നാഹൂം

നാഹും (Naum)

പേരിനർത്ഥം – ആശ്വാസകൻ

യേശുവിന്റെ വംശാവലിയിൽ എസ്ലിയുടെ മകനും ആമോസിന്റെ അപ്പനും. (ലൂക്കൊ, 3:25). എല്യോവേനായിയുടെ മകനായ യോഹാനാനും (1ദിന, 3:24) നാഹൂമും ഒരാളായിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.