ഹാലാക് മല

ഹാലാക് മല (Mountain of Halak)

പേരിനർത്ഥം – മിനുസമുള്ള

സേയീരിലേക്കുള്ള കയറ്റത്തിലെ ഒരു മലയാണിത്: (യോശു, 11:16; 12:7). ‘മൊട്ടക്കുന്നു’ എന്നാണ് സത്യവേദപുസ്തകം പരിഭാഷ. ഓശാനയിൽ ‘ഹാലാക് പർവ്വത’മെന്നും, പി.ഒ.സി.യിൽ ‘ഹാലാക് മല’ എന്നും തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.