ഗിബെയോൻ

ഗിബെയോൻ (Gibeon)

പേരിനർത്ഥം – കുന്ന്

യിസ്രായേൽ മക്കൾ കനാൻ ആക്രമിച്ചകാലത്ത് ഗിബെയോൻ ഒരു പ്രധാന നഗരമായിരുന്നു. അവിടെ ഹിവ്യർ വസിച്ചിരുന്നു. (യോശു, 9:17). മൂപ്പന്മാരുടെ സമിതിയാണ് പട്ടണം ഭരിച്ചിരുന്നത്. (യോശു, 9:11; 10:2). യെരീഹോയും ഹായിയും വീണതോടുകുടി തങ്ങൾക്കും ഈ ദുരവസ്ഥ വരുമെന്നു കരുതി ഗിബെയോന്യർ സൂത്രത്തിൽ യോശുവയോടു സഖ്യം ചെയ്തതു. (യോശു, 9:3-17). അവരെ ഭൃത്യന്മാരായി യോശുവ നിയമിച്ചു. അവരുടെ കളളം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ യോശുവ അവരെ ശപിച്ചു. യിസ്രായേലിനോടു ചേർന്നതുകൊണ്ടു തെക്കുമലനാട്ടിലെ അമോര്യ രാജാക്കന്മാർ ഗിബെയോനെ ആക്രമിച്ചു. ഗിബെയോന്യരുടെ അപേക്ഷയനുസരിച്ച് യോശുവയും പടജ്ജനവും അവരെ തോല്പിച്ചു. യഹോവ ആകാശത്തിൽനിന്ന് കല്ലമഴ വർഷിച്ച് ഏറെ ശത്രുക്കളെ സംഹരിച്ചു. (യോശു, 9,10 അ). അമോര്യരുമായുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിൽ യോശുവയുടെ കല്പനപോലെ സൂര്യൻ ഗിബെയോനിൽ നിശ്ചലമായി നിന്നു. “യഹോവ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കു കേട്ടനുസരിച്ച ആ ദിവസം പോലെ ഒരു ദിവസം അതിന്നു മുമ്പും പിമ്പും ഉണ്ടായിട്ടില്ല; യഹോവ തന്നേയായിരുന്നു യിസ്രായേലിന്നുവേണ്ടി യുദ്ധംചെയ്തതു.” (യോശു, 10:12-14). തുടർന്ന് ഗിബെയോൻ ബെന്യാമീന്യർക്കു നല്കുകയും പിന്നീടു ലേവ്യർക്കായി മാറ്റി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. (യോശു, 18:25; 21:17). ശൗൽ നോബ് നശിപ്പിച്ചശേഷം സമാഗമനകൂടാരം ഗിബെയോനിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ദൈവാലയം പണിയുന്നതുവരെ സമാഗമനകൂടാരം അവിടെയായിരുന്നു. (1ദിന, 16:39; 1രാജാ, 3:4,5; 2ദിന, 1:3). നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ യെരുശലേം ആക്രമണത്തിനുശേഷം ഗിബെയോൻ ഭരണത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം ആയിരുന്നതായി തോന്നുന്നു. (യിരെ, 41:16). പ്രവാസാനന്തരം ഗിബെയോന്യർ സൈരുബ്ബാബേലിനോടൊപ്പം മടങ്ങിപ്പോന്നു. (നെഹെ, 7:25).

ഈശ്-ബോശെത്തും ദാവീദും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഗിബെയോനിൽ വച്ചു നടന്നു. (2ശമൂ, 2:8-17). ശൗലിന്റെ ഏഴു പുത്രന്മാർ ഗിബെയോനിൽ വച്ച് വധിക്കപ്പെട്ടു. (2ശമൂ, 21:1-17). ഗിബെയോനിലെ ഒരു വലിയ പാറയുടെ അടുക്കൽ വച്ച് യോവാബ് അമാസയെ കൊന്നു. (2ശമൂ, 20:8). ഗിബെയോൻ മുതൽ ഗേസെർ വരെ ദാവീദ് ഫെലിസ്ത്യരെ തോല്പിച്ചു. (1ദിന, 14:16). ഗിബെയോനിലെ പൂജാഗിരിയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് ദാവീദ് സാദോക്കിനെ നിയമിച്ചു. (1ദിന, 16:39,40; 21:29). തന്റെ വാഴ്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ യാഗം കഴിക്കാനായി ശലോമോൻ ഗിബയോനിലെത്തി. അവിടെവച്ച് ശലോമോനു യഹോവ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. (1രാജാ, 3:3-15; 2ദിന, 1:2-13). താൻ പിടിച്ച പട്ടണങ്ങളിലൊന്നായി ഗിബെയോനെ മിസയീം രാജാവായ ശീശക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (1രാജാ, 14:25). അശ്ശൂർ ആക്രമണകാലത്ത് യിസ്രായേല്യരെ രക്ഷിച്ച രംഗം ഗിബെയോനായിരുന്നു. പ്രവാസത്തിൽനിന്നു മടങ്ങിവന്ന ഗിബെയോന്യർ യെരൂശലേമിൻ മതിലുകൾ പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിനു നെഹെമ്യാവിനെ സഹായിച്ചു. (നെഹെ, 3:7). ആധുനിക എജ്-ജിബ് (ejJib) ആണ് ഗിബെയോൻ. യെരൂശലേമിനു 9 കി.മീറ്റർ വടക്കാണ് സ്ഥാനം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *