ശൂശൻ

ശൂശൻ (Shushan)  

പേരിനർത്ഥം — ലില്ലി

ചുറ്റിലും സമൃദ്ധമായി വളരുന്ന ലില്ലിച്ചെടിയാണ് നഗരത്തിനു ഈ പേർ ലഭിക്കാൻ കാരണമായത്. പാർസി രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ശൂശൻ. (നെഹ, 1:1; എസ്ഥേ, 1:2; 2:8; 3:15; ദാനീ, 8:2). ശീതകാലത്ത് പാർസി രാജാക്കന്മാർ ഇവിടെ പാർത്തിരുന്നു. ശുശൻ രാജധാനിയിൽ വച്ച് ദാനീയേലിനു ദർശനം ലഭിച്ചു. (8:2). ഊലായി നദീതീരത്താണു ശുശൻ. (ദാനീ, 8:2, 16). പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിനു ഏകദേശം 240 കി.മീറ്റർ വടക്കാണ് സ്ഥാനം. ഇവിടത്തെ കാലാവസ്ഥ സുഖപദമാണ്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ നടന്ന ഉൽഖനനങ്ങളുടെ ഫലമായി ക്സെർക്സസ് ചകവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരം കണ്ടെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *