ഹോശേയാ

ഹോശേയാ

പേരിനർത്ഥം — രക്ഷ

ഹോശേയാപ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തെക്കുറിച്ചു വ്യക്തമായ അറിവൊന്നും ലഭ്യമല്ല. പിതാവിന്റെ പേര് ബയേരി എന്നാണ്. ജന്മസ്ഥലവും അജ്ഞാതമാണ്. അദ്ദേഹം ഉത്തരരാജ്യമായ യിസായേൽ രാജ്യത്തിലെ പ്രജയായിരുന്നു എന്നത് പ്രവചനത്തിന്റെ ശൈലിയിലും ഭാഷയിലും നിന്നു വ്യക്തമാണ്. യിസ്രായേലിലെ സ്ഥലങ്ങളും ചുറ്റുപാടുകളും പ്രവാചകനു സുപരിചിതമായിരുന്നു. (5:1, 6:8-9, 12:12, 14:6). കൂടാതെ യിസ്രായേൽ രാജ്യത്തെ ദേശമെന്നും (1:2), യിസ്രായേൽ രാജാവിനെ നമ്മുടെ രാജാവെന്നും (7:5) വിളിക്കുന്നു. പ്രവാചകന്റെ തൊഴിൽ എന്തായിരുന്നു എന്നും അറിയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. 7:4-ൽ നിന്നും പ്രവാചകൻ ഒരു അപ്പക്കാരനായി ജോലിചെയ്തിരുന്നു എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. പ്രവചനത്തിലെ കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം കർഷകനായിരുന്നു എന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. ചരിത്രം, രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനവും കാല്പനികമായ ശൈലിയും വർണ്ണനയും ഒരു സാധാരണ കർഷകനല്ല എഴുത്തുകാരനെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭാര്യയായ ഗോമരിനെ ദിബ്ലയീമിന്റെ മകൾ എന്നു പറയന്നു. അവൾ മൂന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാവാണ്. ബത്ത്- ദിവ്ളായീം എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ അവളുടെ ജനനസ്ഥലത്തിന്റെ സൂചനകാണുന്നവരുണ്ട്. ഗിലെയാദിലെ ഒരു സ്ഥലമാണതെന്നു അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പക്ഷേ, അതിനു വിശ്വസനീയമായ തെളിവുകളില്ല. (നോക്കുക; ‘ബൈബിൾ സർവ്വേ’യിൽ ‘ഹോശേയയുടെ പുസ്തകം’).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *