സുഖാർ

സുഖാർ (Sychar)

ശമര്യയിൽ ഏബാൽ മലയുടെ കിഴക്കെ ചരിവിലുള്ള ഒരു നഗരം. ‘യാക്കോബിന്റെ കിണറി’ൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു കി.മീറ്റർ അകലെയുള്ള അസ്ക്കാർ ഗ്രാമമാണ് പഴയ സുഖാർ. യേശു ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീയുമായി സംവാദം നടത്തി സ്ഥലമാണ് യാക്കോബിന്റെ കിണർ. ആ സ്തീ സുഖാറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാൻ വന്നതാണ്. (യോഹ . 4:8). ഓൾ ബ്രൈറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രാചീന ശെഖേം ആണ് സുഖാർ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *