ശൂനേം

ശൂനേം (Shunem)

യിസ്സാഖാർ ഗോത്രത്തിന് അവകാശമായി ലഭിച്ച സ്ഥലം. (യോശു, 19:18). ഗിൽബോവാ യുദ്ധത്തിനു മുമ്പു ഫെലിസ്ത്യസൈന്യം ഇവിടെ പാളയമടിച്ചു.  (1ശമൂ, 28:4). വാർദ്ധക്യ കാലത്തു ദാവീദിനെ ശുശ്രൂഷിച്ച അബീശഗ് ശൂനേംകാരിയായിരുന്നു. (1രാജാ, 1:3, 5; 2:17, 21,22). എലീശാ പ്രവാചകന്റെ ആതിഥേയ ശൂനേംകാരിയായിരുന്നു. അവളുടെ മകനെ എലീശാ പ്രവാചകൻ ഉയിർപ്പിച്ചു. (2രാജാ, 4:8-37). യിസ്രായേലിനു 5 കി.മീറ്റർ വടക്കുള്ള സോലെം ആണ് ശൂനേം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *