സലമീസ്

സലമീസ് (Salamis)

പേരിനർത്ഥം — സമാധാനം

സൈപ്രസ് ദ്വീപിലെ ഒരു പ്രധാന പട്ടണം. സെലൂക്യ വിട്ടശേഷം പൗലൊസും ബർന്നബാസും ആദ്യം സന്ദർശിച്ചു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച സ്ഥലം. (പ്രവൃ, 13:5). വളരെയധികം യെഹൂദന്മാർ അവിടെ പാർത്തിരുന്നു. ഫാമഗുസ്ത എന്ന അധുനിക നഗരത്തിനു സമീപം സലമീസിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *