അലക്സന്തർ

അലക്സന്തർ (Alexander)

പേരിനർത്ഥം – മനുഷ്യസംരക്ഷകൻ 

യെഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം പ്രചാരം നേടിയ ഒരു ഗ്രീക്കുപേരാണ് അലക്സന്തർ. തന്റെ സ്വർണ്ണ വിഗ്രഹം ദൈവാലയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നും അതിനുപകരം ആ വർഷം ജനിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾക്കെല്ലാം അലക്സാണ്ടർ എന്നു നാമകരണം ചെയ്യാമെന്നു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു എന്നും ഒരു വിചിത്രകഥ യെഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നടപ്പിലുണ്ട്. അലക്സന്തർ എന്ന പേരിന്റെ പ്രചാരം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത റബ്ബിമാരായിരുന്നു ഈ ഹാസ്യകഥ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. 

1. യേശുവിന്റെ ക്രൂശു ചുമക്കുവാൻ റോമൻ പടയാളികൾ നിർബന്ധിച്ച കുറേനക്കാരനായ ശിമോന്റെ മകൻ: (മർക്കൊ, 15:21). രൂഫൊസിന്റെ സഹോദരനാണ് അലക്സന്തർ. റോമർ 16:13-ൽ രൂഫൊസിനെയും അവന്റെ അമ്മയെയും പൗലൊസ് വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. 

2. മഹാപുരോഹിത കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം. പ്രവൃത്തി 4:6-ൽ ഒഴികെ മറ്റൊരിടത്തും പറയപ്പെടുന്നില്ല. 

3. എഫെസൊസിൽ ദെമേത്രിയൊസ് എന്ന തട്ടാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൗലൊസിനും കൂട്ടർക്കും എതിരെ നടന്ന കലാപത്തിൽ ജനത്തോടു വാദിക്കുവാൻ യെഹൂദന്മാർ മുമ്പോട്ടു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വ്യക്തി. എന്നാൽ അവൻ യെഹൂദൻ ആയതുകൊണ്ട് എഫെസൊസുകാർ അവനെ അംഗീകരിക്കുകയോ, സംസാരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല: (അപ്പൊ, 19:33,34) 

4. നല്ല മനസ്സാക്ഷി തള്ളിക്കളഞ്ഞതുമൂലം വിശ്വാസക്കപ്പൽ തകർന്നുപോയവരിൽ ഒരുവൻ: (1തിമൊ, 1:19,20). ദുരുപദേശം പ്രസംഗിച്ച അവനെ അപ്പൊസ്തലൻ സാത്താനെ ഏല്പിച്ചു അഥവാ സഭാഭഷ്ടനാക്കി.

5. ചെമ്പുപണിക്കാരനായ അലക്സന്തർ: (2തിമൊ, 4:14,15). പൗലൊസിന്റെ പ്രസംഗത്തോടു എതിർത്തു നിന്നതുകൊണ്ട് അവനെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളാൻ പൗലൊസ് തിമൊഥയൊസിനെ ഉപദേശിച്ചു. ഈ അലക്സസന്തർ ചെമ്പുപണിക്കാരനായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് എല്ലാതരത്തിലുള്ള ലോഹപ്പണി ചെയ്യുന്നവരെയും ചെമ്പുപണിക്കാരൻ എന്നു വിളിച്ചിരുന്നു. ചിലർ ഈ സ്ഥാനപ്പേരിനെ പേരിന്റെ ഭാഗമാക്കി “അലക്സസന്തർ ഖൽകെയുസ്” എന്നു വിളിക്കുന്നു. “അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കു തക്കവണ്ണം കർത്താവു അവനു പകരം ചെയ്യും” എന്ന പൗലൊസിന്റെ പ്രസ്താവന ശാപമല്ല, പ്രവചനമാണ്. ഇവിടെ പ്രയോ ഗിച്ചിരിക്കുന്നതു് ഭാവികാലക്രിയയാണ്. 3-ഉം 5-ഉം ഒരാളാണെന്നു വാദിക്കുന്നവർ രണ്ടുപേരുടെയും സ്ഥലം എഫെസൊസ് ആണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പണിക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് എഫെസാസിൽ കലഹം ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ 2തിമൊഥെയൊസ് 4:14-ൽ ഉണ്ടായതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും എതിർപ്പിനെ പ്രവൃത്തി 19:33-ലെ പ്രസ്താവന ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. 4-ഉം, 5-ഉം ഒരാളാണെന്ന വാദത്തോടു അനുകൂലിക്കാനോ പ്രതികൂലിക്കാനോ അധികമൊന്നുമില്ല. 3-ഉം, 4-ഉം ഒരാളാകാൻ ഇടയില്ല; കാരണം മൂന്നാമൻ യെഹൂദനും നാലാമൻ ക്രിസ്ത്യാ നിയും ആണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.