യോഹന്ന

യോഹന്ന (Joanna)

യോഹന്നാൻ എന്ന പേരിന്റെ സ്ത്രീലിംഗരൂപം. ഹെരോദാവ് അന്തിപ്പാസിൻ്റെ കാര്യവിചാരകനായിരുന്ന കൂസയുടെ ഭാര്യ. യേശുവിനെ ഗലീലയിൽനിന്ന് അനുഗമിച്ച സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ യോഹന്നായും ഉണ്ടായിരുന്നു. (ലൂക്കോ, 8:1-3). പുനരുത്ഥാനദിവസം കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലും യോഹന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു. (ലൂക്കോ, 24:10).

ആകെ സൂചനകൾ (2) — ലൂക്കോ, 8:3, 24:10.

Leave a Reply

Your email address will not be published.