യെയാരീം മല

യെയാരീം മല (Moumtain of Jearim)

പേരിനർത്ഥം – കാടുകൾ

യെഹൂദയുടെ ഉത്തര അതിർത്തിയിലുള്ള ഒരു മല. കെസാലോൻ എന്നും പേരുണ്ട്. ആധുനിക നാമം കെസ്ല (Kesla) എന്നാണ്. യെരുശലേമിനു 17 കി.മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറാണ് കെസ്ല. “പിന്നെ ആ അതിർ ബാലാമുതൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടു സേയീർമലവരെ തിരിഞ്ഞു കെസാലോൻ എന്ന യെയാരീം മലയുടെ പാർശ്വംവരെ വടക്കോട്ടു കടന്നു, ബേത്ത്-ശേമെശിലേക്കു ഇറങ്ങി തിമ്നയിലേക്കു ചെല്ലുന്നു.” (യോശു, 15:10).

Leave a Reply

Your email address will not be published.