സർദ്ദിസ്

സർദ്ദിസ് (Sardis)

പശ്ചിമ ഏഷ്യാമൈനറിലെ ഒരു പട്ടണം. സ്മുർന്നയ്ക്ക് 25 കി.മീറ്റർ കിഴക്കാണ് സ്ഥാനം. പ്രാചീന ലുദിയയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ഏഴു സഭകളിൽ അഞ്ചാമത്തതു സർദ്ദിസ് സഭയാണ്. (1:11, 3:1, 4). മനോഹരമായ കാലാവസ്ഥയും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും ഈ പട്ടണത്തെ പ്രാചീനകാലത്ത് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധകേന്ദ്രമാക്കിയിരുന്നു. ബി.സി. 546-ൽ പാർസി രാജാവായ കോരെശ് സർദ്ദിസിനെ കീഴടക്കി. ബി.സി. 189-ൽ റോമിനു വിധേയമായതോടു കൂടിയാണ് സർദ്ദിസ് പ്രാധാന്യത്തിലേക്കു വന്നത്. ഇന്ന് സാർട്ട് (Sart) എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമാണ് സർദ്ദിസ്. സമ്പന്നരായ സർദ്ദിസിലെ ജനത സൈബലയുടെ മാർമ്മികമതം പിന്തുടർന്നിരുന്നു. ഈ നഗരത്തിന്റെ നഷ്ടശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ബി.സി. 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച അർത്തെമീസ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ.ഡി. 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേതെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ ദൈവാലയത്തിന്റെയും ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *