ലുദ്ദ

ലുദ്ദ (Lydda)

യോപ്പയ്ക്ക് 18 കി.മീറ്റർ തെക്കു കിഴക്കുള്ള ശാരോൻ സമതലത്തിലെ ഒരു പട്ടണം. പഴയനിയമത്തിൽ ലോദ് എന്നുപേർ. (1ദിന, 8:12). ആധുനിക നാമം ലുദ്ദ. പ്രവാസശേഷം മടങ്ങിവന്ന യെഹൂദന്മാരുടെ കുടിപാർപ്പു ലോദ് വരെ എത്തി. (എസ്രാ, 2:33; നെഹെ, 7:37). ലുദ്ദയിൽ എട്ടുവർഷമായി പക്ഷവാതം പിടിച്ചു കിടപ്പിലായിരുന്ന ഐനെയാസിനെ പത്രൊസ് സൗഖ്യമാക്കി. (പ്രവൃ, 9:32-35).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *