ഹന്നാവ്

ഹന്നാവ് (Annas)

പേരിനർത്ഥം – കീഴ്പ്പെടുത്തുക

ഹന്നാവ് എ.ഡി. 6-ൽ മഹാപുരോഹിതനായി നിയമിക്കപ്പെടുകയും എ.ഡി. 15-ൽ നീക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ എ.ഡി. 15-നു ശേഷവും പുതിയനിയമത്തിൽ ഹന്നാവിനെ മഹാപുരോഹിതനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യെഹൂദന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മഹാപരോഹിത്യം ആജീവനാന്തമാണ്. ഹന്നാവിനുശേഷം വന്ന മഹാപുരോഹിതന്മാരിൽ അദ്ദേഹത്തിനു വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു. ഹന്നാവിന്റെ അഞ്ചു പുത്രന്മാരും മരുമകൻ കയ്യഫാവും മഹാപുരോഹിതന്മാരായി. ലൂക്കൊസ് 3:2-ൽ ഹന്നാവിനെ കയ്യഫാവിനോടൊപ്പം മഹാപുരോഹിതൻ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യേശുവിനെ ആദ്യം വിസ്തരിച്ചതു ഹന്നാവിന്റെ മുമ്പിലായിരുന്നു. (യോഹ, 18:13). ഹന്നാവ് യേശുവിനെ കയ്യഫാവിന്റെ അടുക്കലേക്കു പറഞ്ഞയച്ചു. (യോഹ, 18:24). പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും വിസ്തരിക്കുവാനും ഹന്നാവുണ്ടായിരുന്നു. (പ്രവൃ, 4:6).

Leave a Reply

Your email address will not be published.