ഏബാൽ പർവ്വതം

ഏബാൽ പർവ്വതം (mountain of Ebal)

പേരിനർത്ഥം – കല്ല് 

യിസ്രായേല്യരുടെമേൽ അനുഗ്രഹവും ശാപവും ഉച്ചരിക്കുവാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട രണ്ടു പർവ്വതങ്ങളാണു് ഗെരിസീമും ഏബാലും. ശാപം ഉച്ചരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഏബാൽ മലയിൽ നിന്നായിരുന്നു. (ആവ, 27:1-3). ശെഖേം താഴ്വരയുടെ വടക്കുഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ മലയ്ക്ക് 914 മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട്. പർവ്വതത്തിൻറ താഴെയുള്ള ചരിവുകളിൽ മുന്തിരി, ഒലിവു തുടങ്ങിയവ വളരുന്നു. ഉയർന്നഭാഗങ്ങൾ പ്രായേണ ശൂന്യവും പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞവയുമാണ്. ഏബാലും ഗെരിസീമും തമ്മിലുള്ള അകലം ഏകദേശം 2.4 കി.മീ. ആണ്. യോർദ്ദാൻ നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറാണു ഏബാൽ മലയും ഗെരിസീം മലയും. (ആവ, 11:29-30). ആധുനികനാമം ജെബെൽ എസ്ലാമിയെ (Jebel-Eslamiyeh). ആവർത്തനം 27:4-ൽ ശമര്യൻ പഞ്ചഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏബാലിനു പകരം ഗെരിസീം ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *