അമാനാ മുകൾ

അമാനാ മുകൾ (top of Amana)

പേരിനർത്ഥം – ഉറപ്പുള്ള

ലെബാനോൻ ഹെർമ്മോൻ എന്നിവയോടൊപ്പം അമാനാമുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അബാനാനദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ ആന്റിലെബാനോൻ പർവ്വത ഭാഗമാണിത്. (ഉത്ത, 4:8). അമാനാ പർവ്വതപ്രദേശത്തു നിന്നു ഉത്ഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു അബാനനദിക്കു ഈ പേർ ലഭിച്ചത്. “കാന്തേ ലെബാനോനെ വിട്ടു എന്നോടുകൂടെ, ലെബാനോനെ വിട്ടു എന്നോടുകൂടെ വരിക; അമാനാമുകളും ശെനീർ ഹെർമ്മോൻ കൊടുമുടികളും സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹകളും പുള്ളിപ്പുലികളുടെ പർവ്വതങ്ങളും വിട്ടുപോരിക.” (ഉത്ത, 4:8).

Leave a Reply

Your email address will not be published.