സെഖര്യാവ്

സെഖര്യാവ് (Zechariah)

പേരിനർത്ഥം — യഹോവ ഓർമ്മിക്കുന്നു

യിസ്രായേലിലെ പതിനാലാമത്തെ രാജാവ്. യൊരോബെയാം രണ്ടാമനെത്തുടർന്നു രാജാവായി. (2രാജാ, 14:29). “അവൻ തന്റെ പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ യഹോവെക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതുചെയ്തു; യിസ്രായേലിനെക്കൊണ്ടു പാപം ചെയ്യിച്ച നെബാത്തിന്റെ മകനായ യൊരോബെയാമിന്റെ പാപങ്ങളെ വിട്ടുമാറിയില്ല.” (2രാജാ, 15:9). “യാബേശിന്റെ മകനായ ശല്ലൂം അവന്റെ നേരെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽവെച്ചു അവനെ വെട്ടിക്കൊന്നു അവന്നുപകരം രാജാവായി.” (2രാജാ, 15:10). ആറുമാസം അവൻ ഭരിച്ചു. യഹോവ യേഹൂവിനോട് അരുളിച്ചെയ്ത വചനം അങ്ങനെ നിവർത്തിച്ചു. (2രാജാ, 15:12).

Leave a Reply

Your email address will not be published.