ശമര്യാമല

ശമര്യാമല (Moumtain of Samaria)

പേരിനർത്ഥം – കാവൽ ശൈലം

യിസ്രായേൽ രാജാവായ ഒമ്രി രണ്ടു താലന്തു വെള്ളി കൊടുത്തു ശെമെറിന്റെ കൈയിൽനിന്നും വിലയ്ക്കുവാങ്ങിയ മലയാണ് ശമര്യാമല. വടക്കേ രാജ്യമായ യിസ്രായേലിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ശമര്യാപട്ടണം ഈ മലയുടെ മുകളിലാണ് പണിതത്. “പിന്നെ അവൻ ശേമെരിനോടു ശമര്യാമല രണ്ടു താലന്തു വെള്ളിക്കു വാങ്ങി ആ മലമുകളിൽ പട്ടണം പണിതു; താൻ പണിത പട്ടണത്തിന്നു മലയുടമസ്ഥനായിരുന്ന ശേമെരിന്റെ പേരിൻ പ്രകാരം ശമര്യാ എന്നു പേരിട്ടു.” (രാജാ, 16:24). യിസ്രായേലിൻ്റെ അതിക്രമം നിമിത്തം വരുവാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആമോസിൻ്റെ മൂന്നു പ്രഭാഷണങ്ങളിലും (3:1-5; 4:1-13; 5:1-6:14) ശമര്യാ പർവ്വതത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട്. (3:9; 4:1; 6:1). (നോക്കുക: ‘ബൈബിൾ സ്ഥലങ്ങൾ’).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *