ശൂർ

ശൂർ (Shur) 

പേരിനർത്ഥം — മതിൽ

ഈജിപ്റ്റിനു കിഴക്കും പലസ്തീനു തെക്കുമുള്ള ഒരു പ്രദേശം. സാറായുടെ അടുക്കൽ നിന്നു ഓടിപ്പോയ ഹാഗാറിനെ ദൈവദൂതൻ സന്ദർശിച്ചതു ശൂരിന്നു പോകുന്ന വഴിയിലെ നീരുറവിന്റെ അരികെ വെച്ചായിരുന്നു. (ഉല്പ, 16:7-14). അബ്രാഹാമും ഒരിക്കൽ ഇവിടെ പാർത്തിരുന്നു. (ഉല്പ, 20:1). യിശ്മായേലിന്റെ സന്തതികളെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോഴാണ് ശൂരിന്റെ സ്ഥാനനിർണ്ണയം നല്കുന്നത്. “ഹവീലാ തുടങ്ങി അശ്ശൂരിലേക്കു പോകുന്ന വഴിയിൽ മിസ്രയീമിന്നു കിഴക്കുള്ള ശൂർ വരെ അവർ കുടിയിരുന്നു.” (ഉല്പ, 25:18; 1ശമൂ, 15:7; 27:8). ചെങ്കടൽ കടന്ന ശേഷം യിസായേൽ മക്കൾ ശൂർ മരുഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. (പുറ,15:22, 23). ഇതിനെ ഏഥാ മരുഭൂമി എന്നും വിളിക്കുന്നു. (സംഖ്യം, 33:8).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *