സെമരായീം മല

സെമരായീം മല (Moumtain of Zemaraim)

എഫ്രയീമിലെ ഒരു മല. ഈ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടു യെഹൂദാരാജാവായ അബീയാവു യിസ്രായേൽ രാജാവായ യൊരോബെയാമിനെയും യിസ്രായേലിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു. (2ദിന, 13:4). ഇരട്ടി സൈന്യബലം യൊരോബെയാമിനു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവം അബീയാവിനു ജയം നല്കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.