ലുക്കിയ

ലുക്കിയ (Lycia)

ഏഷ്യാമൈനറിനു തെക്കു പടിഞ്ഞാറുള്ള റോമൻ പ്രവിശ്യ. ലുക്കിയ മലമ്പ്രദേശമാണ്. ലുക്കിയയിലെ പട്ടണങ്ങളായ പത്തരയും, മുറയും പൗലൊസ് സന്ദർശിച്ചു. “അവിടെ നിന്നു ഞങ്ങൾ നീക്കി, കാറ്റു പ്രതികൂലമാകയാൽ കുപ്രൊസ് ദ്വീപിന്റെ മറപറ്റി ഓടി; കിലിക്യ പംഫുല്യ കടൽവഴിയായി ചെന്നു ലുക്കിയയിലെ മുറാപ്പട്ടണത്തിൽ എത്തി.” (പ്രവൃ, 27:4,5).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *