ലേഹി

ലേഹി (Lehi)

പേരിനർത്ഥം — താടിയെല്ല്

യെഹൂദയിലെ ഒരു സ്ഥലം. (ന്യായാ, 15:9, 14, 19). ന്യായാധിപന്മാർ 15:17-ൽ രാമത്ത്-ലേഹി എന്നു കാണാം. ലേഹിയിൽ വച്ച് ശിംശോൻ കഴുതയുടെ പച്ചത്താടിയെല്ലു കൊണ്ട് ആയിരം ഫെലിസ്ത്യരെ സംഹരിച്ചു. “അവൻ ലേഹിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഫെലിസ്ത്യർ അവനെ കണ്ടിട്ടു ആർത്തു. അപ്പോൾ യഹോവയുടെ ആത്മാവു അവന്റെമേൽ വന്നു അവന്റെ കൈ കെട്ടിയിരുന്ന കയർ തീകൊണ്ടു കരിഞ്ഞ ചണനൂൽപോലെ ആയി; അവന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ കൈമേൽനിന്നു ദ്രവിച്ചുപോയി. അവൻ ഒരു കഴുതയുടെ പച്ചത്താടിയെല്ലു കണ്ടു കൈ നീട്ടി എടുത്തു അതുകൊണ്ടു ആയിരം പേരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. കഴുതയുടെ താടിയെല്ലുകൊണ്ടു കുന്നു ഒന്നു, കുന്നു രണ്ടു; കഴുതയുടെ താടിയെല്ലുകൊണ്ടു ആയിരം പേരെ ഞാൻ സംഹരിച്ചു എന്നു ശിംശോൻ പറഞ്ഞു.” (ന്യായാ, 15:14-16). അനന്തരം ശിംശോന് ദാഹിച്ചപ്പോൾ യഹോവ ഒരു കുഴി പിളരുമാറാക്കി. “അപ്പോൾ ദൈവം ലേഹിയിൽ ഒരു കുഴി പിളരുമാറാക്കി, അതിൽനിന്നു വെള്ളം പുറപ്പെട്ടു; അവൻ കുടിച്ചു ചൈതന്യം പ്രാപിച്ചുവീണ്ടു ജീവിച്ചു. അതുകൊണ്ടു അതിന്നു ഏൻ-ഹക്കോരേ എന്നു പേരായി; അതു ഇന്നുവരെയും ലേഹിയിൽ ഉണ്ടു.” (ന്യായാ, 15:19).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *