യോഥാം

യോഥാം (Jotham)

പേരിനർത്ഥം — യഹോവ നേരുള്ളവൻ

ഉസ്സീയാ രാജാവിനു സാദോക്കിന്റെ പുത്രിയായ യെരൂശായിൽ ജനിച്ച പുത്രൻ; യെഹൂദയിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ രാജാവ്. ഭരണകാലം ബി.സി. 750-732. പിതാവായ ഉസ്സീയാവു കുഷ്ഠരോഗിയായി തീർന്നതിനാൽ യോഥാം രാജപ്രതിനിധിയായി ഭരിച്ചു. രാജാവായപ്പോൾ യോഥാമിനു 25 വയസ്സായിരുന്നു. (2രാജാ, 15:5,32,33; 2ദിന, 27:1). ദൈവാലയത്തിന്റെ മേലത്തെ പടിവാതിൽ പണിയുകയും പട്ടണമതിൽ നന്നാക്കുകയും പുതിയ പട്ടണങ്ങൾ മതിൽ കെട്ടി സൂക്ഷിക്കുകയും വനങ്ങളിൽ കോട്ടകളും ഗോപുരങ്ങളും പണിയുകയും ചെയ്തു. അമ്മോന്യരെ കീഴടക്കി (2ദിന, 27:3-6) അവരിൽ നിന്നു കപ്പം ഈടാക്കി. യോഥാം മരിച്ചപ്പോൾ യെഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുടെ ശ്മശാനത്തിൽ അവനെ അടക്കി. (2രാജാ, 15:38; 2ദിന, 27:8,9). അവൻ്റെ മകനായ ആഹാസ് അവനു പകരം രാജാവായി. (2ദിന, 27:9).

Leave a Reply

Your email address will not be published.