സെബെദി

സെബെദി (Zebedee)

പേരിനർത്ഥം – എൻ്റെ ദാനം

സബ്ദിയുടെ ഗ്രീക്കു രൂപമായിരിക്കണം. ഗലീലക്കടലിലെ മീൻപിടിത്തക്കാരൻ (മർക്കൊ, 1;20), യാക്കോബിന്റെയും യോഹന്നാന്റെയും പിതാവ് (മത്താ, 4:21; മർക്കൊ, 1:19), ശലോമയുടെ ഭർത്താവ് (മത്താ, 27:56; മർക്കൊ, 15:40). ബേത്ത്സയിദയ്ക്ക് അടുത്തു പാർത്തിരുന്നു. കൂലിക്കാരെക്കുറിച്ചു പറയുന്നതിൽ നിന്നും (മർക്കൊ, 1:20) സാമ്പത്തികമായി നല്ല സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരായിരുന്നു സെബെദിയും കുടുംബവും എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ബൈബിളിൽ ഒരേ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ സെബെദിയെക്കുറിച്ചു പറയുന്നുള്ളൂ. അവിടെ അയാൾ തന്റെ മക്കളോടൊപ്പം വല നന്നാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. (മത്താ, 4:21,22; മർക്കൊ, 1:19-20).

Leave a Reply

Your email address will not be published.