യാസോൻ

യാസോൻ (Jason)

പേരിനർത്ഥം – സൗഖ്യം

യാസോൻ യവനനാമമുള്ള എബ്രായ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. തെസ്സലൊനീക്യനായ യാസോൻ തന്റെ വീട്ടിൽ പൗലൊസിനെയും ശീലാസിനെയും സ്വീകരിച്ചു. പൗലൊസിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രകോപിതരായ യെഹൂദന്മാർ അവന്റെ വീട് ആക്രമിച്ചു. പൗലൊസിനെയും ശീലാസിനെയും കണ്ടുകിട്ടാത്തതുകൊണ്ടു അവർ യാസോനെയും ചില സഹോദരന്മാരെയും നഗരാധിപന്മാരുടെ അടുക്കലേക്കു വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അവർ യാസോനെയും കൂട്ടരെയും ജാമ്യം വാങ്ങി വിട്ടയച്ചു. (പ്രവൃ, 17:5-9). എന്റെ ചാർച്ചക്കാരൻ എന്നു റോമർ 16:21-ൽ പൗലൊസ് പറയുന്ന യാസോൻ ഈ യാസോൻ ആയിരിക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.