യൂലിയൊസ്

യൂലിയൊസ് (Julius)

പേരിനർത്ഥം – മൃദുവായ മുടിയുള്ളവൻ

ഔഗുസ്ത്യ പട്ടാളത്തിലെ ഒരു ശതാധിപൻ; റോമയിലേക്കു പൗലൊസിനെ ഈ സൈനികോദ്യോഗസ്ഥന്റെ സൂക്ഷിപ്പിലാണ് അയച്ചത്. (പ്രവൃ, 27:1). റോമാ കൈസർമാരുടെ കുടുംബപ്പേരായിരുന്നു യൂലിയൊസ്. പക്ഷേ ഈ യൂലിയൊസ് രാജകുടുംബാംഗമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. രാജകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുവൻ ശതാധിപന്റെ ജോലി സ്വീകരിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published.