക്രിസ്തു. (മത്താ, 16:18). തൻ്റെ മക്കളോടൊപ്പം ലോകാവസാനത്തോളം കൂടെയിരിക്കുന്നതാരാണ്? യേശുക്രിസ്തു. (മത്താ, 28:19). അപ്പോൾ, എന്നേക്കും കൂടെയിരിക്കുകയും, സകലസത്യത്തിലും വഴിനടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാരാണ്? യേശുക്രിസ്തു. (യോഹ, 14:16; 16:13). ഇവിടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം വളരെ ആവശ്യമാണ്. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും സമനിത്യരും വ്യതിരിക്തരുമായ മൂന്നു വ്യക്തികളാണെന്ന് ത്രിത്വക്കാർ പഠിച്ചത് ബൈബിളിൽ നിന്നല്ല; ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏകസത്യദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ്. ‘പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമം’ എന്ന ഏകസത്യനാമം യേശുക്രിസ്തു എന്നാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ???… സത്യം അറികയും സത്യം ഏവരെയും സ്വതന്ത്രന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെയെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു! (കാണുക: അദൃശ്യദൈവവും പ്രത്യക്ഷതകളും)

Leave a Reply

Your email address will not be published.