സ്തെഫാനൊസ്

സ്തെഫാനൊസ് (Stephen)

പേരിനർത്ഥം – കിരീടം

മേശയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാൾ. (പ്രവൃ, 6:3, 5). സ്തെഫാനൊസ്, ഫിലിപ്പോസ്, പ്രൊഖൊരൊസ്, നിക്കാനോർ, തിമോൻ, പർമ്മെനാസ്, യെഹൂദ മതാനുസാരിയായ അന്ത്യാക്ക്യക്കാരൻ നിക്കൊലാവൊസ് എന്നിവരായിരുന്നു മേശകളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ഏഴുപേർ.

സ്തെഫാനൊസ് കൃപയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവനായി ജനത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു. (പ്രവൃ, 6:8). അവൻ സംസാരിച്ച ജ്ഞാനത്തോടും ആത്മാവോടും എതിർത്തു നില്ക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. (പ്രവൃ, 6:10). അതുകൊണ്ട് അവർ അവനെ പിടിച്ചു ന്യായാധിപ സംഘത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിനും ന്യായപ്രമാണത്തിനും വിരോധമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്നു സ്തെഫാനൊസിനെതിരെ കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറയിച്ചു. (പ്രവൃ, 6:13,14). വിസ്താരസമയത്തു അവൻ പ്രതിവാദമായി ചെയ്ത പ്രസംഗം സുപ്രസിദ്ധമാണ്. (പ്രവൃ, 7:1-53). അതുകേട്ടവർ കോപപരവശരായി അവന്റെ നേരെ പല്ലുകടിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവനായി സ്തെഫാനൊസ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു ഉറ്റുനോക്കി. സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തു നില്ക്കുന്നതും കണ്ടു. (പ്രവൃ, 7:53-56). അവർ അവനെ നഗത്തിന്റെ പുറത്താക്കി കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു. വിസ്താരം തീർന്നതായോ ന്യായാധിപൻ വിധി പ്രസ്താവിച്ചതായോ കാണുന്നില്ല. ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാർ സ്തെഫാനൊസിന്റെ ശരീരം അടക്കി വിലാപം കഴിച്ചു. (പ്രവൃ, 8:2).

Leave a Reply

Your email address will not be published.