ഹെരോദ്യർ

ഹെരോദ്യർ

അപ്പൊസ്തലിക കാലത്ത് യെഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം. ഇവർ എല്ലായ്പ്പോഴും യേശുവിനെ എതിർത്തിരുന്നു. (മത്താ, 22:16; മർക്കൊ, 3:6; 12:13). ഇവർ ഒരു മതവിഭാഗമോ രാഷ്ട്രീയവിഭാഗമോ അല്ല. ഹെരോദാവിന്റെ രാജവംശത്തെയും റോമിന്റെ ഭരണത്തെയും ഇവർ അനുകൂലിച്ചു. എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ പരീശർ എതിരായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഇവർ യേശുവിനെ നശിപ്പിക്കാനായി പരീശന്മാരോടു ചേർന്നു. (മർക്കൊ, 3:6). മറ്റൊരിക്കൽ യേശുവിനെ വാക്കിൽ കുടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കൈസർക്കു കരം കൊടുക്കുന്നതു വിഹിതമോ എന്നവർ ചോദിച്ചു. (മത്താ, 22:16).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *