രോദാ

രോദാ (Rhoda)

പേരിനർത്ഥം — റോസ

മർക്കൊസിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയയുടെ വീട്ടിലെ ബാല്യക്കാരത്തിയാണ് രോദാ. അവൾ പത്രൊസിൻ്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു; പത്രൊസ് പടിപ്പുരയ്ക്കൽ നില്ക്കുന്ന വിവരം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ചു. (പ്രവൃ, 12:12-13).

Leave a Reply

Your email address will not be published.