ശാരോൻ

ശാരോൻ (Sharon)

പേരിനർത്ഥം — സമതലം

തെക്കു യോപ്പ മുതൽ വടക്കു ശീഹോർ ലിബ്നാത്ത് (യോശു, 19:26) വരെ 65 കി.മീറ്റർ നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ് ശാരോൻ സമതലം. 10 മുതൽ 18 കി.മീറ്റർ വരെ വീതിയുണ്ട്. ഫലപുഷ്ടിക്കും പുഷ്പ സൗന്ദര്യത്തിനും പ്രസിദ്ധിയാർജ്ജിച്ച പ്രദേശമാണിത്. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ (35:2) ശാരോന്റെ ശോഭയെക്കുറിച്ചു പറയുന്നു. ഉത്തമഗീതത്തിൽ ശൂലംകാരി സ്വയം വർണ്ണിക്കുന്നത് ശാരോനിലെ പനിനീർ പുഷ്പം എന്നാണ്. (2:1). ശാരോൻ ആടുകൾക്കു മേച്ചിൽപ്പുറമാണ്. (യെശ, 65:10). പ്രധാന പട്ടണങ്ങൾ: ദോർ, ലുദ്ദ, യോപ്പ, കൈസര്യ, അന്തിപത്രീസ്, രെക്കോൻ, ടെൽ അവീവ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *