ലുദിയ

ലുദിയ (Lydia)

ഫിലിപ്പിപട്ടണത്തിൽ പുഴവക്കത്തു പൗലൊസ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ. എഫെസൊസിനു ഏകദേശം 160 കി.മീ. കിഴക്കുള്ള തുയഥൈരാപട്ടണക്കാരിയായ ലുദിയാ ഫിലിപ്പിയിൽ വന്നു താമസിച്ചു രക്താംബരം വില്ക്കുന്നവളായിരുന്നു. അവളും കുടുംബവും സ്നാനം ഏറ്റു; അപ്പൊസ്തലനെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും തന്നോടുകൂടി പാർക്കുവാൻ അവൾ നിർബന്ധിച്ചു. യൂറോപ്പിൽ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച ആദ്യവിശ്വാസി ലുദിയ ആണ്. (പ്രവൃ, 16:13-15,40). അവളുടെ വീടായിരുന്നു ഫിലിപ്പിയിലെ ആദ്യത്തെ സഭ. (പ്രവൃ, 16:40). ലുദിയയുടെ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല; ഒരു വിധവയായിരിക്കണം. ജന്മനാ യെഹൂദസ്ത്രീ അല്ല; പ്രത്യുത യെഹൂദ മതാനുസാരിയായിരിക്കണം. 

ആകെ സൂചനകൾ (2) — പ്രവൃ, 16:14, 16:40.

Leave a Reply

Your email address will not be published.