ഹാരാൻ

ഹാരാൻ (Haran)

ഉത്തര മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിൽ യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ ശാഖയായ ബാലിക്ക് നദീതീരത്താണ് ഹാരാൻ. അബ്രാഹാമിന്റെ പിതാവായ തേരഹ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇവിടെ കുടിയേറിപാർത്തു. പിതാവിന്റെ മരണശേഷം അബ്രാഹാം ഹാരാൻ വിട്ടു കനാൻ നാട്ടിലേക്കു പോയി. (ഉല്പ, 11:31,32; 12:4,5; പ്രവൃ, 7:2-4. പിന്നീടു ചാർച്ചക്കാരിൽ നിന്നും യിസ്ഹാക്കിനു ഭാര്യയെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അബ്രാഹാം തന്റെ ദാസനെ ഹാരാനിലേക്കയച്ചു. (ഉല്പ, 24:4; യാക്കോബ് സഹോദരനായ ഏശാവിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടുന്നതിനും ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി ഹാരാനിലേക്കു വന്നു. (ഉല്പ, 27:42-46; 28:1,2, 10). അശ്ശൂർ രാജാവായ സൻഹേരീബ് ഹിസ്കീയാ രാജാവിനെ ഭയപ്പെടുത്തുവാനായി നൽകിയ സന്ദേശത്തിൽ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ കീഴടക്കിയ പട്ടണങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഹാരാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. (2രാജാ, 19:8-13; യെശ, 37:8-13). ചന്ദ്രദേവനായ സീനിന്റെ ക്ഷേത്രം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അശ്ശൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ യുദ്ധങ്ങളിൽ പട്ടണവും ക്ഷേത്രവും നശിച്ചു. ബി.സി. 612-ൽ നീനെവേയുടെ പതനശേഷം അശ്ശൂരിലെ ചില അഭയാർത്ഥികൾ ഹാരാനിലെത്തി. ബാബേൽ രാജാവായ നബോണിദസ് പട്ടണവും ക്ഷേത്രവും പുതുക്കിപ്പണിതു. പട്ടണം ഇന്നും പഴയപേരിൽ തന്നേ അറിയപ്പെടുന്നു ഇതു ദക്ഷിണ തുർക്കിയിലാണ്. ഈ പ്രദേശത്തു വസിക്കുന്ന മുസ്ലീങ്ങൾ അബ്രാഹാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള പല പാരമ്പര്യങ്ങളും അയവിറക്കുന്നുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *