സേയീർ മല

സേയീർ മല (Mountain if Seir)

പേരിനർത്ഥം – രോമാവൃതമായ

ഒരു മലയെയും (ഉല്പ, 14:6; യെഹെ, 35:15), ഒരു ദേശത്തെയും (ഉല്പ, 32:3; 36:21; സംഖ്യാ, 24:18), ഒരു ജനതയെയും (യെഹെ, 25:8) കുറിക്കുവാൻ സേയീർ എന്ന നാമം ബൈബിളിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരാബാ താഴ്വരയ്ക്കു കിഴക്കായി ചാവുകടലിൽ നിന്നും തെക്കോട്ടു നീണ്ടു കിടക്കുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് സേയീർ മല. ഹോര്യരാണ് സേയീർ മലയിൽ പാർത്തിരുന്നത്. ഏശാവിനു അവകാശമായി കൊടുത്തിരിക്കുകയാൽ യിസായേൽ മക്കളെ അവിടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ യഹോവ അനുവദിച്ചില്ല. (ആവ, 2:5). യിസ്ഹാക്കിന്റെ മരണശേഷം ഏശാവ് സേയീർമലയിലേക്കു മാറിത്താമസിച്ചു. (ഉല്പ, 35:27-29; 36:1-8).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *