നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എന്തുണ്ട്?

നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എന്തുണ്ട്?

യേശുവിനുവേണ്ടി വൻകാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനേകസഹോദരങ്ങൾ, അതു പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനുള്ള വിഭവശേഷി യേശു നൽകാതെ വരുമ്പോൾ നിരാശരായിത്തീരാറുണ്ട്. യേശു ഏല്പിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് അതിനുവേണ്ട മുഖാന്തരങ്ങൾ യേശു നൽകാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നു പരാതിപ്പെടുന്നവരും വിരളമല്ല. യേശു ഏല്പിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങൾക്കും യേശുവിനുവേണ്ടി സ്വയം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും എങ്ങനെയാണ് യേശു മറുപടി നൽകുന്നതെന്ന് തന്റെ ഇഹലോകജീവിതത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. ഗലീല കടൽക്കരയിലുള്ള വിജനപ്രദേശത്ത് അല്പം വിശ്രമിക്കുവാനായി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി എത്തിയ കർത്താവിന്റെ ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഏകദേശം 5,000 പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. നേരം വൈകിയപ്പോൾ സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമടക്കം ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തിലധികമുള്ള ആ ജനക്കൂട്ടത്തെ പറഞ്ഞയയ്ക്കുവാൻ തിടുക്കം കൂട്ടിയ ശിഷ്യന്മാരോട്: “നിങ്ങൾ അവർക്കു ഭക്ഷിക്കുവാൻ കൊടുക്കുവിൻ” (മർക്കൊ, 6:37) എന്ന് കർത്താവ് കല്പിച്ചു. മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത ആ സ്ഥലത്ത് ഇരുപതിനായിരത്തിലധികമുള്ള ആ ജനക്കൂട്ടത്തിന് ഉടനടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നത് മാനുഷികമായി അസാദ്ധ്യമായിരുന്നു. ആ വലിയ ആവശ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കാതെ, യേശുവിൽനിന്ന് ഒരു വലിയ അത്ഭുതം അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു. തങ്ങളുടെ നിസ്സഹായത വെളിപ്പെടുത്തിയ ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു: “നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എത അപ്പം ഉണ്ട്? ചെന്നു നോക്കുവിൻ (മർക്കൊ, 6:38) എന്നു കല്പിച്ചു. അവർ അന്വേഷിച്ചു. ഒരു ബാലന്റെ കൈയിൽ അഞ്ച് യവത്തപ്പവും രണ്ടു മീനും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് അന്ത്രയാസ് യേശുവിനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ, “അത് ഇവിടെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവിൻ” (മത്താ, 14:18) എന്നാണ് യേശു കല്പിച്ചത്. ആ ബാലൻ തന്റെ വിശപ്പടക്കുവാൻ മാത്രം തികയുന്ന അഞ്ച് അപ്പവും രണ്ടു മീനും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏല്പിക്കുവാൻ സന്മനസ്സു കാണിച്ചപ്പോഴാണ് കർത്താവ് അത് ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം പേരുടെ വിശപ്പടക്കുവാനും 12 കുട്ട ശേഷിപ്പിക്കുവാനുമായി ഉപയോഗിച്ചത്. യേശുവിനുവേണ്ടി മനുഷ്യനാൽ അസാദ്ധ്യമെന്നു തോന്നുന്ന ദൗത്യങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്തു പൂർത്തിയാക്കുവാനും യേശു നമ്മെ ഏല്പിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങൾ അവനു പ്രസാദകരമായ രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാനും കഴിയണമെങ്കിൽ, പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ നമുക്കായി നാം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിനുവേണ്ടിയുള്ള ദൗത്യത്തിനായി യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അഞ്ച് അപ്പവും രണ്ടു മീനുംപോലെ അതു തുച്ഛമാണെങ്കിലും കർത്താവ് തന്റെ കരങ്ങളാൽ അതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ച്, തനിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ദൗത്യങ്ങൾക്കായി അതിനെ അനുഗഹിച്ച് നമ്മെ വിജയസോപാനത്തിൽ എത്തിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.