യൂനിയാവ്

യൂനിയാവ് (Junia)

“എന്റെ ചാർച്ചക്കാരും സഹബദ്ധന്മാരായ അന്ത്രൊനിക്കൊസിന്നും യൂനിയാവിന്നും വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ; അവർ അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ ഇടയിൽ പേർകൊണ്ടവരും എനിക്കു മുമ്പെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരും ആകുന്നു.” (റോമ, 16:7).

പേരിനർത്ഥം — യൗവ്വനക്കാരൻ

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു യൂനിയാവ്. ഇദ്ധേഹത്തെ പൗലൊസ് അപ്പൊസ്തലൻ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. “എന്റെ ചാർച്ചക്കാരും സഹബദ്ധന്മാരായ അന്ത്രൊനിക്കൊസിന്നും യൂനിയാവിന്നും വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ; അവർ അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ ഇടയിൽ പേർകൊണ്ടവരും എനിക്കു മുമ്പെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരും ആകുന്നു.” (റോമ, 16:7). മിക്ക ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരുടെയും കാഴ്ചപ്പാട്, ഈ വ്യക്തി ‘യൂനിയാ’ എന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു എന്നാണ്. എന്നാൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ യൂനിയാവിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊരു സംശയമില്ലായിരുന്നു. അന്ത്രൊനിക്കൊസും യൂനിയാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പലർക്കും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ ആയിരുന്നെന്നും, സഹോദരങ്ങൾ ആയിരുന്നെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. എന്തായാലും, തനിക്കു മുമ്പേ ‘ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരും അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ ഇടയിൽ പേർകൊണ്ടവരും’ എന്നു പൗലൊസ് സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ, അവരുടെ അപ്പൊസ്തലത്വത്തെ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല.

ഓർത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പന്നോണിയയിലെ യൂനിയാവും അന്ത്രൊനിക്കൊസും ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യുകയും പുറജാതികളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു, അവരിൽ പലരും ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. പുറജാതീയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പലതും അടച്ചിടുകയും, തൽസ്ഥാനത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ പണിയുകയും ചെയ്തു. യൂനിയാവും അന്ത്രൊനിക്കൊസും ക്രിസ്തുവിനായി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചതായും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

One thought on “യൂനിയാവ്”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *