ലുസ്ത്ര

ലുസ്ത്ര (Lystra)

ലുക്കവോന്യയിലെ ഒരു പട്ടണം. ഒന്നാം മിഷണറിയാത്രയിൽ ഇക്കോന്യയിൽ എതിർപ്പുണ്ടായപ്പോൾ പൗലൊസും ബർന്നബാസും ലുസ്ത്രയിലേക്കു പോയി. (പ്രവൃ, 14:2-7). ലുസ്ത്രയിലെ ഒരു മുടന്തനെ പൗലൊസ് സൗഖ്യമാക്കി. ദേവന്മാർ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു, ആളുകൾ ബർന്നബാസിനെ ഇന്ദ്രൻ എന്നും പൗലൊസിനെ ബുധൻ എന്നും വിളിച്ചു. പൗലൊസ് അതിനെ വിലക്കി. (പ്രവൃ, 14:8). അന്ത്യാക്ക്യയിൽ നിന്നും ഇക്കോന്യയിൽ നിന്നും വന്ന യെഹൂദന്മാർ കലഹം ഉണ്ടാക്കി. അവർ പൗലൊസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു മൃതപ്രായനാക്കി. പൗലൊസ് ദെർബെയ്ക്ക് പോയെങ്കിലും പെട്ടെന്നു മടങ്ങിവന്നു. (പ്രവൃ, 14:21). തിമൊഥയൊസ് ലുസ്ത്രക്കാരനാണ്. (പ്രവൃ, 16;1). ആധുനിക ഗ്രാമമായ ‘കാത്യൻ സെരായി’യിൽ (Katyn Serai) ലുസ്ത്രയുടെ ശൂന്യശിഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇക്കോന്യയ്ക്ക് 29 കി.മീറ്റർ തെക്ക്- തെക്ക്പടിഞ്ഞാറാണ് ലുസ്ത്ര.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *