അല്ഫായി

അല്ഫായി (Alphaeus)

പേരിനർത്ഥം – മാറുന്ന

1. ലേവിയുടെ (അപ്പൊസ്തലനായ മത്തായി) പിതാവ്: (മർക്കൊ, 2:14).

2. അപ്പൊസ്തലനായ യാക്കോബിന്റെ പിതാവ്: (മത്താ, 10 ;3; മർക്കൊ, 3:18; ലൂക്കൊ, 6:5; പ്രവൃ, 1:13). യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയയോടൊപ്പം ക്രൂശിനരികെ നിന്ന മറിയയുടെ ഭർത്താവ്: (യോഹ, 19:25).

Leave a Reply

Your email address will not be published.