ശീലോ

ശീലോ (Shiloh)

ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലത്ത് യിസ്രായേലിന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരസ്ഥാനം ശീലോവിലായിരുന്നു. അത് യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് ബേഥേലിലേക്കു പോകുന്ന പെരുവഴിയുടെ കിഴക്കു ഭാഗത്തു ആയിരുന്നു. “ബേഥേലിനു വടക്കും ബേഥേലിൽ നിന്നു ശെഖേമിലേക്കു പോകുന്ന പെരുവഴിക്കു കിഴക്കും ലെബോനയ്ക്ക് തെക്കും ശീലോവിൽ ആണ്ടുതോറും യഹോവയുടെ ഉത്സവം ഉണ്ടല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.” (ന്യായാ, 21:19). ബേഥേലിന് ഏകദേശം 14 കി.മീറ്റർ വടക്കാണ് ശീലോ. രാജ്യസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പു യിസ്രായേല്യ ഗോത്ര സംവിധാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം അതായിരുന്നു.

കനാൻ ആക്രമണകാലത്ത് സമാഗമനകൂടാരം ശീലോവിലാണ് വെച്ചിരുന്നത്. (യോശു, 18:1). ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലത്ത് പ്രധാന വിശുദ്ധമന്ദിരം ഇവിടെയായിരുന്നു. (ന്യായാ, 18:31). ശീലോവിൽ ആണ്ടുതോറും ഉത്സവം നടത്തിയിരുന്നു. (ന്യായാ, 21:19). ഈ ഉത്സവം തുടർന്ന് വാർഷിക തീർത്ഥാടനം ആയിമാറി. ശമുവേൽ പ്രവാചകന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വർഷം തോറും യഹോവയ്ക്ക് യാഗം കഴിപ്പാൻ പോകുമായിരുന്നു. (1ശമൂ, 1:3). യോശുവയുടെ കാലത്തു സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കൂടാരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു മന്ദിരം പണിതു. (1ശമൂ, 1:9). ഇതിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്തുകൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ബി.സി. 1050-നടുത്ത് ഫെലിസ്ത്യർ അതു നശിപ്പിച്ചു എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. (1ശമൂ, 4). ഈ നാശത്തെക്കുറിച്ചു യിരെമ്യാവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. (7:12-15; 26:6-7). പിന്നീട് പൗരോഹിത്യം നോബിലേക്കു മാറി. (1ശമൂ, 22:11). ശീലോ ഒരു മതകേന്ദ്രമല്ലാതായി തീർന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.